Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,379,090  
1,295,128  
1,091,453  
1,049,131  
971,396  
682,893  
635,799  
528,304  
496,123  
467,810  
18,532  
14,893  
31,079  
54,609  
7,856  
0  
0  
0  
0  
0  
393,039  
343,827  
279,159  
234,315  
228,562  
241,296  
257,499  
205,087  
196,618  
225,587  
30,026  
19,580  
12,979  
10,580  
5,805  
696,197  
659,330  
563,149  
553,009  
503,585  
1,018  
1,247  
1,247  
1,247  
1,212  
468,908  
472,819  
458,822  
435,743  
435,982  
0  
0  
0  
0  
0  
222,340  
182,155  
100,436  
113,385  
63,411  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
2,745  
1,922  
1,457  
1,447  
1,794  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,379,090  
1,295,128  
1,091,453  
1,049,131  
971,396  
929,662  
856,520  
649,509  
621,949  
618,256  
642,912  
652,842  
490,831  
501,539  
446,700  
286,750  
203,678  
158,678  
120,410  
171,556  
449,428  
438,608  
441,944  
427,182  
353,140  
449,418  
438,658  
441,994  
427,232  
352,833  
10  
-50  
-50  
-50  
307  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0