Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
274,989  
279,253  
288,298  
260,210  
268,608  
242,689  
246,637  
225,771  
205,824  
212,858  
51,461  
43,433  
49,798  
16,534  
46,884  
3,542  
12,542  
4,542  
5,000  
4,891  
47,278  
25,216  
32,985  
32,097  
27,773  
139,811  
162,141  
136,464  
150,791  
132,761  
596  
3,306  
1,981  
1,401  
549  
32,300  
32,615  
62,527  
54,386  
55,750  
8,968  
8,998  
8,434  
28  
28  
15,183  
15,529  
15,545  
15,750  
15,793  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
158  
158  
158  
7,806  
7,806  
37,915  
37,915  
39,148  
343  
282  
475  
534  
623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
274,989  
279,253  
288,298  
260,210  
268,608  
53,910  
61,479  
75,152  
84,923  
95,383  
53,001  
54,772  
62,210  
59,718  
65,977  
909  
6,707  
12,943  
25,206  
29,407  
221,079  
217,773  
213,146  
175,287  
173,224  
221,079  
217,773  
213,146  
175,287  
173,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0