Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,035,614  
12,393,327  
11,657,009  
11,486,665  
11,549,973  
8,876,782  
9,977,588  
9,332,564  
9,320,627  
9,684,814  
133,194  
211,868  
95,538  
91,168  
98,039  
18,100  
18,100  
17,352  
17,352  
17,352  
1,178,047  
2,361,014  
1,995,211  
2,274,630  
2,616,511  
7,475,855  
7,296,790  
7,145,183  
6,877,727  
6,906,486  
71,587  
89,816  
79,280  
59,750  
46,426  
2,158,832  
2,415,739  
2,324,445  
2,166,037  
1,865,159  
141,691  
387,777  
405,796  
141,691  
141,691  
1,100,504  
653,849  
590,045  
591,620  
597,630  
20,628  
20,902  
21,176  
21,724  
21,724  
237,868  
665,950  
631,774  
485,590  
328,501  
633,239  
467,156  
467,235  
467,444  
272,958  
24,901  
220,104  
208,418  
457,968  
502,655  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,035,614  
12,393,327  
11,657,009  
11,486,665  
11,549,973  
6,893,597  
8,378,978  
7,657,044  
7,311,774  
7,412,193  
6,465,612  
7,918,795  
7,246,600  
6,829,997  
6,747,429  
427,984  
460,182  
410,444  
481,776  
664,764  
4,142,018  
4,014,349  
3,999,965  
4,174,891  
4,137,780  
4,142,018  
4,014,349  
3,999,965  
4,174,891  
4,137,780  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0