Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,447,519  
14,604,628  
14,300,669  
13,504,450  
11,897,215  
4,667,702  
4,960,190  
5,665,883  
5,835,864  
4,584,820  
1,332,174  
1,499,281  
2,397,187  
2,507,556  
1,236,468  
628,809  
565,832  
516,562  
336,626  
359,981  
1,281,388  
1,321,423  
1,136,714  
1,242,697  
1,454,605  
1,374,637  
1,531,227  
1,555,630  
1,707,040  
1,471,486  
50,694  
42,427  
59,790  
41,945  
62,279  
9,779,817  
9,644,438  
8,634,786  
7,668,586  
7,312,396  
34,740  
36,391  
36,154  
36,829  
36,718  
465,704  
478,835  
492,274  
499,720  
510,837  
1,633,478  
612,371  
624,011  
503,883  
514,230  
63,067  
1,270,570  
1,127,743  
954,532  
741,219  
7,301,787  
7,161,742  
6,274,301  
5,629,794  
5,464,331  
281,041  
84,529  
80,303  
43,828  
45,061  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,447,519  
14,604,628  
14,300,669  
13,504,450  
11,897,215  
5,376,428  
6,065,451  
5,607,392  
5,271,439  
4,032,207  
2,602,976  
3,170,645  
2,932,380  
2,855,652  
3,051,825  
2,773,453  
2,894,807  
2,675,012  
2,415,787  
980,381  
9,071,091  
8,539,176  
8,693,277  
8,233,010  
7,865,009  
9,071,091  
8,539,176  
8,693,277  
8,233,010  
7,865,009  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0