Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,755,742  
2,505,295  
2,486,869  
2,356,878  
2,437,020  
2,444,344  
2,222,124  
2,203,170  
2,139,374  
2,234,781  
575,792  
599,004  
603,341  
406,955  
517,365  
0  
0  
0  
266,325  
259,539  
909,564  
591,324  
656,447  
788,923  
739,933  
942,744  
1,007,934  
902,667  
660,265  
704,520  
16,245  
23,862  
40,714  
16,907  
13,424  
311,398  
283,171  
283,700  
217,504  
202,239  
1,129  
605  
605  
605  
605  
308,518  
271,706  
277,017  
215,239  
199,393  
0  
0  
0  
0  
0  
28  
9,231  
4,442  
65  
115  
0  
0  
0  
0  
0  
1,722  
1,629  
1,635  
1,594  
2,126  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,755,742  
2,505,295  
2,486,869  
2,356,878  
2,437,020  
1,933,676  
1,754,299  
1,760,071  
1,569,035  
1,698,496  
1,932,838  
1,753,462  
1,759,234  
1,568,198  
1,697,658  
837  
837  
837  
837  
837  
822,066  
750,996  
726,798  
787,842  
738,524  
822,066  
750,996  
726,798  
787,842  
738,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0