Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
869,388  
829,225  
973,313  
967,159  
991,661  
296,609  
253,223  
394,033  
375,993  
387,699  
25,358  
42,721  
77,306  
101,361  
44,027  
30,981  
12,173  
12,173  
11,752  
14,052  
148,635  
116,867  
238,574  
204,727  
262,217  
84,653  
75,987  
61,583  
56,046  
64,585  
6,982  
5,474  
4,397  
2,107  
2,816  
572,779  
576,002  
579,280  
591,166  
603,962  
50  
50  
50  
0  
0  
437,644  
449,094  
459,924  
470,781  
482,498  
0  
0  
0  
0  
0  
4,176  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
130,908  
126,858  
119,306  
120,385  
121,464  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
869,388  
829,225  
973,313  
967,159  
991,661  
1,011,093  
953,618  
1,073,543  
1,040,568  
1,047,718  
657,558  
561,084  
680,933  
606,761  
605,317  
353,534  
392,534  
392,610  
433,807  
442,401  
-141,705  
-124,393  
-100,230  
-73,408  
-56,058  
-139,477  
-128,990  
-107,649  
-88,377  
-76,108  
-2,228  
4,597  
7,419  
14,968  
20,051  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0