Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,270,616  
1,287,920  
1,400,847  
1,391,607  
1,310,251  
929,526  
706,888  
823,381  
835,463  
769,839  
1,331  
4,817  
19,890  
18,844  
3,951  
96,365  
5,130  
603  
233  
286  
406,298  
412,611  
454,355  
461,157  
431,178  
421,882  
280,979  
348,178  
354,948  
332,536  
3,651  
3,351  
356  
281  
1,888  
341,090  
581,032  
577,466  
556,144  
540,412  
91,228  
82,035  
80,506  
78,506  
78,506  
42,740  
27,782  
36,496  
38,479  
39,915  
0  
0  
0  
0  
0  
14,131  
177,818  
155,681  
133,735  
116,909  
121,927  
220,614  
222,295  
222,295  
220,774  
71,064  
72,783  
82,488  
83,128  
84,309  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,270,616  
1,287,920  
1,400,847  
1,391,607  
1,310,251  
1,120,114  
1,122,120  
1,197,129  
1,172,456  
1,109,708  
1,037,400  
910,527  
1,009,558  
1,029,179  
989,473  
82,714  
211,593  
187,571  
143,277  
120,234  
150,501  
165,800  
203,718  
219,151  
200,543  
150,501  
165,800  
203,718  
219,151  
200,543  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0