Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,930,536  
1,573,310  
1,379,090  
1,295,128  
1,091,453  
1,072,103  
798,706  
682,893  
635,799  
528,304  
38,408  
10,612  
18,532  
14,893  
31,079  
0  
0  
0  
0  
0  
749,287  
531,418  
393,039  
343,827  
279,159  
251,107  
236,089  
241,296  
257,499  
205,087  
33,301  
20,588  
30,026  
19,580  
12,979  
858,433  
774,604  
696,197  
659,330  
563,149  
1,018  
1,018  
1,018  
1,247  
1,247  
414,504  
335,552  
468,908  
472,819  
458,822  
0  
0  
0  
0  
0  
375,800  
431,268  
222,340  
182,155  
100,436  
5,186  
1,186  
1,186  
1,186  
1,186  
61,925  
5,580  
2,745  
1,922  
1,457  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,930,536  
1,573,310  
1,379,090  
1,295,128  
1,091,453  
1,380,232  
999,039  
929,662  
856,520  
649,509  
988,336  
697,347  
642,912  
652,842  
490,831  
391,896  
301,692  
286,750  
203,678  
158,678  
550,303  
574,271  
449,428  
438,608  
441,944  
550,990  
574,261  
449,418  
438,658  
441,994  
-686  
10  
10  
-50  
-50  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0