Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PXC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
237,845  
258,551  
272,457  
284,921  
328,089  
229,144  
249,687  
263,400  
275,185  
317,446  
1,861  
5,316  
3,828  
11,803  
20,232  
0  
0  
0  
0  
0  
40,857  
39,911  
57,889  
59,459  
92,527  
181,744  
199,835  
197,269  
200,178  
201,615  
4,682  
4,624  
4,414  
3,745  
3,073  
8,701  
8,864  
9,057  
9,736  
10,643  
0  
0  
0  
0  
0  
8,701  
8,864  
9,057  
9,250  
10,135  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
361  
361  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
125  
147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
237,845  
258,551  
272,457  
284,921  
328,089  
355,567  
348,450  
361,626  
309,383  
356,551  
355,567  
348,450  
361,626  
309,383  
356,551  
0  
0  
0  
0  
0  
-117,722  
-89,899  
-89,170  
-24,462  
-28,462  
-117,722  
-89,899  
-89,170  
-24,462  
-28,462  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0