Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
448,259  
465,012  
 
 
 
138,851  
139,510  
 
 
 
5,028  
24,158  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
131,788  
114,691  
 
 
 
1,336  
271  
 
 
 
699  
390  
 
 
 
309,407  
325,502  
 
 
 
1,482  
9,466  
 
 
 
298,531  
306,299  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
9,395  
9,736  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
448,259  
465,012  
 
 
 
163,486  
202,812  
 
 
 
89,080  
111,191  
 
 
 
74,407  
91,621  
 
 
 
284,772  
262,200  
 
 
 
284,772  
262,200  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0