Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,549,973  
10,872,485  
9,757,486  
8,237,235  
8,176,546  
9,684,814  
8,758,741  
7,997,538  
6,691,720  
6,627,934  
98,039  
73,627  
62,396  
101,146  
48,142  
17,352  
17,352  
16,650  
16,650  
67,609  
2,616,511  
1,735,251  
1,635,338  
672,105  
510,311  
6,906,486  
6,880,717  
6,266,399  
5,892,813  
5,988,832  
46,426  
51,795  
16,755  
9,005  
13,039  
1,865,159  
2,113,744  
1,759,947  
1,545,515  
1,548,612  
141,691  
381,039  
290,457  
275,386  
255,386  
597,630  
597,068  
283,634  
286,787  
290,660  
21,724  
21,724  
21,724  
21,724  
22,844  
328,501  
311,826  
559,453  
510,772  
492,284  
272,958  
268,201  
238,200  
338,024  
351,371  
502,655  
533,884  
366,480  
112,822  
136,067  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,549,973  
10,872,485  
9,757,486  
8,237,235  
8,176,546  
7,412,193  
6,764,038  
5,521,768  
4,249,292  
4,159,926  
6,747,429  
6,127,566  
5,303,834  
4,010,354  
3,648,226  
664,764  
636,472  
217,934  
238,938  
511,700  
4,137,780  
4,108,448  
4,235,718  
3,987,943  
4,016,620  
4,137,780  
4,108,448  
4,235,718  
3,987,943  
4,016,620  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0