Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,062  
46,613  
48,042  
32,221  
32,959  
8,623  
21,627  
23,225  
7,887  
8,436  
242  
721  
508  
485  
331  
0  
0  
0  
0  
0  
3,352  
12,253  
11,909  
2,717  
3,239  
4,994  
8,489  
10,767  
4,604  
4,781  
35  
163  
40  
82  
85  
25,439  
24,986  
24,818  
24,334  
24,524  
0  
0  
0  
0  
0  
22,710  
22,765  
23,063  
22,511  
22,599  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,728  
2,221  
1,755  
1,822  
1,924  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,062  
46,613  
48,042  
32,221  
32,959  
14,629  
29,290  
31,669  
14,184  
13,614  
14,529  
29,190  
31,569  
14,084  
13,514  
100  
100  
100  
100  
100  
19,432  
17,323  
16,373  
18,037  
19,345  
19,432  
17,323  
16,373  
18,037  
19,345  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0