Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,070,882  
1,939,022  
1,931,198  
2,006,806  
2,110,230  
944,486  
807,432  
801,020  
922,035  
998,930  
12,746  
6,867  
13,549  
17,353  
17,128  
0  
0  
0  
0  
0  
534,511  
419,155  
412,261  
459,254  
535,096  
342,715  
320,794  
328,334  
399,925  
410,072  
54,514  
60,616  
46,876  
45,503  
36,633  
1,126,396  
1,131,590  
1,130,178  
1,084,771  
1,111,301  
5,406  
1,362  
1,058  
1,058  
2,193  
849,750  
861,769  
878,226  
714,785  
765,493  
0  
0  
0  
307,768  
0  
196,572  
191,257  
186,705  
0  
283,364  
2,432  
6,613  
6,525  
6,339  
1,911  
72,237  
70,588  
57,664  
54,821  
58,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,070,882  
1,939,022  
1,931,198  
2,006,806  
2,110,230  
1,891,218  
1,758,835  
1,731,609  
1,802,237  
1,890,382  
995,412  
935,128  
894,839  
937,582  
1,043,360  
895,806  
823,708  
836,769  
864,655  
847,022  
179,664  
180,187  
199,589  
204,570  
219,849  
179,664  
180,187  
199,589  
204,570  
219,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0