Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,050,120  
1,099,786  
1,161,279  
1,300,203  
1,305,740  
691,893  
738,332  
788,103  
924,802  
927,219  
1,118  
8,897  
5,298  
856  
5,062  
96,280  
96,354  
96,375  
96,418  
96,354  
370,470  
374,486  
378,297  
365,948  
359,476  
223,905  
258,349  
307,498  
461,382  
459,674  
120  
246  
635  
198  
6,652  
358,227  
361,455  
373,176  
375,401  
378,522  
30,089  
30,089  
38,089  
37,700  
38,700  
17,252  
18,323  
38,550  
39,681  
41,154  
18,324  
18,739  
0  
0  
0  
14,363  
14,328  
14,326  
15,319  
14,892  
213,715  
213,715  
213,715  
213,715  
213,715  
64,484  
66,261  
68,495  
68,987  
70,060  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,050,120  
1,099,786  
1,161,279  
1,300,203  
1,305,740  
954,728  
977,919  
1,034,298  
1,168,602  
1,155,636  
880,395  
902,310  
955,412  
1,088,440  
1,074,197  
74,333  
75,610  
78,886  
80,162  
81,438  
95,391  
121,867  
126,981  
131,600  
150,105  
95,391  
121,867  
126,981  
131,600  
150,105  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0