Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,482  
54,333  
33,835  
34,062  
46,613  
19,866  
28,756  
8,872  
8,623  
21,627  
644  
1,068  
1,299  
242  
721  
0  
0  
0  
0  
0  
13,452  
14,702  
2,554  
3,352  
12,253  
5,766  
12,984  
4,948  
4,994  
8,489  
4  
1  
70  
35  
163  
25,616  
25,577  
24,963  
25,439  
24,986  
0  
0  
0  
0  
0  
22,478  
22,784  
22,424  
22,710  
22,765  
0  
0  
0  
0  
0  
463  
449  
45  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,675  
2,344  
2,494  
2,728  
2,221  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,482  
54,333  
33,835  
34,062  
46,613  
28,167  
38,231  
17,811  
14,629  
29,290  
25,367  
35,431  
17,711  
14,529  
29,190  
2,800  
2,800  
100  
100  
100  
17,315  
16,102  
16,024  
19,432  
17,323  
17,315  
16,102  
16,024  
19,432  
17,323  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0