Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,442,022  
1,524,281  
1,631,519  
1,652,488  
1,744,017  
330,387  
391,384  
493,426  
517,238  
687,649  
14,397  
2,534  
9,984  
8,590  
7,765  
0  
1,500  
0  
0  
0  
145,734  
201,682  
287,472  
278,373  
335,715  
72,769  
91,233  
76,927  
117,710  
212,007  
97,487  
94,435  
119,043  
112,565  
132,162  
1,111,635  
1,132,897  
1,138,093  
1,135,250  
1,056,368  
15,611  
15,611  
15,611  
-15,177  
859  
1,008,055  
1,032,116  
1,054,975  
1,082,725  
881,856  
0  
0  
0  
0  
0  
31,032  
30,571  
32,102  
32,012  
137,487  
27,287  
24,266  
24,961  
24,982  
25,010  
29,650  
30,334  
10,443  
10,708  
11,155  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,442,022  
1,524,281  
1,631,519  
1,652,488  
1,744,017  
1,418,246  
1,506,374  
1,616,139  
1,572,733  
1,569,635  
999,525  
1,055,997  
1,135,207  
890,127  
924,536  
418,721  
450,376  
480,932  
682,606  
645,098  
23,776  
17,907  
15,379  
79,755  
174,382  
23,776  
17,907  
15,379  
79,755  
174,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0