Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
441,646  
447,171  
448,259  
465,012  
440,328  
141,777  
145,004  
138,851  
139,510  
115,663  
14,610  
4,450  
5,028  
24,158  
24,575  
0  
0  
0  
0  
0  
124,413  
138,884  
131,788  
114,691  
89,484  
2,752  
1,610  
1,336  
271  
271  
1  
61  
699  
390  
1,333  
299,870  
302,167  
309,407  
325,502  
324,665  
0  
0  
1,482  
9,466  
558  
290,310  
291,819  
298,531  
306,299  
314,052  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
506  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,559  
9,842  
9,395  
9,736  
10,054  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
441,646  
447,171  
448,259  
465,012  
440,328  
145,849  
155,959  
163,486  
202,812  
184,238  
133,991  
139,273  
89,080  
111,191  
91,065  
11,858  
16,686  
74,407  
91,621  
93,173  
295,797  
291,212  
284,772  
262,200  
256,090  
295,797  
291,212  
284,772  
262,200  
256,090  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0