Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
376,171  
350,711  
332,194  
291,903  
274,989  
325,745  
300,089  
287,732  
230,918  
242,689  
30,139  
35,231  
26,176  
28,323  
51,461  
0  
0  
0  
0  
3,542  
94,808  
61,997  
50,250  
46,486  
47,278  
199,190  
201,497  
210,183  
156,045  
139,811  
1,609  
1,365  
1,122  
64  
596  
50,427  
50,621  
44,463  
60,986  
32,300  
31,504  
8,967  
8,970  
8,970  
8,968  
14,507  
14,708  
14,910  
15,120  
15,183  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,350  
26,881  
20,451  
36,764  
7,806  
65  
65  
131  
131  
343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
376,171  
350,711  
332,194  
291,903  
274,989  
148,668  
128,899  
120,042  
80,662  
53,910  
145,893  
128,581  
113,081  
79,661  
53,001  
2,775  
318  
6,960  
1,001  
909  
227,503  
221,811  
212,152  
211,241  
221,079  
227,503  
221,811  
212,152  
211,241  
221,079  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0