Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,344,156  
10,944,687  
10,846,960  
10,373,007  
8,651,379  
7,240,264  
5,487,557  
5,478,608  
5,143,428  
4,479,751  
225,291  
58,067  
42,661  
154,992  
221,836  
369,615  
384,615  
389,714  
408,874  
1,465,599  
5,146,728  
3,775,982  
3,538,998  
3,212,346  
1,817,136  
1,334,198  
1,114,521  
1,323,730  
1,207,039  
858,623  
164,433  
154,372  
183,505  
160,177  
116,557  
4,103,892  
5,457,129  
5,368,352  
5,229,579  
4,171,628  
3,174  
3,316  
3,606  
2,522  
708  
203,745  
208,455  
145,388  
135,979  
121,990  
615,977  
615,977  
629,362  
667,153  
895,333  
1,032,423  
966,603  
953,975  
789,534  
986,458  
1,215,073  
2,621,444  
2,626,026  
2,626,490  
1,271,579  
1,033,500  
1,041,334  
1,009,995  
1,007,901  
895,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,344,156  
10,944,687  
10,846,960  
10,373,007  
8,651,379  
5,569,072  
5,184,768  
5,139,358  
4,690,410  
3,497,254  
5,460,900  
4,734,508  
4,604,829  
4,214,515  
3,374,251  
108,172  
450,260  
534,530  
475,895  
123,003  
5,775,084  
5,759,919  
5,707,602  
5,682,597  
5,154,125  
5,775,084  
5,759,919  
5,707,602  
5,682,597  
5,154,125  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0