Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
978,852  
1,300,590  
1,294,958  
1,215,171  
1,204,545  
928,382  
1,248,968  
1,241,576  
1,159,841  
1,147,296  
46,054  
49,757  
58,537  
48,011  
46,915  
0  
0  
0  
0  
0  
380,567  
305,984  
314,094  
337,311  
347,799  
500,489  
891,955  
868,143  
773,863  
752,434  
1,272  
1,272  
803  
656  
147  
50,470  
51,622  
53,383  
55,330  
57,249  
0  
0  
0  
0  
0  
21,553  
22,565  
24,135  
25,892  
27,499  
0  
0  
0  
0  
0  
14,081  
14,081  
14,081  
14,081  
14,081  
14,835  
14,835  
14,835  
14,835  
14,958  
0  
140  
331  
521  
711  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
978,852  
1,300,590  
1,294,958  
1,215,171  
1,204,545  
720,086  
1,053,316  
1,047,972  
960,065  
947,376  
685,034  
1,013,059  
1,007,715  
960,065  
639,956  
35,052  
40,257  
40,257  
0  
307,420  
258,767  
247,274  
246,986  
255,106  
257,169  
258,767  
247,274  
246,986  
255,106  
257,169  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0