Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
829,225  
973,313  
967,159  
991,661  
1,229,164  
253,223  
394,033  
375,993  
387,699  
612,326  
42,721  
77,306  
101,361  
44,027  
30,848  
12,173  
12,173  
11,752  
14,052  
6,860  
116,867  
238,574  
204,727  
262,217  
500,207  
75,987  
61,583  
56,046  
64,585  
63,761  
5,474  
4,397  
2,107  
2,816  
10,649  
576,002  
579,280  
591,166  
603,962  
616,839  
50  
50  
0  
0  
0  
449,094  
459,924  
470,781  
482,498  
494,129  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
126,858  
119,306  
120,385  
121,464  
122,709  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
829,225  
973,313  
967,159  
991,661  
1,229,164  
953,618  
1,073,543  
1,040,568  
1,047,718  
1,256,835  
561,084  
680,933  
606,761  
605,317  
777,906  
392,534  
392,610  
433,807  
442,401  
478,930  
-124,393  
-100,230  
-73,408  
-56,058  
-27,671  
-128,990  
-107,649  
-88,377  
-76,108  
-57,350  
4,597  
7,419  
14,968  
20,051  
29,679  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0