Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,041,588  
1,050,354  
1,099,786  
1,161,279  
1,300,203  
853,780  
691,893  
738,332  
788,103  
924,802  
543  
1,118  
8,897  
5,298  
856  
96,280  
96,280  
96,354  
96,375  
96,418  
560,865  
370,470  
374,486  
378,297  
365,948  
195,157  
223,905  
258,349  
307,498  
461,382  
935  
120  
246  
635  
198  
187,808  
358,462  
361,455  
373,176  
375,401  
30,089  
223,804  
30,089  
38,089  
37,700  
42,196  
17,252  
18,323  
38,550  
39,681  
17,909  
18,324  
18,739  
0  
0  
14,384  
14,363  
14,328  
14,326  
15,319  
20,000  
20,000  
213,715  
213,715  
213,715  
63,230  
64,719  
66,261  
68,495  
68,987  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,041,588  
1,050,354  
1,099,786  
1,161,279  
1,300,203  
950,676  
954,728  
977,919  
1,034,298  
1,168,602  
877,619  
880,395  
902,310  
955,412  
1,088,440  
73,057  
74,333  
75,610  
78,886  
80,162  
90,911  
95,626  
121,867  
126,981  
131,600  
90,911  
95,626  
121,867  
126,981  
131,600  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0