Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,251  
145,457  
190,761  
192,037  
196,734  
121,882  
120,912  
163,115  
164,281  
168,784  
226  
221  
251  
809  
883  
0  
0  
0  
0  
0  
43,251  
42,312  
35,232  
35,042  
34,561  
78,405  
78,378  
127,632  
128,430  
133,340  
0  
0  
0  
0  
0  
24,369  
24,545  
27,646  
27,756  
27,950  
0  
40  
40  
140  
140  
15,589  
15,693  
15,798  
15,902  
16,007  
7,804  
7,854  
10,896  
10,964  
11,014  
856  
856  
856  
656  
660  
0  
0  
0  
0  
0  
120  
102  
57  
93  
129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,251  
145,457  
190,761  
192,037  
196,734  
148,516  
146,624  
177,470  
176,571  
179,394  
108,450  
106,558  
137,404  
135,905  
138,728  
40,066  
40,066  
40,066  
40,666  
40,666  
-2,265  
-1,167  
13,291  
15,466  
17,339  
-2,265  
-1,167  
13,291  
15,466  
17,339  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0