Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
999,371  
994,466  
986,119  
983,185  
1,007,040  
592,942  
586,808  
577,948  
574,853  
598,483  
417  
532  
470  
13,849  
13,078  
23,500  
31,700  
31,340  
25,855  
42,355  
116,609  
122,488  
127,986  
115,471  
33,645  
443,087  
424,029  
411,145  
412,582  
501,093  
9,329  
8,060  
7,007  
7,096  
8,311  
406,429  
407,658  
408,171  
408,333  
408,558  
166,696  
167,721  
167,721  
167,721  
167,721  
184  
218  
252  
287  
321  
0  
0  
0  
0  
0  
14,078  
13,914  
13,755  
13,559  
13,412  
207,853  
207,853  
208,138  
208,138  
208,138  
17,617  
17,952  
18,305  
18,628  
18,965  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
999,371  
994,466  
986,119  
983,185  
1,007,040  
168,747  
167,724  
161,399  
160,762  
196,022  
168,747  
167,724  
161,399  
160,762  
196,022  
0  
0  
0  
0  
0  
830,624  
826,742  
824,720  
822,424  
811,018  
830,624  
826,742  
824,720  
822,424  
811,018  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0