Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,754,951  
1,614,529  
1,520,903  
1,930,536  
1,573,310  
838,423  
713,923  
640,936  
1,072,103  
798,706  
39,410  
32,300  
11,429  
38,408  
10,612  
0  
0  
0  
0  
0  
434,091  
352,434  
358,445  
749,287  
531,418  
320,382  
295,948  
250,743  
251,107  
236,089  
44,540  
33,242  
20,320  
33,301  
20,588  
916,528  
900,606  
879,966  
858,433  
774,604  
6,655  
6,655  
1,018  
1,018  
1,018  
621,325  
554,373  
441,426  
414,504  
335,552  
0  
0  
0  
0  
0  
212,312  
264,487  
425,826  
375,800  
431,268  
4,974  
5,124  
5,124  
5,186  
1,186  
71,262  
69,967  
6,573  
61,925  
5,580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,754,951  
1,614,529  
1,520,903  
1,930,536  
1,573,310  
1,214,222  
1,069,521  
977,565  
1,380,232  
999,039  
788,468  
629,749  
570,993  
988,336  
697,347  
425,754  
439,772  
406,572  
391,896  
301,692  
540,729  
545,008  
543,337  
550,303  
574,271  
540,979  
545,045  
544,024  
550,990  
574,261  
-250  
-36  
-686  
-686  
10  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0