Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,969,311  
7,972,882  
 
 
 
4,470,885  
3,514,162  
 
 
 
8,980  
11,863  
 
 
 
1,902,797  
1,169,962  
 
 
 
1,113,645  
934,060  
 
 
 
1,272,068  
1,227,096  
 
 
 
173,396  
171,180  
 
 
 
3,498,426  
4,458,720  
 
 
 
103,370  
198,659  
 
 
 
148,074  
1,086,233  
 
 
 
990,958  
51,488  
 
 
 
184,559  
69,592  
 
 
 
2,059,010  
3,038,713  
 
 
 
12,455  
14,034  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,969,311  
7,972,882  
 
 
 
3,265,917  
3,348,308  
 
 
 
3,265,152  
3,347,498  
 
 
 
765  
810  
 
 
 
4,703,395  
4,624,574  
 
 
 
4,703,395  
4,624,574  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0