Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PXC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,385  
241,492  
237,845  
258,551  
272,457  
230,012  
232,955  
229,144  
249,687  
263,400  
1,845  
2,605  
1,861  
5,316  
3,828  
0  
0  
0  
0  
0  
42,032  
44,479  
40,857  
39,911  
57,889  
181,959  
181,902  
181,744  
199,835  
197,269  
4,176  
3,969  
4,682  
4,624  
4,414  
8,373  
8,537  
8,701  
8,864  
9,057  
0  
0  
0  
0  
0  
8,373  
8,537  
8,701  
8,864  
9,057  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,385  
241,492  
237,845  
258,551  
272,457  
366,884  
363,858  
355,567  
348,450  
361,626  
366,884  
363,858  
355,567  
348,450  
361,626  
0  
0  
0  
0  
0  
-128,499  
-122,366  
-117,722  
-89,899  
-89,170  
-128,499  
-122,366  
-117,722  
-89,899  
-89,170  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0