Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
448,734  
477,877  
507,624  
453,947  
429,505  
372,034  
397,134  
421,436  
361,729  
347,937  
31,791  
34,465  
37,592  
42,227  
40,837  
0  
0  
0  
0  
0  
275,909  
272,897  
267,063  
232,626  
220,075  
63,602  
88,087  
113,458  
81,918  
82,962  
732  
1,685  
3,323  
4,958  
4,063  
76,701  
80,743  
86,188  
92,217  
81,568  
1,261  
1,306  
1,582  
1,696  
1,705  
70,401  
73,215  
74,907  
65,998  
63,098  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,230  
15,497  
5,772  
0  
0  
0  
0  
0  
5,038  
6,221  
7,469  
9,027  
10,992  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
448,734  
477,877  
507,624  
453,947  
429,505  
360,675  
391,946  
423,942  
374,032  
351,987  
350,740  
380,565  
399,412  
345,991  
340,133  
9,936  
11,381  
24,530  
28,040  
11,854  
88,059  
85,931  
83,682  
79,915  
77,518  
88,059  
85,931  
83,682  
79,915  
77,518  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0