Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,190,815  
1,172,006  
1,154,541  
1,243,066  
1,320,033  
811,755  
818,945  
839,336  
927,157  
1,004,836  
103,199  
91,244  
55,003  
78,916  
100,335  
0  
0  
0  
0  
0  
499,779  
526,130  
549,098  
647,894  
706,918  
208,074  
200,857  
234,255  
198,581  
192,767  
703  
714  
980  
1,766  
4,816  
379,060  
353,061  
315,205  
315,909  
315,197  
0  
0  
0  
0  
0  
39,226  
41,383  
43,568  
45,765  
47,664  
0  
0  
0  
4,837  
4,837  
319,675  
288,993  
246,348  
237,412  
193,562  
15,150  
15,150  
15,150  
15,150  
15,150  
5,010  
7,535  
10,140  
12,745  
53,984  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,190,815  
1,172,006  
1,154,541  
1,243,066  
1,320,033  
870,227  
852,374  
811,520  
900,138  
992,051  
759,595  
790,405  
799,375  
887,572  
955,418  
110,632  
61,969  
12,145  
12,566  
36,634  
320,588  
319,633  
343,021  
342,928  
327,981  
320,588  
319,633  
343,021  
342,928  
327,981  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0