Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (PWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
392,729  
390,093  
395,645  
395,171  
408,277  
84,410  
78,099  
79,304  
75,096  
84,737  
42,237  
29,109  
35,732  
33,063  
47,508  
31,800  
39,500  
36,400  
34,000  
29,300  
6,847  
6,257  
4,044  
4,771  
4,013  
3,469  
3,155  
3,055  
3,146  
3,883  
56  
78  
73  
116  
34  
308,320  
311,994  
316,341  
320,074  
323,540  
0  
0  
0  
0  
0  
298,094  
302,446  
306,468  
311,534  
313,544  
0  
0  
0  
0  
0  
5,584  
4,955  
4,778  
3,662  
5,525  
0  
0  
0  
0  
0  
4,642  
4,592  
5,095  
4,879  
4,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
392,729  
390,093  
395,645  
395,171  
408,277  
139,025  
141,442  
143,333  
145,365  
154,516  
27,743  
30,161  
25,386  
27,418  
29,903  
111,282  
111,282  
117,947  
117,947  
124,612  
253,704  
248,650  
252,312  
249,806  
253,761  
253,704  
248,650  
252,312  
249,806  
253,761  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0