Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,793,440  
9,213,570  
7,979,866  
7,680,806  
7,566,772  
7,510,137  
7,152,452  
5,991,922  
5,929,495  
5,886,118  
15,793  
38,598  
17,149  
13,036  
38,428  
16,959  
16,959  
16,580  
25,845  
16,580  
673,746  
1,342,591  
506,859  
534,975  
1,088,236  
6,800,397  
5,746,752  
5,444,380  
5,311,406  
4,726,108  
3,242  
7,552  
6,954  
44,233  
16,765  
1,283,303  
2,061,118  
1,987,943  
1,751,311  
1,680,655  
206,253  
274,175  
249,162  
80,162  
80,162  
297,362  
295,855  
298,928  
300,539  
303,841  
0  
0  
0  
0  
0  
428,007  
1,240,855  
1,211,244  
1,142,072  
1,135,529  
351,371  
228,537  
228,537  
228,537  
153,537  
311  
21,695  
72  
0  
7,585  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,793,440  
9,213,570  
7,979,866  
7,680,806  
7,566,772  
4,822,172  
5,272,630  
4,038,954  
3,749,364  
3,628,322  
3,671,175  
3,500,814  
2,043,913  
1,908,408  
1,859,647  
1,150,996  
1,771,816  
1,995,041  
1,840,956  
1,768,675  
3,971,269  
3,940,940  
3,940,912  
3,931,442  
3,938,450  
3,971,269  
3,940,940  
3,940,912  
3,931,442  
3,938,450  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0