Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,524,281  
1,631,519  
1,652,488  
1,744,017  
1,731,748  
391,384  
493,426  
517,238  
687,649  
615,743  
2,534  
9,984  
8,590  
7,765  
8,247  
1,500  
0  
0  
0  
0  
201,682  
287,472  
278,373  
335,715  
321,416  
91,233  
76,927  
117,710  
212,007  
209,299  
94,435  
119,043  
112,565  
132,162  
76,781  
1,132,897  
1,138,093  
1,135,250  
1,056,368  
1,116,005  
15,611  
15,611  
-15,177  
859  
859  
1,032,116  
1,054,975  
1,082,725  
881,856  
904,172  
0  
0  
0  
0  
0  
30,571  
32,102  
32,012  
137,487  
149,354  
24,266  
24,961  
24,982  
25,010  
25,005  
30,334  
10,443  
10,708  
11,155  
36,615  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,524,281  
1,631,519  
1,652,488  
1,744,017  
1,731,748  
1,506,374  
1,616,139  
1,572,733  
1,569,635  
1,558,544  
1,055,997  
1,135,207  
890,127  
924,536  
957,455  
450,376  
480,932  
682,606  
645,098  
601,089  
17,907  
15,379  
79,755  
174,382  
173,204  
17,907  
15,379  
79,755  
174,382  
173,204  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0