Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,111,009  
2,108,435  
2,015,016  
2,003,417  
2,019,329  
1,885,439  
1,890,307  
1,787,795  
1,818,115  
1,829,959  
478,304  
533,303  
392,709  
465,766  
403,592  
246,379  
246,379  
240,000  
240,000  
186,200  
329,965  
295,794  
268,116  
268,859  
237,043  
828,468  
814,264  
886,117  
842,602  
1,001,040  
2,322  
567  
853  
888  
2,085  
225,571  
218,127  
227,221  
185,301  
189,370  
671  
652  
693  
693  
699  
222,359  
214,804  
223,081  
161,285  
186,060  
0  
0  
0  
0  
0  
92  
328  
1,078  
1,949  
154  
0  
0  
0  
0  
0  
2,449  
2,343  
2,369  
21,374  
2,457  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,111,009  
2,108,435  
2,015,016  
2,003,417  
2,019,329  
1,493,863  
1,536,650  
1,455,802  
1,435,302  
1,476,386  
1,493,026  
1,535,807  
1,454,960  
1,434,459  
1,475,544  
837  
843  
843  
843  
843  
617,146  
571,785  
559,213  
568,115  
542,943  
617,146  
571,785  
559,213  
568,115  
542,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0