Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,950,584  
14,447,519  
14,604,628  
14,300,669  
13,504,450  
5,634,191  
4,667,702  
4,960,190  
5,665,883  
5,835,864  
1,272,855  
1,332,174  
1,499,281  
2,397,187  
2,507,556  
1,396,192  
628,809  
565,832  
516,562  
336,626  
1,572,085  
1,281,388  
1,321,423  
1,136,714  
1,242,697  
1,342,122  
1,374,637  
1,531,227  
1,555,630  
1,707,040  
50,937  
50,694  
42,427  
59,790  
41,945  
9,316,393  
9,779,817  
9,644,438  
8,634,786  
7,668,586  
33,813  
34,740  
36,391  
36,154  
36,829  
453,312  
465,704  
478,835  
492,274  
499,720  
1,607,891  
1,633,478  
612,371  
624,011  
503,883  
92,979  
63,067  
1,270,570  
1,127,743  
954,532  
6,854,019  
7,301,787  
7,161,742  
6,274,301  
5,629,794  
274,378  
281,041  
84,529  
80,303  
43,828  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,950,584  
14,447,519  
14,604,628  
14,300,669  
13,504,450  
5,566,944  
5,376,428  
6,065,451  
5,607,392  
5,271,439  
2,680,363  
2,602,976  
3,170,645  
2,932,380  
2,855,652  
2,886,581  
2,773,453  
2,894,807  
2,675,012  
2,415,787  
9,383,641  
9,071,091  
8,539,176  
8,693,277  
8,233,010  
9,383,641  
9,071,091  
8,539,176  
8,693,277  
8,233,010  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0