Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,866,412  
2,768,121  
2,782,434  
2,694,797  
2,619,248  
600,607  
598,009  
659,537  
527,035  
487,433  
378,403  
253,839  
311,584  
203,266  
251,690  
31,198  
31,198  
19,334  
19,000  
14,000  
40,043  
155,481  
150,917  
126,540  
30,211  
111,354  
120,724  
145,587  
138,511  
151,999  
39,609  
36,768  
32,115  
39,718  
39,531  
2,265,805  
2,170,111  
2,122,897  
2,167,762  
2,131,815  
0  
0  
0  
0  
0  
1,154,973  
1,133,582  
1,126,235  
1,184,762  
746,867  
0  
0  
0  
0  
0  
999,077  
933,870  
897,654  
902,028  
1,293,886  
69,196  
69,196  
69,196  
61,432  
65,282  
42,558  
33,463  
29,812  
19,540  
25,780  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,866,412  
2,768,121  
2,782,434  
2,694,797  
2,619,248  
991,691  
887,671  
909,920  
827,246  
884,294  
272,502  
306,871  
353,077  
266,823  
220,158  
719,189  
580,800  
556,843  
560,423  
664,136  
1,874,720  
1,880,450  
1,872,514  
1,867,552  
1,734,954  
1,874,720  
1,880,450  
1,872,514  
1,867,552  
1,734,954  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0