Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,944,687  
10,846,960  
10,373,007  
8,651,379  
7,966,360  
5,487,557  
5,478,608  
5,143,428  
4,479,751  
4,193,327  
58,067  
42,661  
154,992  
221,836  
218,147  
384,615  
389,714  
408,874  
1,465,599  
1,302,361  
3,775,982  
3,538,998  
3,212,346  
1,817,136  
2,000,982  
1,114,521  
1,323,730  
1,207,039  
858,623  
618,704  
154,372  
183,505  
160,177  
116,557  
53,132  
5,457,129  
5,368,352  
5,229,579  
4,171,628  
3,773,034  
3,316  
3,606  
2,522  
708  
14,152  
208,455  
145,388  
135,979  
121,990  
117,463  
615,977  
629,362  
667,153  
895,333  
991,488  
966,603  
953,975  
789,534  
986,458  
817,960  
2,621,444  
2,626,026  
2,626,490  
1,271,579  
1,267,612  
1,041,334  
1,009,995  
1,007,901  
895,560  
564,358  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,944,687  
10,846,960  
10,373,007  
8,651,379  
7,966,360  
5,184,768  
5,139,358  
4,690,410  
3,497,254  
2,942,962  
4,734,508  
4,604,829  
4,214,515  
3,374,251  
2,817,243  
450,260  
534,530  
475,895  
123,003  
125,719  
5,759,919  
5,707,602  
5,682,597  
5,154,125  
5,023,398  
5,759,919  
5,707,602  
5,682,597  
5,154,125  
5,023,398  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0