Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,192,887  
7,969,311  
7,972,882  
 
 
5,732,032  
4,470,885  
3,514,162  
 
 
242,066  
8,980  
11,863  
 
 
2,465,592  
1,902,797  
1,169,962  
 
 
2,121,054  
1,113,645  
934,060  
 
 
830,690  
1,272,068  
1,227,096  
 
 
72,630  
173,396  
171,180  
 
 
2,460,855  
3,498,426  
4,458,720  
 
 
20,699  
103,370  
198,659  
 
 
161,329  
148,074  
1,086,233  
 
 
991,488  
990,958  
51,488  
 
 
506,975  
184,559  
69,592  
 
 
196,000  
2,059,010  
3,038,713  
 
 
584,364  
12,455  
14,034  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,192,887  
7,969,311  
7,972,882  
 
 
3,264,219  
3,265,917  
3,348,308  
 
 
3,133,466  
3,265,152  
3,347,498  
 
 
130,753  
765  
810  
 
 
4,928,668  
4,703,395  
4,624,574  
 
 
4,928,668  
4,703,395  
4,624,574  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0