Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,053,478  
1,082,837  
1,058,037  
1,111,530  
1,113,028  
706,537  
733,359  
701,611  
755,661  
771,594  
25,654  
20,824  
51,691  
33,460  
58,689  
108  
248  
245  
236  
236  
223,035  
255,447  
225,849  
253,726  
269,752  
426,037  
425,120  
392,547  
438,729  
413,486  
31,704  
31,720  
31,279  
29,510  
29,432  
346,941  
349,478  
356,426  
355,868  
341,434  
1,677  
4,006  
3,432  
1,405  
938  
302,181  
219,663  
222,385  
230,986  
237,914  
3,642  
3,670  
3,727  
3,784  
3,841  
5,413  
92,042  
87,432  
76,472  
60,568  
17,600  
17,600  
23,985  
23,985  
23,985  
16,427  
12,497  
15,466  
19,236  
14,189  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,054,546  
1,083,749  
1,058,037  
1,111,530  
1,112,948  
665,759  
661,258  
645,754  
699,711  
668,959  
610,967  
594,311  
574,186  
628,520  
607,753  
54,792  
66,946  
71,568  
71,191  
61,206  
388,787  
422,491  
412,283  
411,818  
443,989  
388,787  
422,491  
412,283  
411,818  
443,989  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0