Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,305,740  
1,270,616  
1,287,920  
1,400,847  
1,391,607  
927,219  
929,526  
706,888  
823,381  
835,463  
5,062  
1,331  
4,817  
19,890  
18,844  
96,354  
96,365  
5,130  
603  
233  
359,476  
406,298  
412,611  
454,355  
461,157  
459,674  
421,882  
280,979  
348,178  
354,948  
6,652  
3,651  
3,351  
356  
281  
378,522  
341,090  
581,032  
577,466  
556,144  
38,700  
91,228  
82,035  
80,506  
78,506  
41,154  
42,740  
27,782  
36,496  
38,479  
0  
0  
0  
0  
0  
14,892  
14,131  
177,818  
155,681  
133,735  
213,715  
121,927  
220,614  
222,295  
222,295  
70,060  
71,064  
72,783  
82,488  
83,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,305,740  
1,270,616  
1,287,920  
1,400,847  
1,391,607  
1,155,636  
1,120,114  
1,122,120  
1,197,129  
1,172,456  
1,074,197  
1,037,400  
910,527  
1,009,558  
1,029,179  
81,438  
82,714  
211,593  
187,571  
143,277  
150,105  
150,501  
165,800  
203,718  
219,151  
150,105  
150,501  
165,800  
203,718  
219,151  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0