Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,139,363  
2,435,997  
2,465,187  
1,647,340  
1,838,591  
1,073,068  
1,553,562  
1,719,902  
989,199  
1,277,942  
73,115  
165,420  
350,119  
134,152  
169,781  
20,600  
17,000  
17,000  
17,000  
17,000  
805,715  
706,231  
1,082,581  
593,924  
764,978  
137,606  
615,132  
258,383  
199,034  
267,738  
36,032  
49,779  
11,820  
45,089  
58,446  
1,066,294  
882,435  
745,285  
658,141  
560,649  
20,410  
20,670  
48,527  
0  
0  
182,870  
179,685  
170,936  
318,355  
310,664  
0  
0  
0  
0  
0  
175,413  
172,581  
168,637  
0  
0  
252,085  
238,376  
237,886  
333,304  
240,806  
435,517  
271,123  
119,298  
6,482  
9,179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,139,363  
2,435,997  
2,465,187  
1,647,340  
1,838,591  
1,399,599  
1,694,451  
1,688,074  
1,158,890  
1,376,092  
955,992  
1,515,682  
1,599,735  
1,030,045  
1,247,153  
443,607  
178,769  
88,338  
128,845  
128,939  
739,764  
741,546  
750,057  
488,168  
462,217  
739,764  
741,546  
750,057  
488,168  
462,217  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
27,056  
281  
282