Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,492,469  
13,546,392  
13,792,530  
14,048,620  
14,271,106  
2,352,559  
2,975,477  
2,724,519  
2,488,875  
2,241,461  
260,698  
177,147  
171,229  
319,788  
306,337  
1,500  
1,500  
1,500  
0  
0  
1,671,086  
2,378,579  
2,226,444  
1,669,284  
1,621,024  
419,231  
418,207  
325,346  
499,803  
314,100  
44  
44  
0  
0  
0  
10,139,910  
10,570,915  
11,068,011  
11,559,745  
12,029,644  
0  
0  
0  
0  
0  
10,004,736  
10,493,772  
10,985,900  
11,475,936  
11,908,951  
0  
0  
0  
0  
0  
67,536  
4,050  
5,435  
5,439  
45,694  
0  
0  
0  
1,500  
1,500  
67,638  
73,094  
76,675  
76,871  
73,500  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,492,469  
13,546,392  
13,792,530  
14,048,620  
14,271,106  
8,719,914  
9,494,656  
9,861,711  
10,368,943  
10,882,737  
2,487,427  
2,816,016  
2,740,662  
2,752,838  
3,107,787  
6,232,488  
6,678,640  
7,121,048  
7,616,104  
7,774,950  
3,772,555  
4,051,736  
3,930,820  
3,679,678  
3,388,369  
3,772,555  
4,051,736  
3,930,820  
3,679,678  
3,388,369  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0