Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,191,537  
9,218,910  
9,000,548  
9,374,095  
9,063,364  
3,934,814  
3,719,928  
3,510,282  
4,142,094  
3,726,650  
2,002,808  
1,897,097  
1,957,005  
1,947,679  
1,262,111  
917,698  
982,673  
844,795  
1,090,919  
1,636,329  
854,896  
702,651  
575,049  
1,008,016  
706,797  
94,818  
76,956  
86,305  
68,768  
86,224  
64,593  
60,552  
47,128  
26,712  
35,190  
5,256,723  
5,498,981  
5,490,265  
5,232,001  
5,336,714  
15,044  
8,684  
8,900  
8,120  
7,790  
4,919,646  
5,195,905  
5,215,812  
4,947,742  
5,062,368  
0  
0  
0  
0  
0  
7,285  
12,657  
5,172  
1,602  
265  
238,624  
231,784  
227,710  
241,495  
234,898  
76,124  
49,952  
32,670  
33,041  
31,393  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,191,537  
9,218,910  
9,000,548  
9,374,095  
9,063,364  
4,546,060  
4,831,977  
4,724,653  
4,958,916  
4,734,101  
2,043,897  
2,072,976  
1,978,564  
2,170,675  
1,738,402  
2,502,163  
2,759,001  
2,746,089  
2,788,241  
2,995,699  
4,645,477  
4,386,933  
4,275,895  
4,415,179  
4,329,264  
4,645,477  
4,386,933  
4,275,895  
4,415,179  
4,329,264  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0