Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,349,218  
1,370,119  
1,342,017  
1,336,483  
1,316,012  
328,890  
331,811  
333,431  
317,567  
301,273  
55,334  
73,053  
82,021  
60,986  
22,922  
0  
0  
0  
0  
0  
251,955  
247,039  
230,755  
241,562  
256,960  
20,310  
11,507  
19,754  
14,090  
20,901  
1,291  
212  
901  
929  
489  
1,020,327  
1,038,309  
1,008,586  
1,018,916  
1,014,738  
0  
0  
0  
0  
0  
940,936  
956,299  
936,167  
950,462  
957,442  
0  
0  
0  
0  
0  
59,782  
54,956  
55,905  
44,486  
36,665  
9,527  
9,533  
9,340  
9,342  
9,334  
10,083  
17,521  
7,173  
14,627  
11,298  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,349,218  
1,370,119  
1,342,017  
1,336,483  
1,316,012  
319,056  
317,308  
316,470  
307,470  
305,541  
182,060  
180,222  
172,606  
174,441  
177,682  
136,996  
137,087  
143,864  
133,029  
127,859  
1,030,162  
1,052,811  
1,025,547  
1,029,013  
1,010,471  
1,030,162  
1,052,811  
1,025,547  
1,029,013  
1,010,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0