Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,161,279  
1,300,203  
1,305,740  
1,270,616  
1,287,920  
788,103  
924,802  
927,219  
929,526  
706,888  
5,298  
856  
5,062  
1,331  
4,817  
96,375  
96,418  
96,354  
96,365  
5,130  
378,297  
365,948  
359,476  
406,298  
412,611  
307,498  
461,382  
459,674  
421,882  
280,979  
635  
198  
6,652  
3,651  
3,351  
373,176  
375,401  
378,522  
341,090  
581,032  
38,089  
37,700  
38,700  
91,228  
82,035  
38,550  
39,681  
41,154  
42,740  
27,782  
0  
0  
0  
0  
0  
14,326  
15,319  
14,892  
14,131  
177,818  
213,715  
213,715  
213,715  
121,927  
220,614  
68,495  
68,987  
70,060  
71,064  
72,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,161,279  
1,300,203  
1,305,740  
1,270,616  
1,287,920  
1,034,298  
1,168,602  
1,155,636  
1,120,114  
1,122,120  
955,412  
1,088,440  
1,074,197  
1,037,400  
910,527  
78,886  
80,162  
81,438  
82,714  
211,593  
126,981  
131,600  
150,105  
150,501  
165,800  
126,981  
131,600  
150,105  
150,501  
165,800  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0