Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
453,947  
429,505  
424,536  
332,435  
272,768  
361,729  
347,937  
339,008  
254,168  
193,649  
42,227  
40,837  
48,716  
74,448  
56,068  
0  
0  
0  
0  
0  
232,626  
220,075  
209,841  
119,164  
43,574  
81,918  
82,962  
79,257  
55,581  
92,656  
4,958  
4,063  
1,194  
4,976  
1,351  
92,217  
81,568  
85,528  
78,266  
79,119  
1,696  
1,705  
1,828  
1,569  
2,168  
65,998  
63,098  
64,699  
61,624  
63,670  
0  
0  
0  
0  
0  
15,497  
5,772  
4,407  
357  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,027  
10,992  
14,593  
14,716  
13,281  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
453,947  
429,505  
424,536  
332,435  
272,768  
374,032  
351,987  
352,615  
270,897  
222,071  
345,991  
340,133  
340,010  
262,171  
213,344  
28,040  
11,854  
12,605  
8,727  
8,727  
79,915  
77,518  
71,921  
61,537  
50,697  
79,915  
77,518  
71,921  
61,537  
50,697  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0