Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,631,346  
1,543,315  
1,706,596  
1,697,997  
1,773,183  
891,436  
794,137  
941,086  
912,001  
960,851  
268,667  
204,570  
7,701  
9,378  
60,508  
0  
0  
0  
0  
0  
366,491  
289,356  
622,913  
611,128  
647,796  
238,949  
284,128  
293,225  
275,342  
236,003  
17,330  
16,082  
17,247  
16,152  
16,544  
739,909  
749,178  
765,510  
785,997  
812,333  
11,837  
3,385  
1,362  
4,681  
4,681  
620,937  
641,298  
658,641  
675,490  
698,499  
8,077  
8,165  
8,253  
7,020  
8,755  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
270  
624  
624  
895  
895  
97,194  
94,113  
95,037  
96,318  
97,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,631,346  
1,543,315  
1,706,596  
1,697,997  
1,773,183  
1,025,934  
881,493  
1,008,522  
973,293  
1,027,729  
991,641  
838,010  
964,946  
890,998  
933,187  
34,293  
43,482  
43,576  
82,294  
94,543  
605,412  
661,822  
698,074  
724,705  
745,454  
605,412  
661,822  
698,074  
724,705  
745,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0