Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,063,364  
9,551,375  
9,542,492  
9,688,057  
9,661,479  
3,726,650  
4,009,286  
3,933,106  
3,835,486  
3,641,180  
1,262,111  
1,895,814  
1,669,107  
2,134,156  
2,235,355  
1,636,329  
1,057,500  
1,291,742  
475,342  
403,759  
706,797  
951,046  
884,120  
1,132,998  
863,050  
86,224  
62,814  
51,051  
46,780  
102,836  
35,190  
42,113  
37,086  
46,210  
36,180  
5,336,714  
5,542,089  
5,609,385  
5,852,572  
6,020,299  
7,790  
6,907  
6,924  
5,424  
6,336  
5,062,368  
5,184,835  
5,302,224  
5,401,896  
5,522,884  
0  
0  
8,511  
8,511  
8,511  
265  
15,527  
5,156  
901  
49  
234,898  
227,206  
162,059  
309,846  
371,528  
31,393  
107,615  
124,510  
125,994  
110,991  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,063,364  
9,551,375  
9,542,492  
9,688,057  
9,661,479  
4,734,101  
5,326,182  
5,249,313  
5,263,640  
5,337,865  
1,738,402  
2,143,823  
2,137,633  
2,142,338  
2,100,241  
2,995,699  
3,182,359  
3,111,680  
3,121,303  
3,237,624  
3,569,582  
3,458,238  
4,293,178  
4,424,417  
4,323,614  
3,569,582  
3,458,238  
4,293,178  
4,424,417  
4,323,614  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
759,682  
766,955  
0  
0  
0