Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,846,960  
10,373,007  
8,651,379  
7,966,360  
7,426,957  
5,478,608  
5,143,428  
4,479,751  
4,193,327  
4,958,910  
42,661  
154,992  
221,836  
218,147  
321,820  
389,714  
408,874  
1,465,599  
1,302,361  
1,546,583  
3,538,998  
3,212,346  
1,817,136  
2,000,982  
2,367,152  
1,323,730  
1,207,039  
858,623  
618,704  
685,190  
183,505  
160,177  
116,557  
53,132  
38,165  
5,368,352  
5,229,579  
4,171,628  
3,773,034  
2,468,046  
3,606  
2,522  
708  
14,152  
19,669  
145,388  
135,979  
121,990  
117,463  
115,814  
629,362  
667,153  
895,333  
991,488  
996,979  
953,975  
789,534  
986,458  
817,960  
567,357  
2,626,026  
2,626,490  
1,271,579  
1,267,612  
197,523  
1,009,995  
1,007,901  
895,560  
564,358  
570,703  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,846,960  
10,373,007  
8,651,379  
7,966,360  
7,426,957  
5,139,358  
4,690,410  
3,497,254  
2,942,962  
2,406,660  
4,604,829  
4,214,515  
3,374,251  
2,817,243  
2,277,426  
534,530  
475,895  
123,003  
125,719  
129,234  
5,707,602  
5,682,597  
5,154,125  
5,023,398  
5,020,296  
5,707,602  
5,682,597  
5,154,125  
5,023,398  
5,020,296  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0