Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,446,859  
11,962,874  
12,347,718  
12,823,501  
13,432,905  
8,802,367  
9,273,945  
9,619,215  
9,624,435  
10,168,582  
913,176  
773,941  
796,623  
901,922  
765,851  
76,949  
53,184  
71,116  
101,602  
105,791  
2,996,112  
3,571,496  
3,569,387  
3,483,424  
3,546,919  
4,645,794  
4,705,906  
4,982,965  
4,960,599  
5,522,667  
170,336  
169,418  
199,124  
176,889  
227,354  
2,644,492  
2,688,929  
2,728,502  
3,199,066  
3,264,323  
198,284  
208,762  
207,848  
303,851  
299,130  
1,470,042  
1,497,003  
1,524,367  
1,511,243  
1,533,590  
135,722  
136,652  
134,796  
137,488  
140,039  
368,373  
366,340  
368,103  
742,248  
775,779  
114,149  
114,128  
118,445  
120,764  
121,642  
357,922  
366,045  
374,943  
383,472  
394,143  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,446,859  
11,962,874  
12,347,718  
12,823,501  
13,432,905  
9,202,007  
9,652,323  
9,900,214  
10,220,091  
10,500,030  
8,835,864  
9,285,860  
9,519,440  
9,425,178  
9,784,619  
366,143  
366,463  
380,774  
794,913  
715,411  
2,244,852  
2,310,551  
2,447,503  
2,603,411  
2,932,876  
2,244,852  
2,310,551  
2,447,503  
2,603,411  
2,932,876  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0