Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
260,210  
268,608  
274,786  
286,821  
287,605  
205,824  
212,858  
211,345  
222,278  
223,026  
16,534  
46,884  
70,983  
68,465  
66,055  
5,000  
4,891  
278  
11,329  
7,425  
32,097  
27,773  
33,329  
26,736  
28,491  
150,791  
132,761  
106,634  
115,712  
120,968  
1,401  
549  
121  
36  
86  
54,386  
55,750  
63,441  
64,544  
64,578  
28  
28  
28  
28  
8  
15,750  
15,793  
15,936  
16,021  
16,110  
0  
0  
0  
0  
0  
158  
158  
158  
49  
0  
37,915  
39,148  
46,704  
47,806  
47,806  
534  
623  
614  
639  
654  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
260,210  
268,608  
274,786  
286,821  
287,605  
84,923  
95,383  
94,692  
108,116  
107,937  
59,718  
65,977  
65,277  
70,381  
67,236  
25,206  
29,407  
29,415  
37,736  
40,701  
175,287  
173,224  
180,094  
178,705  
179,667  
175,287  
173,224  
180,094  
177,629  
175,500  
0  
0  
0  
1,075  
4,167  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0