Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,954,632  
1,892,730  
1,995,508  
1,946,275  
2,030,115  
973,555  
961,466  
1,053,529  
1,011,466  
1,094,235  
24,337  
19,969  
65,305  
34,398  
64,283  
10,000  
10,000  
12,697  
11,969  
11,969  
846,823  
795,564  
805,234  
833,951  
856,653  
81,238  
115,746  
159,070  
116,414  
144,197  
11,157  
20,186  
11,223  
14,735  
17,134  
981,077  
931,264  
941,979  
934,809  
935,879  
0  
0  
0  
0  
0  
344,657  
348,583  
354,407  
350,417  
354,535  
0  
0  
0  
0  
0  
2,994  
2,316  
2,373  
3,884  
3,141  
330,065  
284,179  
272,495  
272,335  
274,567  
303,362  
296,185  
312,704  
308,173  
303,636  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,954,632  
1,892,730  
1,995,508  
1,946,275  
2,030,115  
1,058,369  
1,101,045  
1,163,632  
1,126,421  
1,221,003  
768,765  
782,930  
890,018  
812,746  
897,328  
289,604  
318,115  
273,614  
313,675  
323,675  
896,263  
791,685  
831,875  
819,854  
809,111  
896,263  
791,685  
831,875  
819,854  
809,111  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0