Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,148,698  
2,164,079  
2,104,434  
2,139,363  
2,435,997  
1,158,071  
1,222,598  
1,079,950  
1,073,068  
1,553,562  
146,118  
241,918  
26,318  
73,115  
165,420  
17,000  
17,000  
17,000  
20,600  
17,000  
851,673  
809,416  
878,611  
805,715  
706,231  
118,305  
125,174  
119,068  
137,606  
615,132  
24,975  
29,090  
38,953  
36,032  
49,779  
990,627  
941,480  
1,024,484  
1,066,294  
882,435  
26,959  
0  
20,410  
20,410  
20,670  
270,379  
249,364  
171,751  
182,870  
179,685  
0  
0  
0  
0  
0  
121,953  
60,381  
140,121  
175,413  
172,581  
209,007  
306,931  
361,347  
252,085  
238,376  
362,331  
324,805  
330,856  
435,517  
271,123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,148,698  
2,164,079  
2,104,434  
2,139,363  
2,435,997  
1,305,148  
1,375,492  
1,372,508  
1,399,599  
1,694,451  
948,406  
1,074,379  
930,054  
955,992  
1,515,682  
356,742  
301,113  
442,454  
443,607  
178,769  
843,550  
788,586  
731,926  
739,764  
741,546  
843,550  
788,586  
731,926  
739,764  
741,546  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0