Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,966,360  
7,426,957  
8,192,887  
7,969,311  
7,972,882  
4,193,327  
4,958,910  
5,732,032  
4,470,885  
3,514,162  
218,147  
321,820  
242,066  
8,980  
11,863  
1,302,361  
1,546,583  
2,465,592  
1,902,797  
1,169,962  
2,000,982  
2,367,152  
2,121,054  
1,113,645  
934,060  
618,704  
685,190  
830,690  
1,272,068  
1,227,096  
53,132  
38,165  
72,630  
173,396  
171,180  
3,773,034  
2,468,046  
2,460,855  
3,498,426  
4,458,720  
14,152  
19,669  
20,699  
103,370  
198,659  
117,463  
115,814  
161,329  
148,074  
1,086,233  
991,488  
996,979  
991,488  
990,958  
51,488  
817,960  
567,357  
506,975  
184,559  
69,592  
1,267,612  
197,523  
196,000  
2,059,010  
3,038,713  
564,358  
570,703  
584,364  
12,455  
14,034  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,966,360  
7,426,957  
8,192,887  
7,969,311  
7,972,882  
2,942,962  
2,406,660  
3,264,219  
3,265,917  
3,348,308  
2,817,243  
2,277,426  
3,133,466  
3,265,152  
3,347,498  
125,719  
129,234  
130,753  
765  
810  
5,023,398  
5,020,296  
4,928,668  
4,703,395  
4,624,574  
5,023,398  
5,020,296  
4,928,668  
4,703,395  
4,624,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0