Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
465,012  
 
 
 
 
139,510  
 
 
 
 
24,158  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
114,691  
 
 
 
 
271  
 
 
 
 
390  
 
 
 
 
325,502  
 
 
 
 
9,466  
 
 
 
 
306,299  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,736  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
465,012  
 
 
 
 
202,812  
 
 
 
 
111,191  
 
 
 
 
91,621  
 
 
 
 
262,200  
 
 
 
 
262,200  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0