Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (PWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
390,093  
395,645  
395,171  
408,277  
397,931  
78,099  
79,304  
75,096  
84,737  
71,131  
29,109  
35,732  
33,063  
47,508  
40,456  
39,500  
36,400  
34,000  
29,300  
22,700  
6,257  
4,044  
4,771  
4,013  
4,806  
3,155  
3,055  
3,146  
3,883  
3,131  
78  
73  
116  
34  
38  
311,994  
316,341  
320,074  
323,540  
326,800  
0  
0  
0  
0  
0  
302,446  
306,468  
311,534  
313,544  
318,537  
0  
0  
0  
0  
0  
4,955  
4,778  
3,662  
5,525  
3,476  
0  
0  
0  
0  
0  
4,592  
5,095  
4,879  
4,471  
4,787  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
390,093  
395,645  
395,171  
408,277  
397,931  
141,442  
143,333  
145,365  
154,516  
149,107  
30,161  
25,386  
27,418  
29,903  
24,495  
111,282  
117,947  
117,947  
124,612  
124,612  
248,650  
252,312  
249,806  
253,761  
248,824  
248,650  
252,312  
249,806  
253,761  
248,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0