Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (QBR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,785  
 
 
 
 
72,913  
 
 
 
 
2,060  
 
 
 
 
28,000  
 
 
 
 
9,610  
 
 
 
 
32,594  
 
 
 
 
649  
 
 
 
 
19,872  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
16,718  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,154  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,785  
 
 
 
 
74,548  
 
 
 
 
74,548  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
18,238  
 
 
 
 
18,238  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0