Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess (RGC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
887,358  
895,114  
898,449  
915,414  
909,730  
87,465  
94,716  
92,159  
103,442  
88,642  
12,110  
13,463  
18,918  
55,359  
42,790  
24,500  
30,000  
30,000  
0  
0  
42,056  
43,494  
34,178  
39,094  
37,263  
8,547  
7,491  
8,921  
8,829  
8,554  
253  
268  
141  
161  
34  
799,893  
800,398  
806,290  
811,971  
821,089  
0  
0  
0  
0  
0  
479,196  
484,665  
490,094  
495,657  
501,258  
32,089  
32,089  
32,089  
32,089  
35,318  
248,449  
242,695  
242,669  
242,586  
242,511  
2,152  
2,152  
2,212  
2,212  
2,212  
38,008  
38,797  
39,226  
39,427  
39,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
887,358  
895,114  
898,449  
915,414  
909,730  
100,600  
102,820  
104,162  
116,606  
105,575  
16,083  
17,458  
18,176  
29,764  
17,775  
84,517  
85,362  
85,986  
86,842  
87,800  
786,759  
792,294  
794,287  
798,808  
804,156  
786,759  
792,294  
794,287  
798,808  
804,156  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0