Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,215,171  
1,204,545  
1,189,933  
1,235,712  
1,238,893  
1,159,841  
1,147,296  
1,130,425  
1,173,722  
1,076,718  
48,011  
46,915  
46,616  
46,236  
48,251  
0  
0  
0  
0  
0  
337,311  
347,799  
401,877  
454,338  
472,005  
773,863  
752,434  
680,051  
671,025  
551,169  
656  
147  
1,881  
2,123  
5,293  
55,330  
57,249  
59,508  
61,990  
162,175  
0  
0  
0  
0  
0  
25,892  
27,499  
29,568  
31,859  
34,228  
0  
0  
0  
0  
0  
14,081  
14,081  
14,081  
14,081  
110,905  
14,835  
14,958  
14,958  
14,958  
14,958  
521  
711  
902  
1,092  
2,084  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,215,171  
1,204,545  
1,189,933  
1,235,712  
1,238,893  
960,065  
947,376  
919,439  
955,632  
949,916  
960,065  
639,956  
734,617  
789,475  
749,856  
0  
307,420  
184,822  
166,157  
200,060  
255,106  
257,169  
270,494  
280,080  
288,977  
255,106  
257,169  
270,494  
280,080  
288,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0