Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh (QHW: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,400  
 
 
 
 
75,069  
 
 
 
 
60,736  
 
 
 
 
2,500  
 
 
 
 
1,977  
 
 
 
 
9,033  
 
 
 
 
823  
 
 
 
 
82,331  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
44,337  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
329  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
37,664  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,400  
 
 
 
 
44,444  
 
 
 
 
28,888  
 
 
 
 
15,556  
 
 
 
 
112,956  
 
 
 
 
112,956  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0