Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,087  
47,928  
46,257  
45,482  
54,333  
32,275  
10,441  
10,832  
19,866  
28,756  
1,647  
855  
2,527  
644  
1,068  
0  
2,000  
0  
0  
0  
15,324  
1,918  
3,766  
13,452  
14,702  
15,294  
5,604  
4,439  
5,766  
12,984  
10  
64  
100  
4  
1  
37,812  
37,486  
35,425  
25,616  
25,577  
0  
0  
0  
0  
0  
35,223  
34,612  
32,569  
22,478  
22,784  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
0  
463  
449  
0  
0  
0  
0  
0  
2,590  
2,727  
2,856  
2,675  
2,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,087  
47,928  
46,257  
45,482  
54,333  
53,850  
28,273  
26,381  
28,167  
38,231  
49,760  
23,898  
20,566  
25,367  
35,431  
4,090  
4,375  
5,815  
2,800  
2,800  
16,237  
19,655  
19,876  
17,315  
16,102  
16,237  
19,655  
19,876  
17,315  
16,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0