Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,356,878  
2,437,020  
2,407,023  
2,200,467  
2,083,183  
2,139,374  
2,234,781  
2,200,281  
1,984,618  
1,864,381  
406,955  
517,365  
633,917  
542,704  
506,859  
266,325  
259,539  
259,539  
252,820  
252,820  
788,923  
739,933  
499,904  
416,942  
412,460  
660,265  
704,520  
803,518  
770,852  
691,498  
16,907  
13,424  
3,403  
1,299  
744  
217,504  
202,239  
206,742  
215,849  
218,802  
605  
605  
606  
610  
671  
215,239  
199,393  
204,457  
213,332  
216,096  
0  
0  
0  
0  
0  
65  
115  
64  
58  
55  
0  
0  
0  
0  
0  
1,594  
2,126  
1,615  
1,849  
1,980  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,356,878  
2,437,020  
2,407,023  
2,200,467  
2,083,183  
1,569,035  
1,698,496  
1,743,429  
1,569,651  
1,419,182  
1,568,198  
1,697,658  
1,742,591  
1,568,814  
1,418,345  
837  
837  
837  
837  
837  
787,842  
738,524  
663,595  
630,816  
664,001  
787,842  
738,524  
663,595  
630,816  
664,001  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0