Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,542,492  
9,688,057  
9,661,479  
9,727,682  
9,708,583  
3,933,106  
3,835,486  
3,641,180  
3,524,382  
3,505,136  
1,669,107  
2,134,156  
2,235,355  
2,094,560  
1,800,811  
1,291,742  
475,342  
403,759  
377,816  
571,354  
884,120  
1,132,998  
863,050  
916,434  
1,017,813  
51,051  
46,780  
102,836  
86,161  
72,563  
37,086  
46,210  
36,180  
49,410  
42,595  
5,609,385  
5,852,572  
6,020,299  
6,203,300  
6,203,447  
6,924  
5,424  
6,336  
5,469  
8,588  
5,302,224  
5,401,896  
5,522,884  
5,658,278  
5,756,294  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
5,156  
901  
49  
16,609  
18,835  
162,059  
309,846  
371,528  
382,012  
321,478  
124,510  
125,994  
110,991  
132,421  
89,742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,542,492  
9,688,057  
9,661,479  
9,727,682  
9,708,583  
5,249,313  
5,263,640  
5,337,865  
5,583,027  
5,639,471  
2,137,633  
2,142,338  
2,100,241  
1,732,630  
2,009,022  
3,111,680  
3,121,303  
3,237,624  
3,850,397  
3,630,449  
4,293,178  
4,424,417  
4,323,614  
4,144,655  
4,069,112  
4,293,178  
4,424,417  
4,323,614  
4,144,655  
4,069,112  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0