Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,915,242  
1,726,935  
2,327,676  
2,061,911  
1,760,820  
1,029,635  
835,754  
1,412,493  
1,147,983  
859,817  
400,379  
129,783  
146,365  
114,745  
164,458  
0  
0  
0  
0  
0  
467,931  
489,637  
1,033,795  
857,978  
489,049  
154,782  
209,786  
185,273  
151,681  
201,913  
6,542  
6,547  
47,059  
23,579  
4,397  
885,607  
891,182  
915,183  
913,928  
901,003  
5,415  
6,028  
6,468  
6,426  
6,914  
758,120  
734,985  
751,678  
727,654  
735,696  
7,971  
8,051  
8,130  
8,210  
8,289  
1,490  
23,983  
23,597  
37,729  
19,658  
1,565  
1,773  
1,773  
1,941  
50  
111,046  
116,363  
123,537  
131,968  
130,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,915,242  
1,726,935  
2,327,676  
2,061,911  
1,760,820  
1,091,886  
907,935  
1,518,503  
1,265,492  
1,002,388  
915,080  
683,063  
1,295,966  
1,013,251  
736,796  
176,806  
224,872  
222,537  
252,241  
265,592  
823,355  
819,000  
809,173  
796,419  
758,432  
823,355  
819,000  
809,173  
796,419  
758,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0