Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,651,379  
7,966,360  
7,426,957  
8,192,887  
7,969,311  
4,479,751  
4,193,327  
4,958,910  
5,732,032  
4,470,885  
221,836  
218,147  
321,820  
242,066  
8,980  
1,465,599  
1,302,361  
1,546,583  
2,465,592  
1,902,797  
1,817,136  
2,000,982  
2,367,152  
2,121,054  
1,113,645  
858,623  
618,704  
685,190  
830,690  
1,272,068  
116,557  
53,132  
38,165  
72,630  
173,396  
4,171,628  
3,773,034  
2,468,046  
2,460,855  
3,498,426  
708  
14,152  
19,669  
20,699  
103,370  
121,990  
117,463  
115,814  
161,329  
148,074  
895,333  
991,488  
996,979  
991,488  
990,958  
986,458  
817,960  
567,357  
506,975  
184,559  
1,271,579  
1,267,612  
197,523  
196,000  
2,059,010  
895,560  
564,358  
570,703  
584,364  
12,455  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,651,379  
7,966,360  
7,426,957  
8,192,887  
7,969,311  
3,497,254  
2,942,962  
2,406,660  
3,264,219  
3,265,917  
3,374,251  
2,817,243  
2,277,426  
3,133,466  
3,265,152  
123,003  
125,719  
129,234  
130,753  
765  
5,154,125  
5,023,398  
5,020,296  
4,928,668  
4,703,395  
5,154,125  
5,023,398  
5,020,296  
4,928,668  
4,703,395  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0