Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,463  
98,926  
100,869  
88,006  
82,661  
73,089  
74,668  
75,157  
60,128  
53,966  
1,275  
3,178  
1,303  
4,992  
9,710  
2,000  
2,000  
5,000  
5,000  
2,000  
35,419  
32,281  
42,509  
27,504  
26,690  
34,393  
36,381  
25,651  
22,427  
15,507  
2  
828  
694  
206  
59  
24,374  
24,258  
25,712  
27,878  
28,696  
1,630  
1,282  
1,282  
1,282  
991  
13,306  
14,736  
16,179  
18,161  
20,980  
0  
0  
0  
0  
0  
503  
503  
503  
471  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,934  
7,736  
7,747  
7,964  
6,725  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,463  
98,926  
100,869  
88,006  
82,661  
50,562  
56,169  
59,366  
41,514  
36,928  
47,524  
53,259  
56,413  
38,989  
36,928  
3,038  
2,909  
2,953  
2,526  
0  
46,901  
42,757  
41,503  
46,492  
45,733  
46,495  
42,351  
41,097  
46,086  
45,327  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0