Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
136,064  
135,799  
147,961  
145,560  
142,199  
80,407  
78,406  
88,478  
83,986  
79,288  
6,445  
3,423  
4,385  
11,100  
4,684  
0  
0  
0  
0  
0  
31,122  
31,032  
26,348  
24,771  
36,958  
42,428  
43,653  
56,195  
47,328  
37,308  
413  
298  
1,551  
786  
338  
55,657  
57,392  
59,483  
61,574  
62,911  
0  
0  
0  
0  
0  
51,654  
53,527  
55,505  
57,484  
59,462  
0  
0  
0  
0  
0  
250  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,753  
3,865  
3,978  
4,090  
3,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
136,064  
135,799  
147,961  
145,560  
142,199  
54,782  
54,628  
66,295  
50,139  
46,931  
54,782  
54,628  
66,295  
50,139  
46,931  
0  
0  
0  
0  
0  
81,282  
81,170  
81,667  
95,420  
95,268  
81,282  
81,170  
81,667  
95,420  
95,268  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0