Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,782,434  
2,694,797  
2,619,248  
2,561,527  
2,486,845  
659,537  
527,035  
487,433  
462,727  
452,301  
311,584  
203,266  
251,690  
264,615  
248,100  
19,334  
19,000  
14,000  
16,000  
16,000  
150,917  
126,540  
30,211  
62,839  
48,407  
145,587  
138,511  
151,999  
92,999  
114,904  
32,115  
39,718  
39,531  
26,274  
24,890  
2,122,897  
2,167,762  
2,131,815  
2,098,801  
2,034,543  
0  
0  
0  
0  
0  
1,126,235  
1,184,762  
746,867  
686,573  
689,046  
0  
0  
0  
0  
0  
897,654  
902,028  
1,293,886  
1,321,136  
1,260,679  
69,196  
61,432  
65,282  
65,282  
65,282  
29,812  
19,540  
25,780  
25,809  
19,536  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,782,434  
2,694,797  
2,619,248  
2,561,527  
2,486,845  
909,920  
827,246  
884,294  
741,432  
725,681  
353,077  
266,823  
220,158  
120,782  
102,016  
556,843  
560,423  
664,136  
620,651  
623,665  
1,872,514  
1,867,552  
1,734,954  
1,820,095  
1,761,164  
1,872,514  
1,867,552  
1,734,954  
1,820,095  
1,761,164  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0