Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,339,919  
7,467,664  
6,996,948  
6,766,537  
7,083,636  
3,549,794  
2,504,951  
1,905,938  
1,864,446  
2,388,195  
514,130  
278,290  
627,963  
537,226  
446,389  
1,364,000  
1,013,000  
651,000  
331,000  
331,000  
321,930  
221,852  
294,991  
334,165  
240,982  
1,329,223  
979,611  
312,863  
625,057  
1,330,832  
20,512  
12,199  
19,120  
36,997  
38,991  
4,790,125  
4,962,713  
5,091,011  
4,902,091  
4,695,441  
690  
690  
690  
690  
690  
4,425,898  
2,869,149  
2,805,334  
2,760,605  
2,787,943  
0  
0  
0  
0  
0  
139,617  
1,862,728  
2,046,690  
1,910,849  
1,678,245  
0  
0  
0  
0  
0  
223,919  
230,146  
238,296  
229,947  
228,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,339,919  
7,467,664  
6,996,948  
6,766,537  
7,083,636  
3,424,186  
2,818,091  
2,524,927  
2,525,306  
2,933,826  
3,260,198  
2,649,489  
2,352,481  
2,314,531  
2,723,598  
163,988  
168,602  
172,446  
210,774  
210,227  
4,915,734  
4,649,573  
4,472,021  
4,241,232  
4,149,810  
4,915,734  
4,649,573  
4,472,021  
4,241,232  
4,149,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0