Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
422,870  
376,171  
350,711  
332,194  
291,903  
360,405  
325,745  
300,089  
287,732  
230,918  
44,223  
30,139  
35,231  
26,176  
28,323  
0  
0  
0  
0  
0  
88,893  
94,808  
61,997  
50,250  
46,486  
223,765  
199,190  
201,497  
210,183  
156,045  
3,523  
1,609  
1,365  
1,122  
64  
62,465  
50,427  
50,621  
44,463  
60,986  
31,172  
31,504  
8,967  
8,970  
8,970  
14,308  
14,507  
14,708  
14,910  
15,120  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,350  
4,350  
26,881  
20,451  
36,764  
12,635  
65  
65  
131  
131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
422,870  
376,171  
350,711  
332,194  
291,903  
207,823  
148,668  
128,899  
120,042  
80,662  
207,534  
145,893  
128,581  
113,081  
79,661  
289  
2,775  
318  
6,960  
1,001  
215,047  
227,503  
221,811  
212,152  
211,241  
215,047  
227,503  
221,811  
212,152  
211,241  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0