Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
394,556  
419,306  
387,794  
412,897  
439,642  
334,900  
356,503  
322,784  
343,203  
367,126  
4,124  
3,449  
16,959  
15,114  
33,431  
0  
0  
0  
0  
0  
260,488  
275,725  
258,099  
276,510  
285,183  
69,544  
76,253  
47,332  
50,996  
48,008  
743  
1,076  
394  
582  
505  
59,656  
62,804  
65,010  
69,694  
72,515  
676  
1,346  
619  
1,350  
1,255  
57,878  
59,995  
62,367  
64,614  
67,457  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
955  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,102  
1,463  
2,023  
2,776  
3,803  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
394,556  
419,306  
387,794  
412,897  
439,642  
291,296  
316,197  
284,795  
311,198  
338,446  
286,622  
311,057  
278,766  
303,407  
331,413  
4,675  
5,140  
6,029  
7,792  
7,033  
103,260  
103,109  
102,998  
101,699  
101,196  
103,260  
103,109  
102,998  
101,699  
101,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0