Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung (PXM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,322  
109,360  
108,386  
146,525  
146,462  
73,846  
85,709  
82,809  
120,128  
118,683  
1,177  
2,168  
672  
1,800  
2,269  
0  
0  
0  
0  
0  
56,616  
66,944  
64,907  
100,786  
99,165  
15,904  
16,323  
16,621  
17,031  
17,145  
149  
274  
609  
511  
103  
14,477  
23,651  
25,577  
26,396  
27,779  
5  
5  
5  
5  
5  
1,853  
10,905  
12,851  
13,671  
14,641  
0  
0  
0  
0  
0  
230  
230  
230  
230  
230  
10,855  
10,883  
10,923  
10,923  
10,923  
1,534  
1,628  
1,567  
1,567  
1,979  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,322  
109,360  
108,386  
146,525  
146,462  
417,717  
412,178  
407,520  
403,316  
398,166  
417,717  
412,178  
407,520  
403,316  
398,166  
0  
0  
0  
0  
0  
-329,395  
-302,818  
-299,135  
-256,791  
-251,704  
-329,395  
-302,818  
-299,135  
-256,791  
-251,704  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0