Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,204,545  
1,189,933  
1,235,712  
1,238,893  
1,248,590  
1,147,296  
1,130,425  
1,173,722  
1,076,718  
791,365  
46,915  
46,616  
46,236  
48,251  
57,544  
0  
0  
0  
0  
0  
347,799  
401,877  
454,338  
472,005  
483,000  
752,434  
680,051  
671,025  
551,169  
247,686  
147  
1,881  
2,123  
5,293  
3,136  
57,249  
59,508  
61,990  
162,175  
457,225  
0  
0  
0  
0  
0  
27,499  
29,568  
31,859  
34,228  
37,158  
0  
0  
0  
0  
0  
14,081  
14,081  
14,081  
110,905  
400,697  
14,958  
14,958  
14,958  
14,958  
15,150  
711  
902  
1,092  
2,084  
4,221  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,204,545  
1,189,933  
1,235,712  
1,238,893  
1,248,590  
947,376  
919,439  
955,632  
949,916  
933,521  
639,956  
734,617  
789,475  
749,856  
735,001  
307,420  
184,822  
166,157  
200,060  
198,520  
257,169  
270,494  
280,080  
288,977  
315,069  
257,169  
270,494  
280,080  
288,977  
315,069  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0