Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
424,536  
332,435  
272,768  
365,841  
355,214  
339,008  
254,168  
193,649  
288,482  
276,597  
48,716  
74,448  
56,068  
52,233  
68,472  
0  
0  
0  
0  
0  
209,841  
119,164  
43,574  
143,738  
148,540  
79,257  
55,581  
92,656  
92,293  
59,362  
1,194  
4,976  
1,351  
217  
224  
85,528  
78,266  
79,119  
77,359  
78,616  
1,828  
1,569  
2,168  
2,614  
4,475  
64,699  
61,624  
63,670  
66,122  
67,097  
0  
0  
0  
0  
0  
4,407  
357  
0  
0  
768  
0  
0  
0  
0  
0  
14,593  
14,716  
13,281  
8,622  
6,277  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
424,536  
332,435  
272,768  
365,841  
355,214  
352,615  
270,897  
222,071  
338,477  
333,540  
340,010  
262,171  
213,344  
334,955  
331,588  
12,605  
8,727  
8,727  
3,522  
1,952  
71,921  
61,537  
50,697  
27,363  
21,674  
71,921  
61,537  
50,697  
27,363  
21,674  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0