Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,432,905  
13,463,238  
13,728,257  
12,928,058  
13,456,265  
10,168,582  
10,140,686  
10,268,019  
8,380,379  
9,067,833  
765,851  
840,896  
835,999  
1,272,615  
1,136,983  
105,791  
107,567  
104,803  
154,267  
99,726  
3,546,919  
3,154,958  
3,575,933  
3,085,225  
3,174,349  
5,522,667  
5,783,402  
5,481,688  
3,703,992  
4,478,847  
227,354  
253,863  
269,596  
164,280  
177,928  
3,264,323  
3,322,552  
3,460,237  
4,547,679  
4,388,432  
299,130  
295,601  
305,960  
507,008  
509,555  
1,533,590  
1,553,849  
1,580,659  
1,715,293  
1,698,592  
140,039  
139,796  
140,609  
105,800  
106,630  
775,779  
751,671  
826,328  
1,554,521  
1,382,514  
121,642  
129,760  
141,606  
180,636  
201,392  
394,143  
451,874  
465,076  
484,421  
489,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,432,905  
13,463,238  
13,728,257  
12,928,058  
13,456,265  
10,500,030  
10,528,683  
10,736,670  
9,925,997  
10,344,440  
9,784,619  
9,931,727  
9,964,338  
8,028,737  
8,300,494  
715,411  
596,955  
772,332  
1,897,260  
2,043,946  
2,932,876  
2,934,556  
2,991,587  
3,002,062  
3,111,825  
2,932,876  
2,934,556  
2,991,587  
3,002,062  
3,111,825  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0