Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
46,257  
45,482  
54,333  
33,835  
34,062  
10,832  
19,866  
28,756  
8,872  
8,623  
2,527  
644  
1,068  
1,299  
242  
0  
0  
0  
0  
0  
3,766  
13,452  
14,702  
2,554  
3,352  
4,439  
5,766  
12,984  
4,948  
4,994  
100  
4  
1  
70  
35  
35,425  
25,616  
25,577  
24,963  
25,439  
0  
0  
0  
0  
0  
32,569  
22,478  
22,784  
22,424  
22,710  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
463  
449  
45  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,856  
2,675  
2,344  
2,494  
2,728  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
46,257  
45,482  
54,333  
33,835  
34,062  
26,381  
28,167  
38,231  
17,811  
14,629  
20,566  
25,367  
35,431  
17,711  
14,529  
5,815  
2,800  
2,800  
100  
100  
19,876  
17,315  
16,102  
16,024  
19,432  
19,876  
17,315  
16,102  
16,024  
19,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0