Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,248,590  
1,190,815  
1,172,006  
1,154,541  
1,243,066  
791,365  
811,755  
818,945  
839,336  
927,157  
57,544  
103,199  
91,244  
55,003  
78,916  
0  
0  
0  
0  
0  
483,000  
499,779  
526,130  
549,098  
647,894  
247,686  
208,074  
200,857  
234,255  
198,581  
3,136  
703  
714  
980  
1,766  
457,225  
379,060  
353,061  
315,205  
315,909  
0  
0  
0  
0  
0  
37,158  
39,226  
41,383  
43,568  
45,765  
0  
0  
0  
0  
4,837  
400,697  
319,675  
288,993  
246,348  
237,412  
15,150  
15,150  
15,150  
15,150  
15,150  
4,221  
5,010  
7,535  
10,140  
12,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,248,590  
1,190,815  
1,172,006  
1,154,541  
1,243,066  
933,521  
870,227  
852,374  
811,520  
900,138  
735,001  
759,595  
790,405  
799,375  
887,572  
198,520  
110,632  
61,969  
12,145  
12,566  
315,069  
320,588  
319,633  
343,021  
342,928  
315,069  
320,588  
319,633  
343,021  
342,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0