Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,407,023  
2,200,467  
2,083,183  
2,111,009  
2,108,435  
2,200,281  
1,984,618  
1,864,381  
1,885,439  
1,890,307  
633,917  
542,704  
506,859  
478,304  
533,303  
259,539  
252,820  
252,820  
246,379  
246,379  
499,904  
416,942  
412,460  
329,965  
295,794  
803,518  
770,852  
691,498  
828,468  
814,264  
3,403  
1,299  
744  
2,322  
567  
206,742  
215,849  
218,802  
225,571  
218,127  
606  
610  
671  
671  
652  
204,457  
213,332  
216,096  
222,359  
214,804  
0  
0  
0  
0  
0  
64  
58  
55  
92  
328  
0  
0  
0  
0  
0  
1,615  
1,849  
1,980  
2,449  
2,343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,407,023  
2,200,467  
2,083,183  
2,111,009  
2,108,435  
1,743,429  
1,569,651  
1,419,182  
1,493,863  
1,536,650  
1,742,591  
1,568,814  
1,418,345  
1,493,026  
1,535,807  
837  
837  
837  
837  
843  
663,595  
630,816  
664,001  
617,146  
571,785  
663,595  
630,816  
664,001  
617,146  
571,785  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0