Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,153,414  
1,915,242  
1,726,935  
2,327,676  
2,061,911  
1,290,155  
1,029,635  
835,754  
1,412,493  
1,147,983  
201,073  
400,379  
129,783  
146,365  
114,745  
0  
0  
0  
0  
0  
806,322  
467,931  
489,637  
1,033,795  
857,978  
246,571  
154,782  
209,786  
185,273  
151,681  
36,189  
6,542  
6,547  
47,059  
23,579  
863,259  
885,607  
891,182  
915,183  
913,928  
2,842  
5,415  
6,028  
6,468  
6,426  
739,652  
758,120  
734,985  
751,678  
727,654  
7,891  
7,971  
8,051  
8,130  
8,210  
1,667  
1,490  
23,983  
23,597  
37,729  
1,530  
1,565  
1,773  
1,773  
1,941  
109,676  
111,046  
116,363  
123,537  
131,968  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,153,414  
1,915,242  
1,726,935  
2,327,676  
2,061,911  
1,309,606  
1,091,886  
907,935  
1,518,503  
1,265,492  
1,132,801  
915,080  
683,063  
1,295,966  
1,013,251  
176,806  
176,806  
224,872  
222,537  
252,241  
843,807  
823,355  
819,000  
809,173  
796,419  
843,807  
823,355  
819,000  
809,173  
796,419  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0