Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,589,907  
9,352,158  
9,608,943  
9,090,077  
8,578,244  
3,964,507  
3,546,908  
3,747,426  
3,291,973  
3,119,210  
1,019,428  
1,173,266  
1,419,715  
1,357,885  
1,271,167  
817,338  
464,372  
381,491  
244,295  
200,641  
1,399,064  
1,252,983  
1,368,956  
1,269,771  
1,176,362  
689,901  
623,978  
547,094  
405,604  
457,403  
38,774  
32,309  
30,169  
14,417  
13,638  
5,625,400  
5,805,249  
5,861,517  
5,798,105  
5,459,034  
33,982  
33,818  
33,818  
69,817  
68,371  
471,204  
472,541  
483,507  
471,096  
480,978  
563,066  
572,901  
584,938  
596,976  
609,013  
432,432  
382,019  
316,185  
234,133  
60,431  
4,067,399  
4,276,990  
4,369,133  
4,333,977  
4,141,588  
57,318  
66,981  
73,935  
92,107  
98,653  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,589,907  
9,352,158  
9,608,943  
9,090,077  
8,578,244  
2,937,266  
2,828,613  
2,925,943  
2,638,422  
2,339,257  
2,276,884  
2,143,622  
2,225,629  
1,895,081  
1,540,448  
660,382  
684,991  
700,315  
743,341  
798,810  
6,652,640  
6,523,545  
6,683,000  
6,451,655  
6,238,987  
6,652,640  
6,523,545  
6,683,000  
6,451,655  
6,238,987  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0