Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,139,652  
1,128,303  
1,240,091  
1,331,071  
1,349,218  
173,823  
148,541  
257,775  
321,463  
328,890  
87,271  
92,809  
156,964  
47,730  
55,334  
0  
0  
0  
0  
0  
70,892  
46,811  
84,719  
261,547  
251,955  
15,234  
8,815  
15,182  
11,006  
20,310  
426  
106  
910  
1,181  
1,291  
965,829  
979,762  
982,317  
1,009,607  
1,020,327  
0  
0  
0  
0  
0  
882,680  
894,409  
907,556  
924,689  
940,936  
0  
0  
0  
0  
0  
67,115  
64,470  
58,230  
58,241  
59,782  
9,548  
9,510  
9,516  
9,521  
9,527  
6,487  
11,373  
7,014  
17,157  
10,083  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,139,652  
1,128,303  
1,240,091  
1,331,071  
1,349,218  
216,684  
205,470  
290,361  
311,474  
319,056  
140,435  
128,907  
162,571  
182,847  
182,060  
76,249  
76,562  
127,790  
128,627  
136,996  
922,967  
922,833  
949,731  
1,019,597  
1,030,162  
922,967  
922,833  
949,731  
1,019,597  
1,030,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0