Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,706,596  
1,697,997  
1,773,183  
1,942,138  
2,046,440  
941,086  
912,001  
960,851  
1,115,885  
1,206,740  
7,701  
9,378  
60,508  
89,621  
141,043  
0  
0  
0  
0  
0  
622,913  
611,128  
647,796  
771,872  
866,209  
293,225  
275,342  
236,003  
239,076  
188,165  
17,247  
16,152  
16,544  
15,316  
11,323  
765,510  
785,997  
812,333  
826,253  
839,700  
1,362  
4,681  
4,681  
4,681  
2,840  
658,641  
675,490  
698,499  
708,919  
721,353  
8,253  
7,020  
8,755  
8,805  
7,812  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
1,674  
624  
895  
895  
1,192  
1,192  
95,037  
96,318  
97,910  
101,063  
104,829  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,706,596  
1,697,997  
1,773,183  
1,942,138  
2,046,440  
1,008,522  
973,293  
1,027,729  
1,163,546  
1,268,869  
964,946  
890,998  
933,187  
983,435  
1,143,910  
43,576  
82,294  
94,543  
180,111  
124,958  
698,074  
724,705  
745,454  
778,592  
777,571  
698,074  
724,705  
745,454  
778,592  
777,571  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0