Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
414,202  
441,646  
447,171  
448,259  
465,012  
122,339  
141,777  
145,004  
138,851  
139,510  
5,848  
14,610  
4,450  
5,028  
24,158  
0  
0  
0  
0  
0  
114,722  
124,413  
138,884  
131,788  
114,691  
1,741  
2,752  
1,610  
1,336  
271  
28  
1  
61  
699  
390  
291,864  
299,870  
302,167  
309,407  
325,502  
0  
0  
0  
1,482  
9,466  
282,548  
290,310  
291,819  
298,531  
306,299  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
506  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,315  
9,559  
9,842  
9,395  
9,736  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
414,202  
441,646  
447,171  
448,259  
465,012  
140,104  
145,849  
155,959  
163,486  
202,812  
82,437  
133,991  
139,273  
89,080  
111,191  
57,667  
11,858  
16,686  
74,407  
91,621  
274,098  
295,797  
291,212  
284,772  
262,200  
274,098  
295,797  
291,212  
284,772  
262,200  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0