Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,744,017  
1,731,748  
1,719,138  
2,024,459  
2,090,698  
687,649  
615,743  
611,157  
837,119  
980,000  
7,765  
8,247  
17,375  
7,996  
9,475  
0  
0  
0  
0  
0  
335,715  
321,416  
304,976  
471,641  
585,535  
212,007  
209,299  
218,088  
302,685  
330,705  
132,162  
76,781  
70,718  
54,796  
54,285  
1,056,368  
1,116,005  
1,107,981  
1,187,340  
1,110,698  
859  
859  
666  
5,088  
1,621  
881,856  
904,172  
924,402  
954,055  
886,500  
0  
0  
0  
0  
0  
137,487  
149,354  
145,676  
151,203  
147,468  
25,010  
25,005  
25,436  
2,446  
2,414  
11,155  
36,615  
11,801  
74,548  
72,695  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,744,017  
1,731,748  
1,719,138  
2,024,459  
2,090,698  
1,569,635  
1,558,544  
1,511,655  
1,882,416  
1,924,648  
924,536  
957,455  
853,927  
1,010,205  
891,925  
645,098  
601,089  
657,727  
872,212  
1,032,723  
174,382  
173,204  
207,483  
142,042  
166,050  
174,382  
173,204  
207,483  
142,042  
166,050  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0