Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,331,071  
1,349,218  
1,370,119  
1,342,017  
1,336,483  
321,463  
328,890  
331,811  
333,431  
317,567  
47,730  
55,334  
73,053  
82,021  
60,986  
0  
0  
0  
0  
0  
261,547  
251,955  
247,039  
230,755  
241,562  
11,006  
20,310  
11,507  
19,754  
14,090  
1,181  
1,291  
212  
901  
929  
1,009,607  
1,020,327  
1,038,309  
1,008,586  
1,018,916  
0  
0  
0  
0  
0  
924,689  
940,936  
956,299  
936,167  
950,462  
0  
0  
0  
0  
0  
58,241  
59,782  
54,956  
55,905  
44,486  
9,521  
9,527  
9,533  
9,340  
9,342  
17,157  
10,083  
17,521  
7,173  
14,627  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,331,071  
1,349,218  
1,370,119  
1,342,017  
1,336,483  
311,474  
319,056  
317,308  
316,470  
307,470  
182,847  
182,060  
180,222  
172,606  
174,441  
128,627  
136,996  
137,087  
143,864  
133,029  
1,019,597  
1,030,162  
1,052,811  
1,025,547  
1,029,013  
1,019,597  
1,030,162  
1,052,811  
1,025,547  
1,029,013  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0