Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,589,862  
11,344,156  
10,944,687  
10,846,960  
10,373,007  
6,669,091  
7,240,264  
5,487,557  
5,478,608  
5,143,428  
140,947  
225,291  
58,067  
42,661  
154,992  
0  
369,615  
384,615  
389,714  
408,874  
4,743,188  
5,146,728  
3,775,982  
3,538,998  
3,212,346  
1,678,812  
1,334,198  
1,114,521  
1,323,730  
1,207,039  
106,145  
164,433  
154,372  
183,505  
160,177  
3,920,771  
4,103,892  
5,457,129  
5,368,352  
5,229,579  
3,031  
3,174  
3,316  
3,606  
2,522  
199,679  
203,745  
208,455  
145,388  
135,979  
615,977  
615,977  
615,977  
629,362  
667,153  
945,134  
1,032,423  
966,603  
953,975  
789,534  
1,217,046  
1,215,073  
2,621,444  
2,626,026  
2,626,490  
939,904  
1,033,500  
1,041,334  
1,009,995  
1,007,901  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,589,862  
11,344,156  
10,944,687  
10,846,960  
10,373,007  
4,712,836  
5,569,072  
5,184,768  
5,139,358  
4,690,410  
4,684,205  
5,460,900  
4,734,508  
4,604,829  
4,214,515  
28,631  
108,172  
450,260  
534,530  
475,895  
5,877,026  
5,775,084  
5,759,919  
5,707,602  
5,682,597  
5,877,026  
5,775,084  
5,759,919  
5,707,602  
5,682,597  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0