Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,189,933  
1,235,712  
1,238,893  
1,248,590  
1,190,815  
1,130,425  
1,173,722  
1,076,718  
791,365  
811,755  
46,616  
46,236  
48,251  
57,544  
103,199  
0  
0  
0  
0  
0  
401,877  
454,338  
472,005  
483,000  
499,779  
680,051  
671,025  
551,169  
247,686  
208,074  
1,881  
2,123  
5,293  
3,136  
703  
59,508  
61,990  
162,175  
457,225  
379,060  
0  
0  
0  
0  
0  
29,568  
31,859  
34,228  
37,158  
39,226  
0  
0  
0  
0  
0  
14,081  
14,081  
110,905  
400,697  
319,675  
14,958  
14,958  
14,958  
15,150  
15,150  
902  
1,092  
2,084  
4,221  
5,010  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,189,933  
1,235,712  
1,238,893  
1,248,590  
1,190,815  
919,439  
955,632  
949,916  
933,521  
870,227  
734,617  
789,475  
749,856  
735,001  
759,595  
184,822  
166,157  
200,060  
198,520  
110,632  
270,494  
280,080  
288,977  
315,069  
320,588  
270,494  
280,080  
288,977  
315,069  
320,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0