Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
388,040  
412,897  
439,642  
448,734  
477,877  
322,304  
343,203  
367,126  
372,034  
397,134  
38,948  
15,114  
33,431  
31,791  
34,465  
0  
0  
0  
0  
0  
235,383  
276,510  
285,183  
275,909  
272,897  
47,332  
50,996  
48,008  
63,602  
88,087  
640  
582  
505  
732  
1,685  
65,736  
69,694  
72,515  
76,701  
80,743  
1,346  
1,350  
1,255  
1,261  
1,306  
62,367  
64,614  
67,457  
70,401  
73,215  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
955  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,023  
2,776  
3,803  
5,038  
6,221  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
388,040  
412,897  
439,642  
448,734  
477,877  
285,112  
311,198  
338,446  
360,675  
391,946  
279,083  
303,407  
331,413  
350,740  
380,565  
6,029  
7,792  
7,033  
9,936  
11,381  
102,928  
101,699  
101,196  
88,059  
85,931  
102,928  
101,699  
101,196  
88,059  
85,931  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0