Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,946,275  
2,030,115  
2,128,123  
2,119,813  
2,148,698  
1,011,466  
1,094,235  
1,145,935  
1,146,804  
1,158,071  
34,398  
64,283  
18,584  
16,742  
146,118  
11,969  
11,969  
11,969  
11,969  
17,000  
833,951  
856,653  
892,933  
998,787  
851,673  
116,414  
144,197  
209,899  
107,135  
118,305  
14,735  
17,134  
12,551  
12,172  
24,975  
934,809  
935,879  
982,188  
973,009  
990,627  
0  
0  
0  
0  
26,959  
350,417  
354,535  
245,754  
249,199  
270,379  
0  
0  
0  
0  
0  
3,884  
3,141  
142,549  
135,677  
121,953  
272,335  
274,567  
227,989  
222,323  
209,007  
308,173  
303,636  
365,897  
365,811  
362,331  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,946,275  
2,030,115  
2,128,123  
2,119,813  
2,148,698  
1,126,421  
1,221,003  
1,233,028  
1,248,419  
1,305,148  
812,746  
897,328  
878,097  
887,743  
948,406  
313,675  
323,675  
354,931  
360,676  
356,742  
819,854  
809,111  
895,095  
871,394  
843,550  
819,854  
809,111  
895,095  
871,394  
843,550  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0