Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,128,303  
1,240,091  
1,331,071  
1,349,218  
1,370,119  
148,541  
257,775  
321,463  
328,890  
331,811  
92,809  
156,964  
47,730  
55,334  
73,053  
0  
0  
0  
0  
0  
46,811  
84,719  
261,547  
251,955  
247,039  
8,815  
15,182  
11,006  
20,310  
11,507  
106  
910  
1,181  
1,291  
212  
979,762  
982,317  
1,009,607  
1,020,327  
1,038,309  
0  
0  
0  
0  
0  
894,409  
907,556  
924,689  
940,936  
956,299  
0  
0  
0  
0  
0  
64,470  
58,230  
58,241  
59,782  
54,956  
9,510  
9,516  
9,521  
9,527  
9,533  
11,373  
7,014  
17,157  
10,083  
17,521  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,128,303  
1,240,091  
1,331,071  
1,349,218  
1,370,119  
205,470  
290,361  
311,474  
319,056  
317,308  
128,907  
162,571  
182,847  
182,060  
180,222  
76,562  
127,790  
128,627  
136,996  
137,087  
922,833  
949,731  
1,019,597  
1,030,162  
1,052,811  
922,833  
949,731  
1,019,597  
1,030,162  
1,052,811  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0