Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,104,434  
2,139,363  
2,435,997  
2,465,187  
1,647,340  
1,079,950  
1,073,068  
1,553,562  
1,719,902  
989,199  
26,318  
73,115  
165,420  
350,119  
134,152  
17,000  
20,600  
17,000  
17,000  
17,000  
878,611  
805,715  
706,231  
1,082,581  
593,924  
119,068  
137,606  
615,132  
258,383  
199,034  
38,953  
36,032  
49,779  
11,820  
45,089  
1,024,484  
1,066,294  
882,435  
745,285  
658,141  
20,410  
20,410  
20,670  
48,527  
0  
171,751  
182,870  
179,685  
170,936  
318,355  
0  
0  
0  
0  
0  
140,121  
175,413  
172,581  
168,637  
0  
361,347  
252,085  
238,376  
237,886  
333,304  
330,856  
435,517  
271,123  
119,298  
6,482  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,104,434  
2,139,363  
2,435,997  
2,465,187  
1,647,340  
1,372,508  
1,399,599  
1,694,451  
1,688,074  
1,158,890  
930,054  
955,992  
1,515,682  
1,599,735  
1,030,045  
442,454  
443,607  
178,769  
88,338  
128,845  
731,926  
739,764  
741,546  
750,057  
488,168  
731,926  
739,764  
741,546  
750,057  
488,168  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
27,056  
281