Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,119,813  
2,148,698  
2,164,079  
2,104,434  
2,139,363  
1,146,804  
1,158,071  
1,222,598  
1,079,950  
1,073,068  
16,742  
146,118  
241,918  
26,318  
73,115  
11,969  
17,000  
17,000  
17,000  
20,600  
998,787  
851,673  
809,416  
878,611  
805,715  
107,135  
118,305  
125,174  
119,068  
137,606  
12,172  
24,975  
29,090  
38,953  
36,032  
973,009  
990,627  
941,480  
1,024,484  
1,066,294  
0  
26,959  
0  
20,410  
20,410  
249,199  
270,379  
249,364  
171,751  
182,870  
0  
0  
0  
0  
0  
135,677  
121,953  
60,381  
140,121  
175,413  
222,323  
209,007  
306,931  
361,347  
252,085  
365,811  
362,331  
324,805  
330,856  
435,517  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,119,813  
2,148,698  
2,164,079  
2,104,434  
2,139,363  
1,248,419  
1,305,148  
1,375,492  
1,372,508  
1,399,599  
887,743  
948,406  
1,074,379  
930,054  
955,992  
360,676  
356,742  
301,113  
442,454  
443,607  
871,394  
843,550  
788,586  
731,926  
739,764  
871,394  
843,550  
788,586  
731,926  
739,764  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0