Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,879  
137,366  
138,488  
128,163  
136,068  
99,800  
81,592  
88,353  
76,571  
92,565  
29,297  
20,121  
18,254  
15,819  
10,298  
0  
0  
12,000  
0  
10,000  
23,689  
24,681  
22,481  
30,713  
28,681  
45,149  
36,145  
33,791  
29,782  
32,587  
1,665  
645  
1,827  
257  
11,000  
67,079  
55,774  
50,135  
51,592  
43,502  
0  
0  
0  
0  
0  
46,318  
47,740  
46,241  
47,614  
39,439  
0  
0  
0  
0  
0  
17,037  
4,224  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,724  
3,809  
3,894  
3,979  
4,063  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,879  
137,366  
138,488  
128,163  
136,068  
56,214  
31,677  
38,618  
38,373  
46,777  
56,214  
31,677  
38,618  
38,373  
46,777  
0  
0  
0  
0  
0  
110,665  
105,689  
99,870  
89,791  
89,291  
110,665  
105,689  
99,870  
89,791  
89,291  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0