Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
495,899  
422,042  
376,171  
350,711  
332,194  
434,027  
360,159  
325,745  
300,089  
287,732  
71,429  
44,223  
30,139  
35,231  
26,176  
200  
0  
0  
0  
0  
113,757  
88,237  
94,808  
61,997  
50,250  
241,985  
223,861  
199,190  
201,497  
210,183  
6,657  
3,838  
1,609  
1,365  
1,122  
61,873  
61,883  
50,427  
50,621  
44,463  
30,869  
30,888  
31,504  
8,967  
8,970  
14,109  
14,308  
14,507  
14,708  
14,910  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,350  
4,350  
4,350  
26,881  
20,451  
12,545  
12,337  
65  
65  
131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
495,899  
422,042  
376,171  
350,711  
332,194  
278,826  
207,064  
148,668  
128,899  
120,042  
278,676  
206,775  
145,893  
128,581  
113,081  
150  
289  
2,775  
318  
6,960  
217,073  
214,978  
227,503  
221,811  
212,152  
217,073  
214,978  
227,503  
221,811  
212,152  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0