Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,099,786  
1,161,279  
1,300,203  
1,305,740  
1,270,616  
738,332  
788,103  
924,802  
927,219  
929,526  
8,897  
5,298  
856  
5,062  
1,331  
96,354  
96,375  
96,418  
96,354  
96,365  
374,486  
378,297  
365,948  
359,476  
406,298  
258,349  
307,498  
461,382  
459,674  
421,882  
246  
635  
198  
6,652  
3,651  
361,455  
373,176  
375,401  
378,522  
341,090  
30,089  
38,089  
37,700  
38,700  
91,228  
18,323  
38,550  
39,681  
41,154  
42,740  
18,739  
0  
0  
0  
0  
14,328  
14,326  
15,319  
14,892  
14,131  
213,715  
213,715  
213,715  
213,715  
121,927  
66,261  
68,495  
68,987  
70,060  
71,064  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,099,786  
1,161,279  
1,300,203  
1,305,740  
1,270,616  
977,919  
1,034,298  
1,168,602  
1,155,636  
1,120,114  
902,310  
955,412  
1,088,440  
1,074,197  
1,037,400  
75,610  
78,886  
80,162  
81,438  
82,714  
121,867  
126,981  
131,600  
150,105  
150,501  
121,867  
126,981  
131,600  
150,105  
150,501  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0