Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
190,761  
192,037  
196,734  
199,095  
200,400  
163,115  
164,281  
168,784  
171,156  
170,282  
251  
809  
883  
1,522  
3,353  
0  
0  
0  
0  
0  
35,232  
35,042  
34,561  
35,310  
26,061  
127,632  
128,430  
133,340  
134,324  
140,868  
0  
0  
0  
0  
0  
27,646  
27,756  
27,950  
27,939  
30,118  
40  
140  
140  
140  
200  
15,798  
15,902  
16,007  
16,004  
16,216  
10,896  
10,964  
11,014  
11,014  
11,152  
856  
656  
660  
656  
1,913  
0  
0  
0  
0  
0  
57  
93  
129  
124  
637  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
190,761  
192,037  
196,734  
199,095  
200,400  
177,470  
176,571  
179,394  
177,607  
177,298  
137,404  
135,905  
138,728  
136,541  
136,232  
40,066  
40,666  
40,666  
41,066  
41,066  
13,291  
15,466  
17,339  
21,487  
23,102  
13,291  
15,466  
17,339  
21,487  
23,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0