Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
93,358  
84,796  
84,658  
79,371  
77,556  
60,344  
53,396  
54,558  
43,932  
43,584  
4,106  
7,982  
2,927  
2,225  
16,517  
18,000  
8,000  
6,000  
3,000  
2,000  
26,457  
28,286  
28,583  
23,174  
14,450  
11,608  
9,005  
17,049  
14,835  
9,985  
173  
123  
0  
698  
632  
33,015  
31,400  
30,100  
35,439  
33,972  
991  
991  
700  
419  
419  
24,444  
21,908  
25,080  
27,370  
30,886  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
186  
129  
5,767  
173  
0  
0  
0  
0  
0  
7,580  
8,315  
4,191  
1,883  
2,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
93,358  
84,796  
84,658  
79,371  
77,556  
49,724  
36,237  
38,456  
34,799  
28,731  
48,541  
36,237  
38,456  
34,799  
28,731  
1,183  
0  
0  
0  
0  
43,634  
48,559  
46,202  
44,572  
48,825  
43,228  
48,153  
45,796  
44,166  
48,419  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0