Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,437,020  
2,407,023  
2,200,467  
2,083,183  
2,111,009  
2,234,781  
2,200,281  
1,984,618  
1,864,381  
1,885,439  
517,365  
633,917  
542,704  
506,859  
478,304  
259,539  
259,539  
252,820  
252,820  
246,379  
739,933  
499,904  
416,942  
412,460  
329,965  
704,520  
803,518  
770,852  
691,498  
828,468  
13,424  
3,403  
1,299  
744  
2,322  
202,239  
206,742  
215,849  
218,802  
225,571  
605  
606  
610  
671  
671  
199,393  
204,457  
213,332  
216,096  
222,359  
0  
0  
0  
0  
0  
115  
64  
58  
55  
92  
0  
0  
0  
0  
0  
2,126  
1,615  
1,849  
1,980  
2,449  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,437,020  
2,407,023  
2,200,467  
2,083,183  
2,111,009  
1,698,496  
1,743,429  
1,569,651  
1,419,182  
1,493,863  
1,697,658  
1,742,591  
1,568,814  
1,418,345  
1,493,026  
837  
837  
837  
837  
837  
738,524  
663,595  
630,816  
664,001  
617,146  
738,524  
663,595  
630,816  
664,001  
617,146  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0