Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
82,661  
87,338  
93,358  
84,796  
84,658  
53,966  
56,583  
60,344  
53,396  
54,558  
9,710  
2,833  
4,106  
7,982  
2,927  
2,000  
12,000  
18,000  
8,000  
6,000  
26,690  
35,610  
26,457  
28,286  
28,583  
15,507  
5,846  
11,608  
9,005  
17,049  
59  
295  
173  
123  
0  
28,696  
30,755  
33,015  
31,400  
30,100  
991  
991  
991  
991  
700  
20,980  
22,714  
24,444  
21,908  
25,080  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
186  
129  
0  
0  
0  
0  
0  
6,725  
7,050  
7,580  
8,315  
4,191  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
82,661  
87,338  
93,358  
84,796  
84,658  
36,928  
41,377  
49,724  
36,237  
38,456  
36,928  
41,377  
48,541  
36,237  
38,456  
0  
0  
1,183  
0  
0  
45,733  
45,961  
43,634  
48,559  
46,202  
45,327  
45,555  
43,228  
48,153  
45,796  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0