Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
51,982  
64,717  
70,087  
47,928  
46,257  
12,231  
25,376  
32,275  
10,441  
10,832  
3,374  
1,555  
1,647  
855  
2,527  
0  
0  
0  
2,000  
0  
3,882  
18,023  
15,324  
1,918  
3,766  
4,975  
5,760  
15,294  
5,604  
4,439  
0  
37  
10  
64  
100  
39,751  
39,341  
37,812  
37,486  
35,425  
0  
0  
0  
0  
0  
36,168  
35,659  
35,223  
34,612  
32,569  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,583  
3,682  
2,590  
2,727  
2,856  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
51,982  
64,717  
70,087  
47,928  
46,257  
31,778  
47,310  
53,850  
28,273  
26,381  
28,258  
47,310  
49,760  
23,898  
20,566  
3,520  
0  
4,090  
4,375  
5,815  
20,204  
17,407  
16,237  
19,655  
19,876  
20,204  
17,407  
16,237  
19,655  
19,876  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0