Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,142  
423,637  
416,842  
414,202  
441,646  
123,423  
147,873  
132,953  
122,339  
141,777  
1,859  
14,663  
11,499  
5,848  
14,610  
0  
0  
0  
0  
0  
121,267  
132,847  
121,399  
114,722  
124,413  
297  
168  
54  
1,741  
2,752  
0  
195  
0  
28  
1  
267,718  
275,763  
283,889  
291,864  
299,870  
1,002  
0  
1,002  
0  
0  
258,780  
266,673  
274,567  
282,548  
290,310  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,936  
9,090  
8,320  
9,315  
9,559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,142  
423,637  
416,842  
414,202  
441,646  
116,182  
122,077  
129,045  
140,104  
145,849  
78,600  
65,736  
80,726  
82,437  
133,991  
37,582  
56,341  
48,319  
57,667  
11,858  
274,960  
301,560  
287,798  
274,098  
295,797  
274,960  
301,560  
287,798  
274,098  
295,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0