Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,414,835  
10,098,995  
9,589,907  
9,352,158  
9,608,943  
4,104,231  
4,193,166  
3,964,507  
3,546,908  
3,747,426  
959,185  
685,854  
1,019,428  
1,173,266  
1,419,715  
750,013  
771,051  
817,338  
464,372  
381,491  
1,148,605  
1,823,151  
1,399,064  
1,252,983  
1,368,956  
1,230,325  
880,216  
689,901  
623,978  
547,094  
16,103  
32,894  
38,774  
32,309  
30,169  
7,310,604  
5,905,829  
5,625,400  
5,805,249  
5,861,517  
38,722  
38,574  
33,982  
33,818  
33,818  
528,601  
500,609  
471,204  
472,541  
483,507  
673,433  
550,932  
563,066  
572,901  
584,938  
571,485  
498,245  
432,432  
382,019  
316,185  
5,393,528  
4,252,012  
4,067,399  
4,276,990  
4,369,133  
104,835  
65,457  
57,318  
66,981  
73,935  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,414,835  
10,098,995  
9,589,907  
9,352,158  
9,608,943  
3,677,519  
3,156,250  
2,937,266  
2,828,613  
2,925,943  
2,603,171  
2,385,904  
2,276,884  
2,143,622  
2,225,629  
1,074,348  
770,346  
660,382  
684,991  
700,315  
7,737,316  
6,942,745  
6,652,640  
6,523,545  
6,683,000  
7,737,316  
6,942,745  
6,652,640  
6,523,545  
6,683,000  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0