Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,124,097  
1,141,871  
1,139,652  
1,128,303  
1,240,091  
157,022  
180,040  
173,823  
148,541  
257,775  
59,514  
79,679  
87,271  
92,809  
156,964  
0  
0  
0  
0  
0  
72,157  
83,571  
70,892  
46,811  
84,719  
24,109  
16,073  
15,234  
8,815  
15,182  
1,242  
717  
426  
106  
910  
967,075  
961,831  
965,829  
979,762  
982,317  
0  
0  
0  
0  
0  
875,513  
876,479  
882,680  
894,409  
907,556  
0  
0  
0  
0  
0  
77,238  
65,706  
67,115  
64,470  
58,230  
9,776  
9,611  
9,548  
9,510  
9,516  
4,549  
10,035  
6,487  
11,373  
7,014  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,124,097  
1,141,871  
1,139,652  
1,128,303  
1,240,091  
195,840  
214,125  
216,684  
205,470  
290,361  
158,235  
142,784  
140,435  
128,907  
162,571  
37,605  
71,340  
76,249  
76,562  
127,790  
928,258  
927,747  
922,967  
922,833  
949,731  
928,258  
927,747  
922,967  
922,833  
949,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0