Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,004,938  
7,858,111  
8,339,919  
7,467,664  
6,996,948  
3,182,428  
3,065,590  
3,549,794  
2,504,951  
1,905,938  
418,384  
470,430  
514,130  
278,290  
627,963  
1,699,000  
1,436,000  
1,364,000  
1,013,000  
651,000  
468,064  
394,962  
321,930  
221,852  
294,991  
589,017  
751,734  
1,329,223  
979,611  
312,863  
7,962  
12,464  
20,512  
12,199  
19,120  
4,822,510  
4,792,521  
4,790,125  
4,962,713  
5,091,011  
690  
690  
690  
690  
690  
4,387,352  
4,392,154  
4,425,898  
2,869,149  
2,805,334  
0  
0  
0  
0  
0  
213,696  
178,063  
139,617  
1,862,728  
2,046,690  
0  
0  
0  
0  
0  
220,771  
221,614  
223,919  
230,146  
238,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,004,938  
7,858,111  
8,339,919  
7,467,664  
6,996,948  
2,654,723  
2,834,466  
3,424,186  
2,818,091  
2,524,927  
2,628,157  
2,745,070  
3,260,198  
2,649,489  
2,352,481  
26,566  
89,396  
163,988  
168,602  
172,446  
5,350,215  
5,023,646  
4,915,734  
4,649,573  
4,472,021  
5,350,215  
5,023,646  
4,915,734  
4,649,573  
4,472,021  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0