Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,928  
46,257  
45,482  
54,333  
33,835  
10,441  
10,832  
19,866  
28,756  
8,872  
855  
2,527  
644  
1,068  
1,299  
2,000  
0  
0  
0  
0  
1,918  
3,766  
13,452  
14,702  
2,554  
5,604  
4,439  
5,766  
12,984  
4,948  
64  
100  
4  
1  
70  
37,486  
35,425  
25,616  
25,577  
24,963  
0  
0  
0  
0  
0  
34,612  
32,569  
22,478  
22,784  
22,424  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
0  
463  
449  
45  
0  
0  
0  
0  
0  
2,727  
2,856  
2,675  
2,344  
2,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,928  
46,257  
45,482  
54,333  
33,835  
28,273  
26,381  
28,167  
38,231  
17,811  
23,898  
20,566  
25,367  
35,431  
17,711  
4,375  
5,815  
2,800  
2,800  
100  
19,655  
19,876  
17,315  
16,102  
16,024  
19,655  
19,876  
17,315  
16,102  
16,024  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0