Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
447,171  
448,259  
465,012  
440,328  
466,008  
145,004  
138,851  
139,510  
115,663  
119,940  
4,450  
5,028  
24,158  
24,575  
7,822  
0  
0  
0  
0  
0  
138,884  
131,788  
114,691  
89,484  
106,454  
1,610  
1,336  
271  
271  
2,205  
61  
699  
390  
1,333  
3,459  
302,167  
309,407  
325,502  
324,665  
346,068  
0  
1,482  
9,466  
558  
558  
291,819  
298,531  
306,299  
314,052  
308,393  
0  
0  
0  
0  
0  
506  
0  
0  
0  
9,036  
0  
0  
0  
0  
0  
9,842  
9,395  
9,736  
10,054  
28,080  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
447,171  
448,259  
465,012  
440,328  
466,008  
155,959  
163,486  
202,812  
184,238  
272,222  
139,273  
89,080  
111,191  
91,065  
271,336  
16,686  
74,407  
91,621  
93,173  
886  
291,212  
284,772  
262,200  
256,090  
193,786  
291,212  
284,772  
262,200  
256,090  
193,786  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0