Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,773,183  
1,942,138  
2,046,440  
2,153,414  
1,915,242  
960,851  
1,115,885  
1,206,740  
1,290,155  
1,029,635  
60,508  
89,621  
141,043  
201,073  
400,379  
0  
0  
0  
0  
0  
647,796  
771,872  
866,209  
806,322  
467,931  
236,003  
239,076  
188,165  
246,571  
154,782  
16,544  
15,316  
11,323  
36,189  
6,542  
812,333  
826,253  
839,700  
863,259  
885,607  
4,681  
4,681  
2,840  
2,842  
5,415  
698,499  
708,919  
721,353  
739,652  
758,120  
8,755  
8,805  
7,812  
7,891  
7,971  
1,594  
1,594  
1,674  
1,667  
1,490  
895  
1,192  
1,192  
1,530  
1,565  
97,910  
101,063  
104,829  
109,676  
111,046  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,773,183  
1,942,138  
2,046,440  
2,153,414  
1,915,242  
1,027,729  
1,163,546  
1,268,869  
1,309,606  
1,091,886  
933,187  
983,435  
1,143,910  
1,132,801  
915,080  
94,543  
180,111  
124,958  
176,806  
176,806  
745,454  
778,592  
777,571  
843,807  
823,355  
745,454  
778,592  
777,571  
843,807  
823,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0