Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
145,560  
142,199  
144,748  
167,306  
166,879  
83,986  
79,288  
79,907  
100,774  
99,800  
11,100  
4,684  
4,001  
6,295  
29,297  
0  
0  
0  
0  
0  
24,771  
36,958  
23,458  
31,901  
23,689  
47,328  
37,308  
51,567  
56,485  
45,149  
786  
338  
881  
6,093  
1,665  
61,574  
62,911  
64,841  
66,532  
67,079  
0  
0  
0  
0  
0  
57,484  
59,462  
61,286  
62,892  
46,318  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,037  
0  
0  
0  
0  
0  
4,090  
3,448  
3,555  
3,640  
3,724  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
145,560  
142,199  
144,748  
167,306  
166,879  
50,139  
46,931  
49,785  
72,049  
56,214  
50,139  
46,931  
49,785  
72,049  
56,214  
0  
0  
0  
0  
0  
95,420  
95,268  
94,963  
95,257  
110,665  
95,420  
95,268  
94,963  
95,257  
110,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0