Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
196,734  
199,095  
200,400  
203,235  
201,783  
168,784  
171,156  
170,282  
174,154  
172,358  
883  
1,522  
3,353  
7,716  
4,327  
0  
0  
0  
0  
0  
34,561  
35,310  
26,061  
22,154  
21,377  
133,340  
134,324  
140,868  
144,284  
146,654  
0  
0  
0  
0  
0  
27,950  
27,939  
30,118  
29,081  
29,425  
140  
140  
200  
200  
200  
16,007  
16,004  
16,216  
16,323  
16,432  
11,014  
11,014  
11,152  
11,221  
11,290  
660  
656  
1,913  
656  
656  
0  
0  
0  
0  
0  
129  
124  
637  
682  
847  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
196,734  
199,095  
200,400  
203,235  
201,783  
179,394  
177,607  
177,298  
180,075  
178,225  
138,728  
136,541  
136,232  
138,009  
136,159  
40,666  
41,066  
41,066  
42,066  
42,066  
17,339  
21,487  
23,102  
23,160  
23,557  
17,339  
21,487  
23,102  
23,160  
23,557  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0