Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
460,790  
465,012  
 
 
 
152,145  
139,510  
 
 
 
22,879  
24,158  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
128,183  
114,691  
 
 
 
316  
271  
 
 
 
768  
390  
 
 
 
308,645  
325,502  
 
 
 
558  
9,466  
 
 
 
298,696  
306,299  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
9,391  
9,736  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
460,790  
465,012  
 
 
 
179,650  
202,812  
 
 
 
92,627  
111,191  
 
 
 
87,022  
91,621  
 
 
 
281,140  
262,200  
 
 
 
281,140  
262,200  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0