Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,658  
79,371  
77,556  
83,935  
85,956  
54,558  
43,932  
43,584  
47,529  
58,041  
2,927  
2,225  
16,517  
18,691  
4,359  
6,000  
3,000  
2,000  
3,000  
18,000  
28,583  
23,174  
14,450  
14,700  
25,331  
17,049  
14,835  
9,985  
9,687  
10,299  
0  
698  
632  
1,450  
52  
30,100  
35,439  
33,972  
36,406  
27,915  
700  
419  
419  
419  
296  
25,080  
27,370  
30,886  
32,710  
25,210  
0  
0  
0  
0  
0  
129  
5,767  
173  
173  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,191  
1,883  
2,494  
3,106  
2,408  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,658  
79,371  
77,556  
83,935  
85,956  
38,456  
34,799  
28,731  
36,784  
40,169  
38,456  
34,799  
28,731  
36,784  
40,169  
0  
0  
0  
0  
0  
46,202  
44,572  
48,825  
47,151  
45,787  
45,796  
44,166  
48,419  
46,745  
45,381  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0