Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,961  
145,560  
142,199  
144,748  
167,306  
88,478  
83,986  
79,288  
79,907  
100,774  
4,385  
11,100  
4,684  
4,001  
6,295  
0  
0  
0  
0  
0  
26,348  
24,771  
36,958  
23,458  
31,901  
56,195  
47,328  
37,308  
51,567  
56,485  
1,551  
786  
338  
881  
6,093  
59,483  
61,574  
62,911  
64,841  
66,532  
0  
0  
0  
0  
0  
55,505  
57,484  
59,462  
61,286  
62,892  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,978  
4,090  
3,448  
3,555  
3,640  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,961  
145,560  
142,199  
144,748  
167,306  
66,295  
50,139  
46,931  
49,785  
72,049  
66,295  
50,139  
46,931  
49,785  
72,049  
0  
0  
0  
0  
0  
81,667  
95,420  
95,268  
94,963  
95,257  
81,667  
95,420  
95,268  
94,963  
95,257  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0