Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,799  
147,961  
145,560  
142,199  
144,748  
78,406  
88,478  
83,986  
79,288  
79,907  
3,423  
4,385  
11,100  
4,684  
4,001  
0  
0  
0  
0  
0  
31,032  
26,348  
24,771  
36,958  
23,458  
43,653  
56,195  
47,328  
37,308  
51,567  
298  
1,551  
786  
338  
881  
57,392  
59,483  
61,574  
62,911  
64,841  
0  
0  
0  
0  
0  
53,527  
55,505  
57,484  
59,462  
61,286  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,865  
3,978  
4,090  
3,448  
3,555  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,799  
147,961  
145,560  
142,199  
144,748  
54,628  
66,295  
50,139  
46,931  
49,785  
54,628  
66,295  
50,139  
46,931  
49,785  
0  
0  
0  
0  
0  
81,170  
81,667  
95,420  
95,268  
94,963  
81,170  
81,667  
95,420  
95,268  
94,963  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0