Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
46,613  
48,042  
32,221  
32,959  
40,851  
21,627  
23,225  
7,887  
8,436  
17,006  
721  
508  
485  
331  
178  
0  
0  
0  
0  
0  
12,253  
11,909  
2,717  
3,239  
8,513  
8,489  
10,767  
4,604  
4,781  
8,297  
163  
40  
82  
85  
19  
24,986  
24,818  
24,334  
24,524  
23,845  
0  
0  
0  
0  
0  
22,765  
23,063  
22,511  
22,599  
22,428  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,221  
1,755  
1,822  
1,924  
1,417  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
46,613  
48,042  
32,221  
32,959  
40,851  
29,290  
31,669  
14,184  
13,614  
22,954  
29,190  
31,569  
14,084  
13,514  
22,854  
100  
100  
100  
100  
100  
17,323  
16,373  
18,037  
19,345  
17,897  
17,323  
16,373  
18,037  
19,345  
17,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0