Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung (PXM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,075  
52,721  
51,919  
65,330  
76,120  
49,819  
50,376  
49,587  
51,952  
73,476  
351  
120  
229  
102  
191  
0  
0  
0  
0  
0  
33,714  
34,184  
33,258  
35,710  
57,244  
15,449  
15,827  
15,732  
15,713  
15,613  
305  
244  
368  
429  
429  
2,256  
2,345  
2,332  
13,378  
2,644  
5  
5  
5  
5  
5  
598  
621  
708  
855  
1,128  
0  
0  
0  
0  
0  
230  
230  
230  
230  
230  
0  
0  
0  
10,831  
0  
1,423  
1,489  
1,389  
1,457  
1,280  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,075  
52,721  
51,919  
65,330  
76,120  
421,760  
417,736  
412,467  
419,980  
414,752  
421,760  
417,736  
412,467  
419,980  
414,752  
0  
0  
0  
0  
0  
-369,685  
-365,015  
-360,548  
-354,650  
-338,632  
-369,685  
-365,015  
-360,548  
-354,650  
-338,632  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0