Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,391,607  
1,310,251  
1,279,905  
1,318,668  
1,339,768  
835,463  
769,839  
797,868  
864,932  
869,115  
18,844  
3,951  
15,593  
7,215  
25,213  
233  
286  
1,808  
6,953  
799  
461,157  
431,178  
452,127  
461,222  
468,018  
354,948  
332,536  
326,645  
388,615  
374,639  
281  
1,888  
1,695  
927  
447  
556,144  
540,412  
482,037  
453,736  
470,653  
78,506  
78,506  
78,506  
72,109  
72,109  
38,479  
39,915  
41,202  
43,219  
44,008  
0  
0  
0  
0  
0  
133,735  
116,909  
56,749  
31,379  
24,413  
222,295  
220,774  
220,774  
220,774  
241,774  
83,128  
84,309  
84,806  
86,256  
88,348  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,391,607  
1,310,251  
1,279,905  
1,318,668  
1,339,768  
1,172,456  
1,109,708  
1,070,119  
1,137,577  
1,138,185  
1,029,179  
989,473  
978,593  
1,047,595  
1,047,438  
143,277  
120,234  
91,527  
89,982  
90,747  
219,151  
200,543  
209,786  
164,624  
201,583  
219,151  
200,543  
209,786  
164,624  
201,583  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
16,468  
0