Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,962,874  
12,347,718  
12,823,501  
13,432,905  
13,463,238  
9,273,945  
9,619,215  
9,624,435  
10,168,582  
10,140,686  
773,941  
796,623  
901,922  
765,851  
840,896  
53,184  
71,116  
101,602  
105,791  
107,567  
3,571,496  
3,569,387  
3,483,424  
3,546,919  
3,154,958  
4,705,906  
4,982,965  
4,960,599  
5,522,667  
5,783,402  
169,418  
199,124  
176,889  
227,354  
253,863  
2,688,929  
2,728,502  
3,199,066  
3,264,323  
3,322,552  
208,762  
207,848  
303,851  
299,130  
295,601  
1,497,003  
1,524,367  
1,511,243  
1,533,590  
1,553,849  
136,652  
134,796  
137,488  
140,039  
139,796  
366,340  
368,103  
742,248  
775,779  
751,671  
114,128  
118,445  
120,764  
121,642  
129,760  
366,045  
374,943  
383,472  
394,143  
451,874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,962,874  
12,347,718  
12,823,501  
13,432,905  
13,463,238  
9,652,323  
9,900,214  
10,220,091  
10,500,030  
10,528,683  
9,285,860  
9,519,440  
9,425,178  
9,784,619  
9,931,727  
366,463  
380,774  
794,913  
715,411  
596,955  
2,310,551  
2,447,503  
2,603,411  
2,932,876  
2,934,556  
2,310,551  
2,447,503  
2,603,411  
2,932,876  
2,934,556  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0