Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
350,711  
332,194  
291,903  
274,989  
279,253  
300,089  
287,732  
230,918  
242,689  
246,637  
35,231  
26,176  
28,323  
51,461  
43,433  
0  
0  
0  
3,542  
12,542  
61,997  
50,250  
46,486  
47,278  
25,216  
201,497  
210,183  
156,045  
139,811  
162,141  
1,365  
1,122  
64  
596  
3,306  
50,621  
44,463  
60,986  
32,300  
32,615  
8,967  
8,970  
8,970  
8,968  
8,998  
14,708  
14,910  
15,120  
15,183  
15,529  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
26,881  
20,451  
36,764  
7,806  
7,806  
65  
131  
131  
343  
282  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
350,711  
332,194  
291,903  
274,989  
279,253  
128,899  
120,042  
80,662  
53,910  
61,479  
128,581  
113,081  
79,661  
53,001  
54,772  
318  
6,960  
1,001  
909  
6,707  
221,811  
212,152  
211,241  
221,079  
217,773  
221,811  
212,152  
211,241  
221,079  
217,773  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0