Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,006  
82,661  
87,338  
93,358  
84,796  
60,128  
53,966  
56,583  
60,344  
53,396  
4,992  
9,710  
2,833  
4,106  
7,982  
5,000  
2,000  
12,000  
18,000  
8,000  
27,504  
26,690  
35,610  
26,457  
28,286  
22,427  
15,507  
5,846  
11,608  
9,005  
206  
59  
295  
173  
123  
27,878  
28,696  
30,755  
33,015  
31,400  
1,282  
991  
991  
991  
991  
18,161  
20,980  
22,714  
24,444  
21,908  
0  
0  
0  
0  
0  
471  
0  
0  
0  
186  
0  
0  
0  
0  
0  
7,964  
6,725  
7,050  
7,580  
8,315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,006  
82,661  
87,338  
93,358  
84,796  
41,514  
36,928  
41,377  
49,724  
36,237  
38,989  
36,928  
41,377  
48,541  
36,237  
2,526  
0  
0  
1,183  
0  
46,492  
45,733  
45,961  
43,634  
48,559  
46,086  
45,327  
45,555  
43,228  
48,153  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0