Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,543,315  
1,706,596  
1,697,997  
1,773,183  
1,942,138  
794,137  
941,086  
912,001  
960,851  
1,115,885  
204,570  
7,701  
9,378  
60,508  
89,621  
0  
0  
0  
0  
0  
289,356  
622,913  
611,128  
647,796  
771,872  
284,128  
293,225  
275,342  
236,003  
239,076  
16,082  
17,247  
16,152  
16,544  
15,316  
749,178  
765,510  
785,997  
812,333  
826,253  
3,385  
1,362  
4,681  
4,681  
4,681  
641,298  
658,641  
675,490  
698,499  
708,919  
8,165  
8,253  
7,020  
8,755  
8,805  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
1,594  
624  
624  
895  
895  
1,192  
94,113  
95,037  
96,318  
97,910  
101,063  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,543,315  
1,706,596  
1,697,997  
1,773,183  
1,942,138  
881,493  
1,008,522  
973,293  
1,027,729  
1,163,546  
838,010  
964,946  
890,998  
933,187  
983,435  
43,482  
43,576  
82,294  
94,543  
180,111  
661,822  
698,074  
724,705  
745,454  
778,592  
661,822  
698,074  
724,705  
745,454  
778,592  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0