Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,046,440  
2,153,414  
1,915,242  
1,726,935  
2,327,676  
1,206,740  
1,290,155  
1,029,635  
835,754  
1,412,493  
141,043  
201,073  
400,379  
129,783  
146,365  
0  
0  
0  
0  
0  
866,209  
806,322  
467,931  
489,637  
1,033,795  
188,165  
246,571  
154,782  
209,786  
185,273  
11,323  
36,189  
6,542  
6,547  
47,059  
839,700  
863,259  
885,607  
891,182  
915,183  
2,840  
2,842  
5,415  
6,028  
6,468  
721,353  
739,652  
758,120  
734,985  
751,678  
7,812  
7,891  
7,971  
8,051  
8,130  
1,674  
1,667  
1,490  
23,983  
23,597  
1,192  
1,530  
1,565  
1,773  
1,773  
104,829  
109,676  
111,046  
116,363  
123,537  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,046,440  
2,153,414  
1,915,242  
1,726,935  
2,327,676  
1,268,869  
1,309,606  
1,091,886  
907,935  
1,518,503  
1,143,910  
1,132,801  
915,080  
683,063  
1,295,966  
124,958  
176,806  
176,806  
224,872  
222,537  
777,571  
843,807  
823,355  
819,000  
809,173  
777,571  
843,807  
823,355  
819,000  
809,173  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0