Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông (QCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015 Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
30,157  
26,221  
 
 
 
18,975  
23,503  
 
 
 
2,446  
1,976  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
10,370  
12,727  
 
 
 
5,997  
6,572  
 
 
 
162  
2,228  
 
 
 
11,183  
2,718  
 
 
 
8,854  
0  
 
 
 
1,599  
1,738  
 
 
 
212  
0  
 
 
 
128  
 
 
 
 
74  
774  
 
 
 
317  
205  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
30,157  
26,221  
 
 
 
8,587  
4,521  
 
 
 
5,563  
4,507  
 
 
 
3,024  
14  
 
 
 
21,570  
21,700  
 
 
 
21,570  
21,700  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0