Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,637  
416,842  
414,202  
441,646  
447,171  
147,873  
132,953  
122,339  
141,777  
145,004  
14,663  
11,499  
5,848  
14,610  
4,450  
0  
0  
0  
0  
0  
132,847  
121,399  
114,722  
124,413  
138,884  
168  
54  
1,741  
2,752  
1,610  
195  
0  
28  
1  
61  
275,763  
283,889  
291,864  
299,870  
302,167  
0  
1,002  
0  
0  
0  
266,673  
274,567  
282,548  
290,310  
291,819  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
506  
0  
0  
0  
0  
0  
9,090  
8,320  
9,315  
9,559  
9,842  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,637  
416,842  
414,202  
441,646  
447,171  
122,077  
129,045  
140,104  
145,849  
155,959  
65,736  
80,726  
82,437  
133,991  
139,273  
56,341  
48,319  
57,667  
11,858  
16,686  
301,560  
287,798  
274,098  
295,797  
291,212  
301,560  
287,798  
274,098  
295,797  
291,212  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0