Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,141,871  
1,139,652  
1,128,303  
1,240,091  
1,331,071  
180,040  
173,823  
148,541  
257,775  
321,463  
79,679  
87,271  
92,809  
156,964  
47,730  
0  
0  
0  
0  
0  
83,571  
70,892  
46,811  
84,719  
261,547  
16,073  
15,234  
8,815  
15,182  
11,006  
717  
426  
106  
910  
1,181  
961,831  
965,829  
979,762  
982,317  
1,009,607  
0  
0  
0  
0  
0  
876,479  
882,680  
894,409  
907,556  
924,689  
0  
0  
0  
0  
0  
65,706  
67,115  
64,470  
58,230  
58,241  
9,611  
9,548  
9,510  
9,516  
9,521  
10,035  
6,487  
11,373  
7,014  
17,157  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,141,871  
1,139,652  
1,128,303  
1,240,091  
1,331,071  
214,125  
216,684  
205,470  
290,361  
311,474  
142,784  
140,435  
128,907  
162,571  
182,847  
71,340  
76,249  
76,562  
127,790  
128,627  
927,747  
922,967  
922,833  
949,731  
1,019,597  
927,747  
922,967  
922,833  
949,731  
1,019,597  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0