Công ty Cổ phần xây dựng - địa ốc cao su (RCD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
384,253  
 
 
 
 
210,910  
 
 
 
 
1,564  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
161,952  
 
 
 
 
12,968  
 
 
 
 
34,425  
 
 
 
 
173,343  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
143  
 
 
 
 
9,146  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164,048  
 
 
 
 
6  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
384,253  
 
 
 
 
314,149  
 
 
 
 
128,883  
 
 
 
 
185,266  
 
 
 
 
70,105  
 
 
 
 
70,105  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0