Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,373,007  
8,651,379  
7,966,360  
7,426,957  
8,192,887  
5,143,428  
4,479,751  
4,193,327  
4,958,910  
5,732,032  
154,992  
221,836  
218,147  
321,820  
242,066  
408,874  
1,465,599  
1,302,361  
1,546,583  
2,465,592  
3,212,346  
1,817,136  
2,000,982  
2,367,152  
2,121,054  
1,207,039  
858,623  
618,704  
685,190  
830,690  
160,177  
116,557  
53,132  
38,165  
72,630  
5,229,579  
4,171,628  
3,773,034  
2,468,046  
2,460,855  
2,522  
708  
14,152  
19,669  
20,699  
135,979  
121,990  
117,463  
115,814  
161,329  
667,153  
895,333  
991,488  
996,979  
991,488  
789,534  
986,458  
817,960  
567,357  
506,975  
2,626,490  
1,271,579  
1,267,612  
197,523  
196,000  
1,007,901  
895,560  
564,358  
570,703  
584,364  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,373,007  
8,651,379  
7,966,360  
7,426,957  
8,192,887  
4,690,410  
3,497,254  
2,942,962  
2,406,660  
3,264,219  
4,214,515  
3,374,251  
2,817,243  
2,277,426  
3,133,466  
475,895  
123,003  
125,719  
129,234  
130,753  
5,682,597  
5,154,125  
5,023,398  
5,020,296  
4,928,668  
5,682,597  
5,154,125  
5,023,398  
5,020,296  
4,928,668  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0