Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
291,903  
274,989  
279,253  
288,298  
260,210  
230,918  
242,689  
246,637  
225,771  
205,824  
28,323  
51,461  
43,433  
49,798  
16,534  
0  
3,542  
12,542  
4,542  
5,000  
46,486  
47,278  
25,216  
32,985  
32,097  
156,045  
139,811  
162,141  
136,464  
150,791  
64  
596  
3,306  
1,981  
1,401  
60,986  
32,300  
32,615  
62,527  
54,386  
8,970  
8,968  
8,998  
8,434  
28  
15,120  
15,183  
15,529  
15,545  
15,750  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
158  
158  
36,764  
7,806  
7,806  
37,915  
37,915  
131  
343  
282  
475  
534  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
291,903  
274,989  
279,253  
288,298  
260,210  
80,662  
53,910  
61,479  
75,152  
84,923  
79,661  
53,001  
54,772  
62,210  
59,718  
1,001  
909  
6,707  
12,943  
25,206  
211,241  
221,079  
217,773  
213,146  
175,287  
211,241  
221,079  
217,773  
213,146  
175,287  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0