Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
943,961  
1,053,478  
1,082,837  
1,058,037  
 
622,735  
706,537  
733,359  
701,611  
 
13,822  
25,654  
20,824  
51,691  
 
1,613  
108  
248  
245  
 
233,373  
223,035  
255,447  
225,849  
 
342,437  
426,037  
425,120  
392,547  
 
31,489  
31,704  
31,720  
31,279  
 
321,227  
346,941  
349,478  
356,426  
 
1,717  
1,677  
4,006  
3,432  
 
295,359  
302,181  
219,663  
222,385  
 
3,622  
3,642  
3,670  
3,727  
 
5,031  
5,413  
92,042  
87,432  
 
100  
17,600  
17,600  
23,985  
 
15,397  
16,427  
12,497  
15,466  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
943,961  
1,054,546  
1,083,749  
1,058,037  
 
618,139  
665,759  
661,258  
645,754  
 
564,618  
610,967  
594,311  
574,186  
 
53,521  
54,792  
66,946  
71,568  
 
325,823  
388,787  
422,491  
412,283  
 
325,823  
388,787  
422,491  
412,283  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0