Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,014,208  
1,005,193  
999,371  
994,466  
986,119  
608,603  
599,181  
592,942  
586,808  
577,948  
400  
500  
417  
532  
470  
34,900  
15,900  
23,500  
31,700  
31,340  
162,287  
116,480  
116,609  
122,488  
127,986  
401,290  
456,248  
443,087  
424,029  
411,145  
9,726  
10,053  
9,329  
8,060  
7,007  
405,605  
406,012  
406,429  
407,658  
408,171  
166,696  
166,696  
166,696  
167,721  
167,721  
115  
149  
184  
218  
252  
0  
0  
0  
0  
0  
14,078  
14,078  
14,078  
13,914  
13,755  
207,853  
207,853  
207,853  
207,853  
208,138  
16,862  
17,235  
17,617  
17,952  
18,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,014,208  
1,005,193  
999,371  
994,466  
986,119  
177,965  
172,545  
168,747  
167,724  
161,399  
177,965  
172,545  
168,747  
167,724  
161,399  
0  
0  
0  
0  
0  
836,243  
832,648  
830,624  
826,742  
824,720  
836,243  
832,648  
830,624  
826,742  
824,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0