Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,543,371  
11,446,859  
11,962,874  
12,347,718  
12,823,501  
8,498,307  
8,802,367  
9,273,945  
9,619,215  
9,624,435  
885,223  
913,176  
773,941  
796,623  
901,922  
133,482  
76,949  
53,184  
71,116  
101,602  
3,238,906  
2,996,112  
3,571,496  
3,569,387  
3,483,424  
4,072,457  
4,645,794  
4,705,906  
4,982,965  
4,960,599  
168,238  
170,336  
169,418  
199,124  
176,889  
3,045,064  
2,644,492  
2,688,929  
2,728,502  
3,199,066  
118,232  
198,284  
208,762  
207,848  
303,851  
1,441,091  
1,470,042  
1,497,003  
1,524,367  
1,511,243  
134,789  
135,722  
136,652  
134,796  
137,488  
859,210  
368,373  
366,340  
368,103  
742,248  
113,796  
114,149  
114,128  
118,445  
120,764  
377,946  
357,922  
366,045  
374,943  
383,472  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,543,371  
11,446,859  
11,962,874  
12,347,718  
12,823,501  
9,416,693  
9,202,007  
9,652,323  
9,900,214  
10,220,091  
8,568,439  
8,835,864  
9,285,860  
9,519,440  
9,425,178  
848,254  
366,143  
366,463  
380,774  
794,913  
2,126,678  
2,244,852  
2,310,551  
2,447,503  
2,603,411  
2,126,678  
2,244,852  
2,310,551  
2,447,503  
2,603,411  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0