Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
971,396  
975,125  
823,346  
769,291  
829,844  
467,810  
479,903  
413,375  
396,281  
458,345  
7,856  
16,016  
15,394  
17,874  
15,453  
0  
0  
0  
0  
0  
228,562  
235,714  
155,752  
163,143  
260,602  
225,587  
220,244  
235,831  
210,850  
179,498  
5,805  
7,930  
6,398  
4,414  
2,792  
503,585  
495,221  
409,971  
373,010  
371,498  
1,212  
229  
0  
0  
0  
435,982  
436,886  
352,257  
305,554  
266,991  
0  
0  
0  
0  
0  
63,411  
56,228  
55,525  
64,999  
101,615  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
1,794  
692  
1,003  
1,270  
1,706  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
971,396  
975,125  
823,346  
769,291  
829,844  
618,256  
640,216  
502,140  
466,533  
541,515  
446,700  
470,130  
398,217  
373,736  
430,188  
171,556  
170,086  
103,923  
92,797  
111,328  
353,140  
334,909  
321,206  
302,758  
288,328  
352,833  
334,950  
321,206  
302,758  
288,328  
307  
-41  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0