Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,652,488  
1,744,017  
1,731,748  
1,719,138  
2,024,459  
517,238  
687,649  
615,743  
611,157  
837,119  
8,590  
7,765  
8,247  
17,375  
7,996  
0  
0  
0  
0  
0  
278,373  
335,715  
321,416  
304,976  
471,641  
117,710  
212,007  
209,299  
218,088  
302,685  
112,565  
132,162  
76,781  
70,718  
54,796  
1,135,250  
1,056,368  
1,116,005  
1,107,981  
1,187,340  
-15,177  
859  
859  
666  
5,088  
1,082,725  
881,856  
904,172  
924,402  
954,055  
0  
0  
0  
0  
0  
32,012  
137,487  
149,354  
145,676  
151,203  
24,982  
25,010  
25,005  
25,436  
2,446  
10,708  
11,155  
36,615  
11,801  
74,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,652,488  
1,744,017  
1,731,748  
1,719,138  
2,024,459  
1,572,733  
1,569,635  
1,558,544  
1,511,655  
1,882,416  
890,127  
924,536  
957,455  
853,927  
1,010,205  
682,606  
645,098  
601,089  
657,727  
872,212  
79,755  
174,382  
173,204  
207,483  
142,042  
79,755  
174,382  
173,204  
207,483  
142,042  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0