Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
298,309  
303,078  
 
 
 
179,304  
186,262  
 
 
 
6,753  
14,241  
 
 
 
126,500  
126,500  
 
 
 
15,806  
27,671  
 
 
 
27,632  
16,296  
 
 
 
2,613  
1,554  
 
 
 
119,005  
116,816  
 
 
 
799  
799  
 
 
 
68,947  
56,944  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
36,171  
46,409  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
13,089  
12,664  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
298,309  
303,078  
 
 
 
80,242  
82,261  
 
 
 
41,224  
43,821  
 
 
 
39,018  
38,440  
 
 
 
218,067  
220,817  
 
 
 
217,860  
220,584  
 
 
 
207  
234  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0