Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
983,185  
1,007,040  
1,189,451  
1,197,667  
1,156,272  
574,853  
598,483  
783,083  
784,521  
736,055  
13,849  
13,078  
10,157  
372  
638  
25,855  
42,355  
60,190  
82,450  
98,500  
115,471  
33,645  
256,506  
243,507  
216,826  
412,582  
501,093  
450,735  
453,129  
418,016  
7,096  
8,311  
5,496  
5,062  
2,076  
408,333  
408,558  
406,368  
413,146  
420,217  
167,721  
167,721  
168,233  
153,745  
153,745  
287  
321  
294  
323  
353  
0  
0  
0  
0  
0  
13,559  
13,412  
11,807  
15,000  
15,000  
208,138  
208,138  
206,713  
224,400  
231,049  
18,628  
18,965  
19,321  
19,678  
20,071  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
983,185  
1,007,040  
1,189,451  
1,197,667  
1,156,272  
160,762  
196,022  
381,218  
372,072  
326,791  
160,762  
196,022  
381,218  
372,072  
326,791  
0  
0  
0  
0  
0  
822,424  
811,018  
808,234  
825,595  
829,481  
822,424  
811,018  
808,234  
825,595  
829,481  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0