Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,030,115  
2,128,123  
2,119,813  
2,148,698  
2,164,079  
1,094,235  
1,145,935  
1,146,804  
1,158,071  
1,222,598  
64,283  
18,584  
16,742  
146,118  
241,918  
11,969  
11,969  
11,969  
17,000  
17,000  
856,653  
892,933  
998,787  
851,673  
809,416  
144,197  
209,899  
107,135  
118,305  
125,174  
17,134  
12,551  
12,172  
24,975  
29,090  
935,879  
982,188  
973,009  
990,627  
941,480  
0  
0  
0  
26,959  
0  
354,535  
245,754  
249,199  
270,379  
249,364  
0  
0  
0  
0  
0  
3,141  
142,549  
135,677  
121,953  
60,381  
274,567  
227,989  
222,323  
209,007  
306,931  
303,636  
365,897  
365,811  
362,331  
324,805  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,030,115  
2,128,123  
2,119,813  
2,148,698  
2,164,079  
1,221,003  
1,233,028  
1,248,419  
1,305,148  
1,375,492  
897,328  
878,097  
887,743  
948,406  
1,074,379  
323,675  
354,931  
360,676  
356,742  
301,113  
809,111  
895,095  
871,394  
843,550  
788,586  
809,111  
895,095  
871,394  
843,550  
788,586  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0