Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
297,572  
298,309  
303,078  
 
 
168,409  
179,304  
186,262  
 
 
65,737  
6,753  
14,241  
 
 
64,000  
126,500  
126,500  
 
 
15,963  
15,806  
27,671  
 
 
20,193  
27,632  
16,296  
 
 
2,515  
2,613  
1,554  
 
 
129,163  
119,005  
116,816  
 
 
799  
799  
799  
 
 
75,539  
68,947  
56,944  
 
 
0  
0  
0  
 
 
38,669  
36,171  
46,409  
 
 
0  
0  
0  
 
 
14,157  
13,089  
12,664  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
297,572  
298,309  
303,078  
 
 
80,267  
80,242  
82,261  
 
 
41,513  
41,224  
43,821  
 
 
38,754  
39,018  
38,440  
 
 
217,305  
218,067  
220,817  
 
 
217,008  
217,860  
220,584  
 
 
297  
207  
234  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0