Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,573,310  
1,379,090  
1,295,128  
1,091,453  
1,049,131  
798,706  
682,893  
635,799  
528,304  
496,123  
10,612  
18,532  
14,893  
31,079  
54,609  
0  
0  
0  
0  
0  
531,418  
393,039  
343,827  
279,159  
234,315  
236,089  
241,296  
257,499  
205,087  
196,618  
20,588  
30,026  
19,580  
12,979  
10,580  
774,604  
696,197  
659,330  
563,149  
553,009  
1,018  
1,018  
1,247  
1,247  
1,247  
335,552  
468,908  
472,819  
458,822  
435,743  
0  
0  
0  
0  
0  
431,268  
222,340  
182,155  
100,436  
113,385  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
5,580  
2,745  
1,922  
1,457  
1,447  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,573,310  
1,379,090  
1,295,128  
1,091,453  
1,049,131  
999,039  
929,662  
856,520  
649,509  
621,949  
697,347  
642,912  
652,842  
490,831  
501,539  
301,692  
286,750  
203,678  
158,678  
120,410  
574,271  
449,428  
438,608  
441,944  
427,182  
574,261  
449,418  
438,658  
441,994  
427,232  
10  
10  
-50  
-50  
-50  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0