Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,253  
288,298  
260,210  
268,608  
274,786  
246,637  
225,771  
205,824  
212,858  
211,345  
43,433  
49,798  
16,534  
46,884  
70,983  
12,542  
4,542  
5,000  
4,891  
278  
25,216  
32,985  
32,097  
27,773  
33,329  
162,141  
136,464  
150,791  
132,761  
106,634  
3,306  
1,981  
1,401  
549  
121  
32,615  
62,527  
54,386  
55,750  
63,441  
8,998  
8,434  
28  
28  
28  
15,529  
15,545  
15,750  
15,793  
15,936  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
158  
158  
158  
158  
7,806  
37,915  
37,915  
39,148  
46,704  
282  
475  
534  
623  
614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,253  
288,298  
260,210  
268,608  
274,786  
61,479  
75,152  
84,923  
95,383  
94,692  
54,772  
62,210  
59,718  
65,977  
65,277  
6,707  
12,943  
25,206  
29,407  
29,415  
217,773  
213,146  
175,287  
173,224  
180,094  
217,773  
213,146  
175,287  
173,224  
180,094  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0