Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,095  
200,400  
203,235  
201,783  
220,088  
171,156  
170,282  
174,154  
172,358  
190,772  
1,522  
3,353  
7,716  
4,327  
7,982  
0  
0  
0  
0  
0  
35,310  
26,061  
22,154  
21,377  
33,965  
134,324  
140,868  
144,284  
146,654  
148,825  
0  
0  
0  
0  
0  
27,939  
30,118  
29,081  
29,425  
29,316  
140  
200  
200  
200  
200  
16,004  
16,216  
16,323  
16,432  
16,551  
11,014  
11,152  
11,221  
11,290  
11,377  
656  
1,913  
656  
656  
656  
0  
0  
0  
0  
0  
124  
637  
682  
847  
532  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,095  
200,400  
203,235  
201,783  
220,088  
177,607  
177,298  
180,075  
178,225  
176,522  
136,541  
136,232  
138,009  
136,159  
134,456  
41,066  
41,066  
42,066  
42,066  
42,066  
21,487  
23,102  
23,160  
23,557  
43,567  
21,487  
23,102  
23,160  
23,557  
43,567  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0