Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,731,748  
1,719,138  
2,024,459  
2,090,698  
2,070,882  
615,743  
611,157  
837,119  
980,000  
944,486  
8,247  
17,375  
7,996  
9,475  
12,746  
0  
0  
0  
0  
0  
321,416  
304,976  
471,641  
585,535  
534,511  
209,299  
218,088  
302,685  
330,705  
342,715  
76,781  
70,718  
54,796  
54,285  
54,514  
1,116,005  
1,107,981  
1,187,340  
1,110,698  
1,126,396  
859  
666  
5,088  
1,621  
5,406  
904,172  
924,402  
954,055  
886,500  
849,750  
0  
0  
0  
0  
0  
149,354  
145,676  
151,203  
147,468  
196,572  
25,005  
25,436  
2,446  
2,414  
2,432  
36,615  
11,801  
74,548  
72,695  
72,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,731,748  
1,719,138  
2,024,459  
2,090,698  
2,070,882  
1,558,544  
1,511,655  
1,882,416  
1,924,648  
1,891,218  
957,455  
853,927  
1,010,205  
891,925  
995,412  
601,089  
657,727  
872,212  
1,032,723  
895,806  
173,204  
207,483  
142,042  
166,050  
179,664  
173,204  
207,483  
142,042  
166,050  
179,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0