Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,567,373  
8,793,440  
9,213,570  
7,979,866  
7,680,806  
7,259,789  
7,510,137  
7,152,452  
5,991,922  
5,929,495  
7,106  
15,793  
38,598  
17,149  
13,036  
17,609  
16,959  
16,959  
16,580  
25,845  
876,960  
673,746  
1,342,591  
506,859  
534,975  
6,353,713  
6,800,397  
5,746,752  
5,444,380  
5,311,406  
4,401  
3,242  
7,552  
6,954  
44,233  
1,307,583  
1,283,303  
2,061,118  
1,987,943  
1,751,311  
243,506  
206,253  
274,175  
249,162  
80,162  
290,211  
297,362  
295,855  
298,928  
300,539  
0  
0  
0  
0  
0  
398,854  
428,007  
1,240,855  
1,211,244  
1,142,072  
352,913  
351,371  
228,537  
228,537  
228,537  
22,100  
311  
21,695  
72  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,567,373  
8,793,440  
9,213,570  
7,979,866  
7,680,806  
4,569,427  
4,822,172  
5,272,630  
4,038,954  
3,749,364  
3,446,572  
3,671,175  
3,500,814  
2,043,913  
1,908,408  
1,122,855  
1,150,996  
1,771,816  
1,995,041  
1,840,956  
3,997,945  
3,971,269  
3,940,940  
3,940,912  
3,931,442  
3,997,945  
3,971,269  
3,940,940  
3,940,912  
3,931,442  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0