Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,400,847  
1,391,607  
1,310,251  
1,279,905  
1,318,668  
823,381  
835,463  
769,839  
797,868  
864,932  
19,890  
18,844  
3,951  
15,593  
7,215  
603  
233  
286  
1,808  
6,953  
454,355  
461,157  
431,178  
452,127  
461,222  
348,178  
354,948  
332,536  
326,645  
388,615  
356  
281  
1,888  
1,695  
927  
577,466  
556,144  
540,412  
482,037  
453,736  
80,506  
78,506  
78,506  
78,506  
72,109  
36,496  
38,479  
39,915  
41,202  
43,219  
0  
0  
0  
0  
0  
155,681  
133,735  
116,909  
56,749  
31,379  
222,295  
222,295  
220,774  
220,774  
220,774  
82,488  
83,128  
84,309  
84,806  
86,256  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,400,847  
1,391,607  
1,310,251  
1,279,905  
1,318,668  
1,197,129  
1,172,456  
1,109,708  
1,070,119  
1,137,577  
1,009,558  
1,029,179  
989,473  
978,593  
1,047,595  
187,571  
143,277  
120,234  
91,527  
89,982  
203,718  
219,151  
200,543  
209,786  
164,624  
203,718  
219,151  
200,543  
209,786  
164,624  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
16,468