Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,083,183  
2,111,009  
2,108,435  
2,015,016  
2,003,417  
1,864,381  
1,885,439  
1,890,307  
1,787,795  
1,818,115  
506,859  
478,304  
533,303  
392,709  
465,766  
252,820  
246,379  
246,379  
240,000  
240,000  
412,460  
329,965  
295,794  
268,116  
268,859  
691,498  
828,468  
814,264  
886,117  
842,602  
744  
2,322  
567  
853  
888  
218,802  
225,571  
218,127  
227,221  
185,301  
671  
671  
652  
693  
693  
216,096  
222,359  
214,804  
223,081  
161,285  
0  
0  
0  
0  
0  
55  
92  
328  
1,078  
1,949  
0  
0  
0  
0  
0  
1,980  
2,449  
2,343  
2,369  
21,374  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,083,183  
2,111,009  
2,108,435  
2,015,016  
2,003,417  
1,419,182  
1,493,863  
1,536,650  
1,455,802  
1,435,302  
1,418,345  
1,493,026  
1,535,807  
1,454,960  
1,434,459  
837  
837  
843  
843  
843  
664,001  
617,146  
571,785  
559,213  
568,115  
664,001  
617,146  
571,785  
559,213  
568,115  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0