Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
142,199  
144,748  
167,306  
166,879  
137,366  
79,288  
79,907  
100,774  
99,800  
81,592  
4,684  
4,001  
6,295  
29,297  
20,121  
0  
0  
0  
0  
0  
36,958  
23,458  
31,901  
23,689  
24,681  
37,308  
51,567  
56,485  
45,149  
36,145  
338  
881  
6,093  
1,665  
645  
62,911  
64,841  
66,532  
67,079  
55,774  
0  
0  
0  
0  
0  
59,462  
61,286  
62,892  
46,318  
47,740  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,037  
4,224  
0  
0  
0  
0  
0  
3,448  
3,555  
3,640  
3,724  
3,809  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
142,199  
144,748  
167,306  
166,879  
137,366  
46,931  
49,785  
72,049  
56,214  
31,677  
46,931  
49,785  
72,049  
56,214  
31,677  
0  
0  
0  
0  
0  
95,268  
94,963  
95,257  
110,665  
105,689  
95,268  
94,963  
95,257  
110,665  
105,689  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0