Công ty Cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An (PX1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2013 Q2/2012
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
727,030  
 
 
 
 
111,858  
 
 
 
 
3,669  
 
 
 
 
1,500  
 
 
 
 
80,057  
 
 
 
 
13,364  
 
 
 
 
13,268  
 
 
 
 
615,172  
 
 
 
 
161  
 
 
 
 
614,842  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
170  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
727,030  
 
 
 
 
534,576  
 
 
 
 
14,130  
 
 
 
 
520,447  
 
 
 
 
192,454  
 
 
 
 
192,454  
 
 
 
 
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
 
0