Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,726,935  
2,327,676  
2,061,911  
1,760,820  
1,668,727  
835,754  
1,412,493  
1,147,983  
859,817  
773,347  
129,783  
146,365  
114,745  
164,458  
90,563  
0  
0  
0  
0  
0  
489,637  
1,033,795  
857,978  
489,049  
609,577  
209,786  
185,273  
151,681  
201,913  
71,360  
6,547  
47,059  
23,579  
4,397  
1,847  
891,182  
915,183  
913,928  
901,003  
895,380  
6,028  
6,468  
6,426  
6,914  
6,832  
734,985  
751,678  
727,654  
735,696  
727,709  
8,051  
8,130  
8,210  
8,289  
8,370  
23,983  
23,597  
37,729  
19,658  
24,086  
1,773  
1,773  
1,941  
50  
50  
116,363  
123,537  
131,968  
130,396  
128,333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,726,935  
2,327,676  
2,061,911  
1,760,820  
1,668,727  
907,935  
1,518,503  
1,265,492  
1,002,388  
992,642  
683,063  
1,295,966  
1,013,251  
736,796  
695,218  
224,872  
222,537  
252,241  
265,592  
297,424  
819,000  
809,173  
796,419  
758,432  
676,085  
819,000  
809,173  
796,419  
758,432  
676,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0