Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,027,749  
1,041,588  
1,050,354  
1,099,786  
1,161,279  
842,169  
853,780  
691,893  
738,332  
788,103  
1,193  
543  
1,118  
8,897  
5,298  
96,248  
96,280  
96,280  
96,354  
96,375  
546,979  
560,865  
370,470  
374,486  
378,297  
196,470  
195,157  
223,905  
258,349  
307,498  
1,278  
935  
120  
246  
635  
185,580  
187,808  
358,462  
361,455  
373,176  
30,089  
30,089  
223,804  
30,089  
38,089  
41,409  
42,196  
17,252  
18,323  
38,550  
17,956  
17,909  
18,324  
18,739  
0  
14,405  
14,384  
14,363  
14,328  
14,326  
20,000  
20,000  
20,000  
213,715  
213,715  
61,721  
63,230  
64,719  
66,261  
68,495  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,027,749  
1,041,588  
1,050,354  
1,099,786  
1,161,279  
946,489  
950,676  
954,728  
977,919  
1,034,298  
874,708  
877,619  
880,395  
902,310  
955,412  
71,781  
73,057  
74,333  
75,610  
78,886  
81,259  
90,911  
95,626  
121,867  
126,981  
81,259  
90,911  
95,626  
121,867  
126,981  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0