Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,463,238  
13,728,257  
12,928,058  
13,456,265  
14,671,221  
10,140,686  
10,268,019  
8,380,379  
9,067,833  
10,251,056  
840,896  
835,999  
1,272,615  
1,136,983  
896,686  
107,567  
104,803  
154,267  
99,726  
103,279  
3,154,958  
3,575,933  
3,085,225  
3,174,349  
3,814,629  
5,783,402  
5,481,688  
3,703,992  
4,478,847  
5,058,275  
253,863  
269,596  
164,280  
177,928  
378,185  
3,322,552  
3,460,237  
4,547,679  
4,388,432  
4,420,166  
295,601  
305,960  
507,008  
509,555  
540,030  
1,553,849  
1,580,659  
1,715,293  
1,698,592  
1,725,518  
139,796  
140,609  
105,800  
106,630  
107,459  
751,671  
826,328  
1,554,521  
1,382,514  
1,348,956  
129,760  
141,606  
180,636  
201,392  
191,347  
451,874  
465,076  
484,421  
489,750  
506,855  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,463,238  
13,728,257  
12,928,058  
13,456,265  
14,671,221  
10,528,683  
10,736,670  
9,925,997  
10,344,440  
11,675,825  
9,931,727  
9,964,338  
8,028,737  
8,300,494  
9,805,757  
596,955  
772,332  
1,897,260  
2,043,946  
1,870,068  
2,934,556  
2,991,587  
3,002,062  
3,111,825  
2,995,397  
2,934,556  
2,991,587  
3,002,062  
3,111,825  
2,995,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0