Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung (PXM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
108,386  
146,525  
146,462  
161,941  
 
82,809  
120,128  
118,683  
132,651  
 
672  
1,800  
2,269  
2,176  
 
0  
0  
0  
0  
 
64,907  
100,786  
99,165  
97,112  
 
16,621  
17,031  
17,145  
32,768  
 
609  
511  
103  
595  
 
25,577  
26,396  
27,779  
29,290  
 
5  
5  
5  
5  
 
12,851  
13,671  
14,641  
15,679  
 
0  
0  
0  
0  
 
230  
230  
230  
230  
 
10,923  
10,923  
10,923  
11,300  
 
1,567  
1,567  
1,979  
2,076  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
108,386  
146,525  
146,462  
161,941  
 
407,520  
403,316  
398,166  
401,937  
 
407,520  
403,316  
398,166  
401,937  
 
0  
0  
0  
0  
 
-299,135  
-256,791  
-251,704  
-239,996  
 
-299,135  
-256,791  
-251,704  
-239,996  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0