Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
412,897  
439,642  
448,734  
477,877  
507,624  
343,203  
367,126  
372,034  
397,134  
421,436  
15,114  
33,431  
31,791  
34,465  
37,592  
0  
0  
0  
0  
0  
276,510  
285,183  
275,909  
272,897  
267,063  
50,996  
48,008  
63,602  
88,087  
113,458  
582  
505  
732  
1,685  
3,323  
69,694  
72,515  
76,701  
80,743  
86,188  
1,350  
1,255  
1,261  
1,306  
1,582  
64,614  
67,457  
70,401  
73,215  
74,907  
0  
0  
0  
0  
0  
955  
0  
0  
0  
2,230  
0  
0  
0  
0  
0  
2,776  
3,803  
5,038  
6,221  
7,469  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
412,897  
439,642  
448,734  
477,877  
507,624  
311,198  
338,446  
360,675  
391,946  
423,942  
303,407  
331,413  
350,740  
380,565  
399,412  
7,792  
7,033  
9,936  
11,381  
24,530  
101,699  
101,196  
88,059  
85,931  
83,682  
101,699  
101,196  
88,059  
85,931  
83,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0