Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,657,009  
11,486,665  
11,549,973  
10,872,485  
9,757,486  
9,332,564  
9,320,627  
9,684,814  
8,758,741  
7,997,538  
95,538  
91,168  
98,039  
73,627  
62,396  
17,352  
17,352  
17,352  
17,352  
16,650  
1,995,211  
2,274,630  
2,616,511  
1,735,251  
1,635,338  
7,145,183  
6,877,727  
6,906,486  
6,880,717  
6,266,399  
79,280  
59,750  
46,426  
51,795  
16,755  
2,324,445  
2,166,037  
1,865,159  
2,113,744  
1,759,947  
405,796  
141,691  
141,691  
381,039  
290,457  
590,045  
591,620  
597,630  
597,068  
283,634  
21,176  
21,724  
21,724  
21,724  
21,724  
631,774  
485,590  
328,501  
311,826  
559,453  
467,235  
467,444  
272,958  
268,201  
238,200  
208,418  
457,968  
502,655  
533,884  
366,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,657,009  
11,486,665  
11,549,973  
10,872,485  
9,757,486  
7,657,044  
7,311,774  
7,412,193  
6,764,038  
5,521,768  
7,246,600  
6,829,997  
6,747,429  
6,127,566  
5,303,834  
410,444  
481,776  
664,764  
636,472  
217,934  
3,999,965  
4,174,891  
4,137,780  
4,108,448  
4,235,718  
3,999,965  
4,174,891  
4,137,780  
4,108,448  
4,235,718  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0