Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam (QNU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
108,792  
 
 
 
 
62,324  
 
 
 
 
5,495  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
54,575  
 
 
 
 
1,949  
 
 
 
 
305  
 
 
 
 
46,468  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
45,733  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
735  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
108,792  
 
 
 
 
40,074  
 
 
 
 
23,953  
 
 
 
 
16,120  
 
 
 
 
68,718  
 
 
 
 
68,718  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0