Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung (PXM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,462  
161,941  
178,488  
 
 
118,683  
132,651  
145,856  
 
 
2,269  
2,176  
1,789  
 
 
0  
0  
0  
 
 
99,165  
97,112  
110,857  
 
 
17,145  
32,768  
32,990  
 
 
103  
595  
220  
 
 
27,779  
29,290  
32,631  
 
 
5  
5  
5  
 
 
14,641  
15,679  
19,354  
 
 
0  
0  
0  
 
 
230  
230  
230  
 
 
10,923  
11,300  
11,300  
 
 
1,979  
2,076  
1,742  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,462  
161,941  
178,488  
 
 
398,166  
401,937  
398,095  
 
 
398,166  
401,937  
398,095  
 
 
0  
0  
0  
 
 
-251,704  
-239,996  
-219,607  
 
 
-251,704  
-239,996  
-219,607  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0