Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,333  
33,835  
34,062  
46,613  
48,042  
28,756  
8,872  
8,623  
21,627  
23,225  
1,068  
1,299  
242  
721  
508  
0  
0  
0  
0  
0  
14,702  
2,554  
3,352  
12,253  
11,909  
12,984  
4,948  
4,994  
8,489  
10,767  
1  
70  
35  
163  
40  
25,577  
24,963  
25,439  
24,986  
24,818  
0  
0  
0  
0  
0  
22,784  
22,424  
22,710  
22,765  
23,063  
0  
0  
0  
0  
0  
449  
45  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,344  
2,494  
2,728  
2,221  
1,755  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,333  
33,835  
34,062  
46,613  
48,042  
38,231  
17,811  
14,629  
29,290  
31,669  
35,431  
17,711  
14,529  
29,190  
31,569  
2,800  
100  
100  
100  
100  
16,102  
16,024  
19,432  
17,323  
16,373  
16,102  
16,024  
19,432  
17,323  
16,373  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0