Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
507,624  
453,947  
429,505  
424,536  
332,435  
421,436  
361,729  
347,937  
339,008  
254,168  
37,592  
42,227  
40,837  
48,716  
74,448  
0  
0  
0  
0  
0  
267,063  
232,626  
220,075  
209,841  
119,164  
113,458  
81,918  
82,962  
79,257  
55,581  
3,323  
4,958  
4,063  
1,194  
4,976  
86,188  
92,217  
81,568  
85,528  
78,266  
1,582  
1,696  
1,705  
1,828  
1,569  
74,907  
65,998  
63,098  
64,699  
61,624  
0  
0  
0  
0  
0  
2,230  
15,497  
5,772  
4,407  
357  
0  
0  
0  
0  
0  
7,469  
9,027  
10,992  
14,593  
14,716  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
507,624  
453,947  
429,505  
424,536  
332,435  
423,942  
374,032  
351,987  
352,615  
270,897  
399,412  
345,991  
340,133  
340,010  
262,171  
24,530  
28,040  
11,854  
12,605  
8,727  
83,682  
79,915  
77,518  
71,921  
61,537  
83,682  
79,915  
77,518  
71,921  
61,537  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0