Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,823,501  
13,432,905  
13,463,238  
13,728,257  
12,928,058  
9,624,435  
10,168,582  
10,140,686  
10,268,019  
8,380,379  
901,922  
765,851  
840,896  
835,999  
1,272,615  
101,602  
105,791  
107,567  
104,803  
154,267  
3,483,424  
3,546,919  
3,154,958  
3,575,933  
3,085,225  
4,960,599  
5,522,667  
5,783,402  
5,481,688  
3,703,992  
176,889  
227,354  
253,863  
269,596  
164,280  
3,199,066  
3,264,323  
3,322,552  
3,460,237  
4,547,679  
303,851  
299,130  
295,601  
305,960  
507,008  
1,511,243  
1,533,590  
1,553,849  
1,580,659  
1,715,293  
137,488  
140,039  
139,796  
140,609  
105,800  
742,248  
775,779  
751,671  
826,328  
1,554,521  
120,764  
121,642  
129,760  
141,606  
180,636  
383,472  
394,143  
451,874  
465,076  
484,421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,823,501  
13,432,905  
13,463,238  
13,728,257  
12,928,058  
10,220,091  
10,500,030  
10,528,683  
10,736,670  
9,925,997  
9,425,178  
9,784,619  
9,931,727  
9,964,338  
8,028,737  
794,913  
715,411  
596,955  
772,332  
1,897,260  
2,603,411  
2,932,876  
2,934,556  
2,991,587  
3,002,062  
2,603,411  
2,932,876  
2,934,556  
2,991,587  
3,002,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0