Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,342,017  
1,336,483  
1,316,012  
1,361,177  
1,431,637  
333,431  
317,567  
301,273  
320,611  
378,015  
82,021  
60,986  
22,922  
39,165  
69,517  
0  
0  
0  
0  
0  
230,755  
241,562  
256,960  
268,085  
285,000  
19,754  
14,090  
20,901  
13,080  
22,907  
901  
929  
489  
282  
591  
1,008,586  
1,018,916  
1,014,738  
1,040,565  
1,053,622  
0  
0  
0  
0  
0  
936,167  
950,462  
957,442  
974,887  
989,339  
0  
0  
0  
0  
0  
55,905  
44,486  
36,665  
35,537  
37,987  
9,340  
9,342  
9,334  
9,412  
9,416  
7,173  
14,627  
11,298  
20,731  
16,880  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,342,017  
1,336,483  
1,316,012  
1,361,177  
1,431,637  
316,470  
307,470  
305,541  
291,106  
340,697  
172,606  
174,441  
177,682  
162,185  
201,499  
143,864  
133,029  
127,859  
128,921  
139,197  
1,025,547  
1,029,013  
1,010,471  
1,070,070  
1,090,940  
1,025,547  
1,029,013  
1,010,471  
1,070,070  
1,090,940  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0