Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
980,694  
967,159  
991,661  
1,229,164  
1,424,105  
401,414  
375,993  
387,699  
612,326  
794,174  
77,306  
101,361  
44,027  
30,848  
29,287  
12,173  
11,752  
14,052  
6,860  
914  
245,955  
204,727  
262,217  
500,207  
687,085  
61,583  
56,046  
64,585  
63,761  
55,847  
4,397  
2,107  
2,816  
10,649  
21,041  
579,280  
591,166  
603,962  
616,839  
629,931  
50  
0  
0  
0  
0  
459,274  
470,781  
482,498  
494,129  
505,974  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
119,955  
120,385  
121,464  
122,709  
123,958  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
980,694  
967,159  
991,661  
1,229,164  
1,424,105  
1,079,901  
1,040,568  
1,047,718  
1,256,835  
1,420,819  
685,139  
606,761  
605,317  
777,906  
941,784  
394,762  
433,807  
442,401  
478,930  
479,035  
-99,207  
-73,408  
-56,058  
-27,671  
3,286  
-106,626  
-88,377  
-76,108  
-57,350  
-21,448  
7,419  
14,968  
20,051  
29,679  
24,734  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0