Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,155,883  
1,124,097  
1,141,871  
1,139,652  
1,128,303  
190,652  
157,022  
180,040  
173,823  
148,541  
116,729  
59,514  
79,679  
87,271  
92,809  
0  
0  
0  
0  
0  
54,496  
72,157  
83,571  
70,892  
46,811  
19,210  
24,109  
16,073  
15,234  
8,815  
217  
1,242  
717  
426  
106  
965,232  
967,075  
961,831  
965,829  
979,762  
0  
0  
0  
0  
0  
857,002  
875,513  
876,479  
882,680  
894,409  
0  
0  
0  
0  
0  
89,439  
77,238  
65,706  
67,115  
64,470  
9,716  
9,776  
9,611  
9,548  
9,510  
9,076  
4,549  
10,035  
6,487  
11,373  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,155,883  
1,124,097  
1,141,871  
1,139,652  
1,128,303  
200,900  
195,840  
214,125  
216,684  
205,470  
166,846  
158,235  
142,784  
140,435  
128,907  
34,054  
37,605  
71,340  
76,249  
76,562  
954,983  
928,258  
927,747  
922,967  
922,833  
954,983  
928,258  
927,747  
922,967  
922,833  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0