Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung (PXM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
51,919  
65,330  
76,120  
74,543  
88,322  
49,587  
51,952  
73,476  
60,599  
73,846  
229  
102  
191  
1,274  
1,177  
0  
0  
0  
0  
0  
33,258  
35,710  
57,244  
43,573  
56,616  
15,732  
15,713  
15,613  
15,613  
15,904  
368  
429  
429  
139  
149  
2,332  
13,378  
2,644  
13,944  
14,477  
5  
5  
5  
5  
5  
708  
855  
1,128  
1,482  
1,853  
0  
0  
0  
0  
0  
230  
230  
230  
230  
230  
0  
10,831  
0  
10,855  
10,855  
1,389  
1,457  
1,280  
1,371  
1,534  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
51,919  
65,330  
76,120  
74,543  
88,322  
412,467  
419,980  
414,752  
410,355  
417,717  
412,467  
419,980  
414,752  
410,355  
417,717  
0  
0  
0  
0  
0  
-360,548  
-354,650  
-338,632  
-335,813  
-329,395  
-360,548  
-354,650  
-338,632  
-335,813  
-329,395  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0