Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
33,835  
34,062  
46,613  
48,042  
32,221  
8,872  
8,623  
21,627  
23,225  
7,887  
1,299  
242  
721  
508  
485  
0  
0  
0  
0  
0  
2,554  
3,352  
12,253  
11,909  
2,717  
4,948  
4,994  
8,489  
10,767  
4,604  
70  
35  
163  
40  
82  
24,963  
25,439  
24,986  
24,818  
24,334  
0  
0  
0  
0  
0  
22,424  
22,710  
22,765  
23,063  
22,511  
0  
0  
0  
0  
0  
45  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,494  
2,728  
2,221  
1,755  
1,822  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
33,835  
34,062  
46,613  
48,042  
32,221  
17,811  
14,629  
29,290  
31,669  
14,184  
17,711  
14,529  
29,190  
31,569  
14,084  
100  
100  
100  
100  
100  
16,024  
19,432  
17,323  
16,373  
18,037  
16,024  
19,432  
17,323  
16,373  
18,037  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0