Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,237,235  
8,176,546  
8,567,373  
8,793,440  
9,213,570  
6,691,720  
6,627,934  
7,259,789  
7,510,137  
7,152,452  
101,146  
48,142  
7,106  
15,793  
38,598  
16,650  
67,609  
17,609  
16,959  
16,959  
672,105  
510,311  
876,960  
673,746  
1,342,591  
5,892,813  
5,988,832  
6,353,713  
6,800,397  
5,746,752  
9,005  
13,039  
4,401  
3,242  
7,552  
1,545,515  
1,548,612  
1,307,583  
1,283,303  
2,061,118  
275,386  
255,386  
243,506  
206,253  
274,175  
286,787  
290,660  
290,211  
297,362  
295,855  
21,724  
22,844  
0  
0  
0  
510,772  
492,284  
398,854  
428,007  
1,240,855  
338,024  
351,371  
352,913  
351,371  
228,537  
112,822  
136,067  
22,100  
311  
21,695  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,237,235  
8,176,546  
8,567,373  
8,793,440  
9,213,570  
4,249,292  
4,159,926  
4,569,427  
4,822,172  
5,272,630  
4,010,354  
3,648,226  
3,446,572  
3,671,175  
3,500,814  
238,938  
511,700  
1,122,855  
1,150,996  
1,771,816  
3,987,943  
4,016,620  
3,997,945  
3,971,269  
3,940,940  
3,987,943  
4,016,620  
3,997,945  
3,971,269  
3,940,940  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0