Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,719,138  
2,024,459  
2,090,698  
2,070,882  
1,939,022  
611,157  
837,119  
980,000  
944,486  
807,432  
17,375  
7,996  
9,475  
12,746  
6,867  
0  
0  
0  
0  
0  
304,976  
471,641  
585,535  
534,511  
419,155  
218,088  
302,685  
330,705  
342,715  
320,794  
70,718  
54,796  
54,285  
54,514  
60,616  
1,107,981  
1,187,340  
1,110,698  
1,126,396  
1,131,590  
666  
5,088  
1,621  
5,406  
1,362  
924,402  
954,055  
886,500  
849,750  
861,769  
0  
0  
0  
0  
0  
145,676  
151,203  
147,468  
196,572  
191,257  
25,436  
2,446  
2,414  
2,432  
6,613  
11,801  
74,548  
72,695  
72,237  
70,588  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,719,138  
2,024,459  
2,090,698  
2,070,882  
1,939,022  
1,511,655  
1,882,416  
1,924,648  
1,891,218  
1,758,835  
853,927  
1,010,205  
891,925  
995,412  
935,128  
657,727  
872,212  
1,032,723  
895,806  
823,708  
207,483  
142,042  
166,050  
179,664  
180,187  
207,483  
142,042  
166,050  
179,664  
180,187  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0