Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,504,450  
11,897,215  
11,595,210  
11,414,835  
10,098,995  
5,835,864  
4,584,820  
4,189,131  
4,104,231  
4,193,166  
2,507,556  
1,236,468  
1,181,696  
959,185  
685,854  
336,626  
359,981  
569,705  
750,013  
771,051  
1,242,697  
1,454,605  
1,068,245  
1,148,605  
1,823,151  
1,707,040  
1,471,486  
1,343,513  
1,230,325  
880,216  
41,945  
62,279  
25,972  
16,103  
32,894  
7,668,586  
7,312,396  
7,406,079  
7,310,604  
5,905,829  
36,829  
36,718  
37,085  
38,722  
38,574  
499,720  
510,837  
518,550  
528,601  
500,609  
503,883  
514,230  
524,623  
673,433  
550,932  
954,532  
741,219  
628,838  
571,485  
498,245  
5,629,794  
5,464,331  
5,634,798  
5,393,528  
4,252,012  
43,828  
45,061  
62,186  
104,835  
65,457  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,504,450  
11,897,215  
11,595,210  
11,414,835  
10,098,995  
5,271,439  
4,032,207  
4,022,354  
3,677,519  
3,156,250  
2,855,652  
3,051,825  
2,941,924  
2,603,171  
2,385,904  
2,415,787  
980,381  
1,080,429  
1,074,348  
770,346  
8,233,010  
7,865,009  
7,572,857  
7,737,316  
6,942,745  
8,233,010  
7,865,009  
7,572,857  
7,737,316  
6,942,745  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0