Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
139,803  
136,064  
135,799  
147,961  
145,560  
86,084  
80,407  
78,406  
88,478  
83,986  
6,562  
6,445  
3,423  
4,385  
11,100  
0  
0  
0  
0  
0  
31,670  
31,122  
31,032  
26,348  
24,771  
46,826  
42,428  
43,653  
56,195  
47,328  
1,026  
413  
298  
1,551  
786  
53,720  
55,657  
57,392  
59,483  
61,574  
0  
0  
0  
0  
0  
49,829  
51,654  
53,527  
55,505  
57,484  
0  
0  
0  
0  
0  
250  
250  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,641  
3,753  
3,865  
3,978  
4,090  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
139,803  
136,064  
135,799  
147,961  
145,560  
57,651  
54,782  
54,628  
66,295  
50,139  
57,651  
54,782  
54,628  
66,295  
50,139  
0  
0  
0  
0  
0  
82,152  
81,282  
81,170  
81,667  
95,420  
82,152  
81,282  
81,170  
81,667  
95,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0