Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
200,400  
203,235  
201,783  
220,088  
221,028  
170,282  
174,154  
172,358  
190,772  
185,198  
3,353  
7,716  
4,327  
7,982  
7,770  
0  
0  
0  
0  
0  
26,061  
22,154  
21,377  
33,965  
27,292  
140,868  
144,284  
146,654  
148,825  
150,136  
0  
0  
0  
0  
0  
30,118  
29,081  
29,425  
29,316  
35,830  
200  
200  
200  
200  
0  
16,216  
16,323  
16,432  
16,551  
22,852  
11,152  
11,221  
11,290  
11,377  
11,605  
1,913  
656  
656  
656  
656  
0  
0  
0  
0  
200  
637  
682  
847  
532  
517  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
200,400  
203,235  
201,783  
220,088  
221,028  
177,298  
180,075  
178,225  
176,522  
177,354  
136,232  
138,009  
136,159  
134,456  
135,039  
41,066  
42,066  
42,066  
42,066  
42,315  
23,102  
23,160  
23,557  
43,567  
43,674  
23,102  
23,160  
23,557  
43,567  
43,674  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0