Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,164,079  
2,104,434  
2,139,363  
2,435,997  
2,465,187  
1,222,598  
1,079,950  
1,073,068  
1,553,562  
1,719,902  
241,918  
26,318  
73,115  
165,420  
350,119  
17,000  
17,000  
20,600  
17,000  
17,000  
809,416  
878,611  
805,715  
706,231  
1,082,581  
125,174  
119,068  
137,606  
615,132  
258,383  
29,090  
38,953  
36,032  
49,779  
11,820  
941,480  
1,024,484  
1,066,294  
882,435  
745,285  
0  
20,410  
20,410  
20,670  
48,527  
249,364  
171,751  
182,870  
179,685  
170,936  
0  
0  
0  
0  
0  
60,381  
140,121  
175,413  
172,581  
168,637  
306,931  
361,347  
252,085  
238,376  
237,886  
324,805  
330,856  
435,517  
271,123  
119,298  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,164,079  
2,104,434  
2,139,363  
2,435,997  
2,465,187  
1,375,492  
1,372,508  
1,399,599  
1,694,451  
1,688,074  
1,074,379  
930,054  
955,992  
1,515,682  
1,599,735  
301,113  
442,454  
443,607  
178,769  
88,338  
788,586  
731,926  
739,764  
741,546  
750,057  
788,586  
731,926  
739,764  
741,546  
750,057  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
27,056