Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,022,774  
1,037,286  
1,014,208  
1,005,193  
999,371  
617,942  
632,068  
608,603  
599,181  
592,942  
354  
783  
400  
500  
417  
70,650  
44,200  
34,900  
15,900  
23,500  
137,922  
176,459  
162,287  
116,480  
116,609  
399,687  
399,789  
401,290  
456,248  
443,087  
9,328  
10,838  
9,726  
10,053  
9,329  
404,832  
405,217  
405,605  
406,012  
406,429  
166,696  
166,696  
166,696  
166,696  
166,696  
46  
80  
115  
149  
184  
0  
0  
0  
0  
0  
14,078  
14,078  
14,078  
14,078  
14,078  
207,853  
207,853  
207,853  
207,853  
207,853  
16,158  
16,509  
16,862  
17,235  
17,617  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,022,774  
1,037,286  
1,014,208  
1,005,193  
999,371  
185,171  
201,151  
177,965  
172,545  
168,747  
185,171  
201,151  
177,965  
172,545  
168,747  
0  
0  
0  
0  
0  
837,603  
836,135  
836,243  
832,648  
830,624  
837,603  
836,135  
836,243  
832,648  
830,624  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0