Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,928,058  
13,456,265  
14,671,221  
14,683,252  
15,254,662  
8,380,379  
9,067,833  
10,251,056  
9,125,589  
9,936,678  
1,272,615  
1,136,983  
896,686  
750,357  
870,282  
154,267  
99,726  
103,279  
113,036  
121,578  
3,085,225  
3,174,349  
3,814,629  
3,609,647  
3,598,354  
3,703,992  
4,478,847  
5,058,275  
4,320,795  
5,034,927  
164,280  
177,928  
378,185  
331,753  
311,537  
4,547,679  
4,388,432  
4,420,166  
5,557,664  
5,317,984  
507,008  
509,555  
540,030  
517,586  
417,912  
1,715,293  
1,698,592  
1,725,518  
1,702,902  
1,720,346  
105,800  
106,630  
107,459  
119,529  
127,597  
1,554,521  
1,382,514  
1,348,956  
2,324,847  
2,285,379  
180,636  
201,392  
191,347  
311,198  
147,978  
484,421  
489,750  
506,855  
581,600  
618,773  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,928,058  
13,456,265  
14,671,221  
14,683,252  
15,254,662  
9,925,997  
10,344,440  
11,675,825  
11,681,315  
12,397,636  
8,028,737  
8,300,494  
9,805,757  
9,749,828  
10,410,285  
1,897,260  
2,043,946  
1,870,068  
1,931,487  
1,987,351  
3,002,062  
3,111,825  
2,995,397  
3,001,938  
2,857,026  
3,002,062  
3,111,825  
2,995,397  
3,001,938  
2,857,026  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0