Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,942,138  
2,046,440  
2,153,414  
1,915,242  
1,726,935  
1,115,885  
1,206,740  
1,290,155  
1,029,635  
835,754  
89,621  
141,043  
201,073  
400,379  
129,783  
0  
0  
0  
0  
0  
771,872  
866,209  
806,322  
467,931  
489,637  
239,076  
188,165  
246,571  
154,782  
209,786  
15,316  
11,323  
36,189  
6,542  
6,547  
826,253  
839,700  
863,259  
885,607  
891,182  
4,681  
2,840  
2,842  
5,415  
6,028  
708,919  
721,353  
739,652  
758,120  
734,985  
8,805  
7,812  
7,891  
7,971  
8,051  
1,594  
1,674  
1,667  
1,490  
23,983  
1,192  
1,192  
1,530  
1,565  
1,773  
101,063  
104,829  
109,676  
111,046  
116,363  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,942,138  
2,046,440  
2,153,414  
1,915,242  
1,726,935  
1,163,546  
1,268,869  
1,309,606  
1,091,886  
907,935  
983,435  
1,143,910  
1,132,801  
915,080  
683,063  
180,111  
124,958  
176,806  
176,806  
224,872  
778,592  
777,571  
843,807  
823,355  
819,000  
778,592  
777,571  
843,807  
823,355  
819,000  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0