Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,218,910  
9,000,548  
9,374,095  
9,063,364  
9,551,375  
3,719,928  
3,510,282  
4,142,094  
3,726,650  
4,009,286  
1,897,097  
1,957,005  
1,947,679  
1,262,111  
1,895,814  
982,673  
844,795  
1,090,919  
1,636,329  
1,057,500  
702,651  
575,049  
1,008,016  
706,797  
951,046  
76,956  
86,305  
68,768  
86,224  
62,814  
60,552  
47,128  
26,712  
35,190  
42,113  
5,498,981  
5,490,265  
5,232,001  
5,336,714  
5,542,089  
8,684  
8,900  
8,120  
7,790  
6,907  
5,195,905  
5,215,812  
4,947,742  
5,062,368  
5,184,835  
0  
0  
0  
0  
0  
12,657  
5,172  
1,602  
265  
15,527  
231,784  
227,710  
241,495  
234,898  
227,206  
49,952  
32,670  
33,041  
31,393  
107,615  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,218,910  
9,000,548  
9,374,095  
9,063,364  
9,551,375  
4,831,977  
4,724,653  
4,958,916  
4,734,101  
5,326,182  
2,072,976  
1,978,564  
2,170,675  
1,738,402  
2,143,823  
2,759,001  
2,746,089  
2,788,241  
2,995,699  
3,182,359  
4,386,933  
4,275,895  
4,415,179  
3,569,582  
3,458,238  
4,386,933  
4,275,895  
4,415,179  
3,569,582  
3,458,238  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
759,682  
766,955