Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung (PXM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,120  
74,543  
88,322  
109,360  
108,386  
73,476  
60,599  
73,846  
85,709  
82,809  
191  
1,274  
1,177  
2,168  
672  
0  
0  
0  
0  
0  
57,244  
43,573  
56,616  
66,944  
64,907  
15,613  
15,613  
15,904  
16,323  
16,621  
429  
139  
149  
274  
609  
2,644  
13,944  
14,477  
23,651  
25,577  
5  
5  
5  
5  
5  
1,128  
1,482  
1,853  
10,905  
12,851  
0  
0  
0  
0  
0  
230  
230  
230  
230  
230  
0  
10,855  
10,855  
10,883  
10,923  
1,280  
1,371  
1,534  
1,628  
1,567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,120  
74,543  
88,322  
109,360  
108,386  
414,752  
410,355  
417,717  
412,178  
407,520  
414,752  
410,355  
417,717  
412,178  
407,520  
0  
0  
0  
0  
0  
-338,632  
-335,813  
-329,395  
-302,818  
-299,135  
-338,632  
-335,813  
-329,395  
-302,818  
-299,135  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0