Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,015,016  
2,003,417  
2,019,329  
2,117,303  
2,139,209  
1,787,795  
1,818,115  
1,829,959  
1,925,865  
1,961,278  
392,709  
465,766  
403,592  
497,002  
69,615  
240,000  
240,000  
186,200  
186,200  
576,000  
268,116  
268,859  
237,043  
257,757  
266,080  
886,117  
842,602  
1,001,040  
983,982  
1,048,594  
853  
888  
2,085  
924  
989  
227,221  
185,301  
189,370  
191,438  
177,932  
693  
693  
699  
530  
530  
223,081  
161,285  
186,060  
187,946  
174,777  
0  
0  
0  
0  
0  
1,078  
1,949  
154  
644  
188  
0  
0  
0  
0  
0  
2,369  
21,374  
2,457  
2,318  
2,437  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,015,016  
2,003,417  
2,019,329  
2,117,303  
2,139,209  
1,455,802  
1,435,302  
1,476,386  
1,622,036  
1,648,096  
1,454,960  
1,434,459  
1,475,544  
1,621,193  
1,647,253  
843  
843  
843  
843  
843  
559,213  
568,115  
542,943  
495,267  
491,113  
559,213  
568,115  
542,943  
495,267  
491,113  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0