Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
98,926  
100,869  
88,006  
82,661  
87,338  
74,668  
75,157  
60,128  
53,966  
56,583  
3,178  
1,303  
4,992  
9,710  
2,833  
2,000  
5,000  
5,000  
2,000  
12,000  
32,281  
42,509  
27,504  
26,690  
35,610  
36,381  
25,651  
22,427  
15,507  
5,846  
828  
694  
206  
59  
295  
24,258  
25,712  
27,878  
28,696  
30,755  
1,282  
1,282  
1,282  
991  
991  
14,736  
16,179  
18,161  
20,980  
22,714  
0  
0  
0  
0  
0  
503  
503  
471  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,736  
7,747  
7,964  
6,725  
7,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
98,926  
100,869  
88,006  
82,661  
87,338  
56,169  
59,366  
41,514  
36,928  
41,377  
53,259  
56,413  
38,989  
36,928  
41,377  
2,909  
2,953  
2,526  
0  
0  
42,757  
41,503  
46,492  
45,733  
45,961  
42,351  
41,097  
46,086  
45,327  
45,555  
406  
406  
406  
406  
406  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0