Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,728,257  
12,928,058  
13,456,265  
14,671,221  
14,683,252  
10,268,019  
8,380,379  
9,067,833  
10,251,056  
9,125,589  
835,999  
1,272,615  
1,136,983  
896,686  
750,357  
104,803  
154,267  
99,726  
103,279  
113,036  
3,575,933  
3,085,225  
3,174,349  
3,814,629  
3,609,647  
5,481,688  
3,703,992  
4,478,847  
5,058,275  
4,320,795  
269,596  
164,280  
177,928  
378,185  
331,753  
3,460,237  
4,547,679  
4,388,432  
4,420,166  
5,557,664  
305,960  
507,008  
509,555  
540,030  
517,586  
1,580,659  
1,715,293  
1,698,592  
1,725,518  
1,702,902  
140,609  
105,800  
106,630  
107,459  
119,529  
826,328  
1,554,521  
1,382,514  
1,348,956  
2,324,847  
141,606  
180,636  
201,392  
191,347  
311,198  
465,076  
484,421  
489,750  
506,855  
581,600  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,728,257  
12,928,058  
13,456,265  
14,671,221  
14,683,252  
10,736,670  
9,925,997  
10,344,440  
11,675,825  
11,681,315  
9,964,338  
8,028,737  
8,300,494  
9,805,757  
9,749,828  
772,332  
1,897,260  
2,043,946  
1,870,068  
1,931,487  
2,991,587  
3,002,062  
3,111,825  
2,995,397  
3,001,938  
2,991,587  
3,002,062  
3,111,825  
2,995,397  
3,001,938  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0