Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,892,730  
1,995,508  
1,946,275  
2,030,115  
2,128,123  
961,466  
1,053,529  
1,011,466  
1,094,235  
1,145,935  
19,969  
65,305  
34,398  
64,283  
18,584  
10,000  
12,697  
11,969  
11,969  
11,969  
795,564  
805,234  
833,951  
856,653  
892,933  
115,746  
159,070  
116,414  
144,197  
209,899  
20,186  
11,223  
14,735  
17,134  
12,551  
931,264  
941,979  
934,809  
935,879  
982,188  
0  
0  
0  
0  
0  
348,583  
354,407  
350,417  
354,535  
245,754  
0  
0  
0  
0  
0  
2,316  
2,373  
3,884  
3,141  
142,549  
284,179  
272,495  
272,335  
274,567  
227,989  
296,185  
312,704  
308,173  
303,636  
365,897  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,892,730  
1,995,508  
1,946,275  
2,030,115  
2,128,123  
1,101,045  
1,163,632  
1,126,421  
1,221,003  
1,233,028  
782,930  
890,018  
812,746  
897,328  
878,097  
318,115  
273,614  
313,675  
323,675  
354,931  
791,685  
831,875  
819,854  
809,111  
895,095  
791,685  
831,875  
819,854  
809,111  
895,095  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0