Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,897,215  
11,595,210  
11,414,835  
10,098,995  
9,589,907  
4,584,820  
4,189,131  
4,104,231  
4,193,166  
3,964,507  
1,236,468  
1,181,696  
959,185  
685,854  
1,019,428  
359,981  
569,705  
750,013  
771,051  
817,338  
1,454,605  
1,068,245  
1,148,605  
1,823,151  
1,399,064  
1,471,486  
1,343,513  
1,230,325  
880,216  
689,901  
62,279  
25,972  
16,103  
32,894  
38,774  
7,312,396  
7,406,079  
7,310,604  
5,905,829  
5,625,400  
36,718  
37,085  
38,722  
38,574  
33,982  
510,837  
518,550  
528,601  
500,609  
471,204  
514,230  
524,623  
673,433  
550,932  
563,066  
741,219  
628,838  
571,485  
498,245  
432,432  
5,464,331  
5,634,798  
5,393,528  
4,252,012  
4,067,399  
45,061  
62,186  
104,835  
65,457  
57,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,897,215  
11,595,210  
11,414,835  
10,098,995  
9,589,907  
4,032,207  
4,022,354  
3,677,519  
3,156,250  
2,937,266  
3,051,825  
2,941,924  
2,603,171  
2,385,904  
2,276,884  
980,381  
1,080,429  
1,074,348  
770,346  
660,382  
7,865,009  
7,572,857  
7,737,316  
6,942,745  
6,652,640  
7,865,009  
7,572,857  
7,737,316  
6,942,745  
6,652,640  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0