Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,090,698  
2,070,882  
1,939,022  
1,931,198  
2,006,806  
980,000  
944,486  
807,432  
801,020  
922,035  
9,475  
12,746  
6,867  
13,549  
17,353  
0  
0  
0  
0  
0  
585,535  
534,511  
419,155  
412,261  
459,254  
330,705  
342,715  
320,794  
328,334  
399,925  
54,285  
54,514  
60,616  
46,876  
45,503  
1,110,698  
1,126,396  
1,131,590  
1,130,178  
1,084,771  
1,621  
5,406  
1,362  
1,058  
1,058  
886,500  
849,750  
861,769  
878,226  
714,785  
0  
0  
0  
0  
307,768  
147,468  
196,572  
191,257  
186,705  
0  
2,414  
2,432  
6,613  
6,525  
6,339  
72,695  
72,237  
70,588  
57,664  
54,821  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,090,698  
2,070,882  
1,939,022  
1,931,198  
2,006,806  
1,924,648  
1,891,218  
1,758,835  
1,731,609  
1,802,237  
891,925  
995,412  
935,128  
894,839  
937,582  
1,032,723  
895,806  
823,708  
836,769  
864,655  
166,050  
179,664  
180,187  
199,589  
204,570  
166,050  
179,664  
180,187  
199,589  
204,570  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0