Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,091,453  
1,049,131  
971,396  
975,125  
823,346  
528,304  
496,123  
467,810  
479,903  
413,375  
31,079  
54,609  
7,856  
16,016  
15,394  
0  
0  
0  
0  
0  
279,159  
234,315  
228,562  
235,714  
155,752  
205,087  
196,618  
225,587  
220,244  
235,831  
12,979  
10,580  
5,805  
7,930  
6,398  
563,149  
553,009  
503,585  
495,221  
409,971  
1,247  
1,247  
1,212  
229  
0  
458,822  
435,743  
435,982  
436,886  
352,257  
0  
0  
0  
0  
0  
100,436  
113,385  
63,411  
56,228  
55,525  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
1,457  
1,447  
1,794  
692  
1,003  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,091,453  
1,049,131  
971,396  
975,125  
823,346  
649,509  
621,949  
618,256  
640,216  
502,140  
490,831  
501,539  
446,700  
470,130  
398,217  
158,678  
120,410  
171,556  
170,086  
103,923  
441,944  
427,182  
353,140  
334,909  
321,206  
441,994  
427,232  
352,833  
334,950  
321,206  
-50  
-50  
307  
-41  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0