Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,240,091  
1,331,071  
1,349,218  
1,370,119  
1,342,017  
257,775  
321,463  
328,890  
331,811  
333,431  
156,964  
47,730  
55,334  
73,053  
82,021  
0  
0  
0  
0  
0  
84,719  
261,547  
251,955  
247,039  
230,755  
15,182  
11,006  
20,310  
11,507  
19,754  
910  
1,181  
1,291  
212  
901  
982,317  
1,009,607  
1,020,327  
1,038,309  
1,008,586  
0  
0  
0  
0  
0  
907,556  
924,689  
940,936  
956,299  
936,167  
0  
0  
0  
0  
0  
58,230  
58,241  
59,782  
54,956  
55,905  
9,516  
9,521  
9,527  
9,533  
9,340  
7,014  
17,157  
10,083  
17,521  
7,173  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,240,091  
1,331,071  
1,349,218  
1,370,119  
1,342,017  
290,361  
311,474  
319,056  
317,308  
316,470  
162,571  
182,847  
182,060  
180,222  
172,606  
127,790  
128,627  
136,996  
137,087  
143,864  
949,731  
1,019,597  
1,030,162  
1,052,811  
1,025,547  
949,731  
1,019,597  
1,030,162  
1,052,811  
1,025,547  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0