Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,872,485  
9,757,486  
8,237,235  
8,176,546  
8,567,373  
8,758,741  
7,997,538  
6,691,720  
6,627,934  
7,259,789  
73,627  
62,396  
101,146  
48,142  
7,106  
17,352  
16,650  
16,650  
67,609  
17,609  
1,735,251  
1,635,338  
672,105  
510,311  
876,960  
6,880,717  
6,266,399  
5,892,813  
5,988,832  
6,353,713  
51,795  
16,755  
9,005  
13,039  
4,401  
2,113,744  
1,759,947  
1,545,515  
1,548,612  
1,307,583  
381,039  
290,457  
275,386  
255,386  
243,506  
597,068  
283,634  
286,787  
290,660  
290,211  
21,724  
21,724  
21,724  
22,844  
0  
311,826  
559,453  
510,772  
492,284  
398,854  
268,201  
238,200  
338,024  
351,371  
352,913  
533,884  
366,480  
112,822  
136,067  
22,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,872,485  
9,757,486  
8,237,235  
8,176,546  
8,567,373  
6,764,038  
5,521,768  
4,249,292  
4,159,926  
4,569,427  
6,127,566  
5,303,834  
4,010,354  
3,648,226  
3,446,572  
636,472  
217,934  
238,938  
511,700  
1,122,855  
4,108,448  
4,235,718  
3,987,943  
4,016,620  
3,997,945  
4,108,448  
4,235,718  
3,987,943  
4,016,620  
3,997,945  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0