Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
439,642  
448,734  
477,877  
507,624  
453,947  
367,126  
372,034  
397,134  
421,436  
361,729  
33,431  
31,791  
34,465  
37,592  
42,227  
0  
0  
0  
0  
0  
285,183  
275,909  
272,897  
267,063  
232,626  
48,008  
63,602  
88,087  
113,458  
81,918  
505  
732  
1,685  
3,323  
4,958  
72,515  
76,701  
80,743  
86,188  
92,217  
1,255  
1,261  
1,306  
1,582  
1,696  
67,457  
70,401  
73,215  
74,907  
65,998  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,230  
15,497  
0  
0  
0  
0  
0  
3,803  
5,038  
6,221  
7,469  
9,027  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
439,642  
448,734  
477,877  
507,624  
453,947  
338,446  
360,675  
391,946  
423,942  
374,032  
331,413  
350,740  
380,565  
399,412  
345,991  
7,033  
9,936  
11,381  
24,530  
28,040  
101,196  
88,059  
85,931  
83,682  
79,915  
101,196  
88,059  
85,931  
83,682  
79,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0