Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,287,920  
1,400,847  
1,391,607  
1,310,251  
1,279,905  
706,888  
823,381  
835,463  
769,839  
797,868  
4,817  
19,890  
18,844  
3,951  
15,593  
5,130  
603  
233  
286  
1,808  
412,611  
454,355  
461,157  
431,178  
452,127  
280,979  
348,178  
354,948  
332,536  
326,645  
3,351  
356  
281  
1,888  
1,695  
581,032  
577,466  
556,144  
540,412  
482,037  
82,035  
80,506  
78,506  
78,506  
78,506  
27,782  
36,496  
38,479  
39,915  
41,202  
0  
0  
0  
0  
0  
177,818  
155,681  
133,735  
116,909  
56,749  
220,614  
222,295  
222,295  
220,774  
220,774  
72,783  
82,488  
83,128  
84,309  
84,806  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,287,920  
1,400,847  
1,391,607  
1,310,251  
1,279,905  
1,122,120  
1,197,129  
1,172,456  
1,109,708  
1,070,119  
910,527  
1,009,558  
1,029,179  
989,473  
978,593  
211,593  
187,571  
143,277  
120,234  
91,527  
165,800  
203,718  
219,151  
200,543  
209,786  
165,800  
203,718  
219,151  
200,543  
209,786  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0