Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,234,396  
9,800,401  
9,860,216  
9,286,836  
9,191,537  
4,274,232  
4,076,044  
4,318,866  
3,999,981  
3,934,814  
1,278,293  
1,102,816  
1,273,173  
1,391,541  
2,002,808  
1,572,306  
1,620,949  
1,844,459  
1,423,124  
917,698  
1,144,776  
1,161,257  
1,035,854  
1,038,179  
854,896  
146,537  
84,087  
83,131  
70,146  
94,818  
132,320  
106,935  
82,249  
76,992  
64,593  
5,960,164  
5,724,357  
5,541,350  
5,286,854  
5,256,723  
8,994  
9,182  
8,982  
9,079  
15,044  
5,627,309  
5,048,102  
5,174,377  
4,937,609  
4,919,646  
0  
0  
0  
0  
0  
753  
241,508  
12,587  
7,785  
7,285  
190,923  
300,670  
226,925  
248,628  
238,624  
132,185  
124,896  
118,478  
83,754  
76,124  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,234,396  
9,800,401  
9,860,216  
9,286,836  
9,191,537  
5,098,523  
4,990,155  
5,161,670  
4,475,225  
4,546,060  
2,243,020  
2,301,829  
2,561,875  
1,971,501  
2,043,897  
2,855,503  
2,688,326  
2,599,795  
2,503,724  
2,502,163  
5,135,873  
4,810,246  
4,698,546  
4,811,611  
4,645,477  
5,135,873  
4,810,246  
4,698,546  
4,811,611  
4,645,477  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0