Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,371  
77,556  
83,935  
85,956  
94,824  
43,932  
43,584  
47,529  
58,041  
76,283  
2,225  
16,517  
18,691  
4,359  
18,348  
3,000  
2,000  
3,000  
18,000  
18,000  
23,174  
14,450  
14,700  
25,331  
31,215  
14,835  
9,985  
9,687  
10,299  
8,622  
698  
632  
1,450  
52  
98  
35,439  
33,972  
36,406  
27,915  
18,541  
419  
419  
419  
296  
296  
27,370  
30,886  
32,710  
25,210  
13,630  
0  
0  
0  
0  
0  
5,767  
173  
173  
0  
2,113  
0  
0  
0  
0  
0  
1,883  
2,494  
3,106  
2,408  
2,502  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,371  
77,556  
83,935  
85,956  
94,824  
34,799  
28,731  
36,784  
40,169  
52,337  
34,799  
28,731  
36,784  
40,169  
52,337  
0  
0  
0  
0  
0  
44,572  
48,825  
47,151  
45,787  
42,487  
44,166  
48,419  
46,745  
45,381  
42,081  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0