Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,523,231  
1,652,488  
1,744,017  
1,731,748  
 
410,561  
517,238  
687,649  
615,743  
 
2,534  
8,590  
7,765  
8,247  
 
0  
0  
0  
0  
 
202,659  
278,373  
335,715  
321,416  
 
91,233  
117,710  
212,007  
209,299  
 
114,135  
112,565  
132,162  
76,781  
 
1,112,670  
1,135,250  
1,056,368  
1,116,005  
 
15,611  
-15,177  
859  
859  
 
1,032,116  
1,082,725  
881,856  
904,172  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,571  
32,012  
137,487  
149,354  
 
24,266  
24,982  
25,010  
25,005  
 
10,106  
10,708  
11,155  
36,615  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,523,231  
1,652,488  
1,744,017  
1,731,748  
 
1,507,184  
1,572,733  
1,569,635  
1,558,544  
 
1,110,669  
890,127  
924,536  
957,455  
 
396,516  
682,606  
645,098  
601,089  
 
16,046  
79,755  
174,382  
173,204  
 
16,046  
79,755  
174,382  
173,204  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0