Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,671,221  
14,683,252  
15,254,662  
15,152,941  
14,516,065  
10,251,056  
9,125,589  
9,936,678  
8,929,023  
8,273,337  
896,686  
750,357  
870,282  
547,590  
765,930  
103,279  
113,036  
121,578  
55,436  
69,867  
3,814,629  
3,609,647  
3,598,354  
2,785,311  
2,855,389  
5,058,275  
4,320,795  
5,034,927  
5,198,981  
4,197,925  
378,185  
331,753  
311,537  
341,705  
384,226  
4,420,166  
5,557,664  
5,317,984  
6,223,919  
6,242,728  
540,030  
517,586  
417,912  
1,115,671  
1,120,192  
1,725,518  
1,702,902  
1,720,346  
1,748,581  
1,754,890  
107,459  
119,529  
127,597  
130,025  
126,808  
1,348,956  
2,324,847  
2,285,379  
2,259,449  
2,246,134  
191,347  
311,198  
147,978  
441,805  
313,394  
506,855  
581,600  
618,773  
528,388  
681,309  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,671,221  
14,683,252  
15,254,662  
15,152,941  
14,516,065  
11,675,825  
11,681,315  
12,397,636  
12,351,485  
11,673,782  
9,805,757  
9,749,828  
10,410,285  
10,296,161  
9,629,862  
1,870,068  
1,931,487  
1,987,351  
2,055,325  
2,043,920  
2,995,397  
3,001,938  
2,857,026  
2,801,456  
2,842,283  
2,995,397  
3,001,938  
2,857,026  
2,801,456  
2,842,283  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0