Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,860,216  
9,286,836  
9,191,537  
9,218,910  
9,000,548  
4,318,866  
3,999,981  
3,934,814  
3,719,928  
3,510,282  
1,273,173  
1,391,541  
2,002,808  
1,897,097  
1,957,005  
1,844,459  
1,423,124  
917,698  
982,673  
844,795  
1,035,854  
1,038,179  
854,896  
702,651  
575,049  
83,131  
70,146  
94,818  
76,956  
86,305  
82,249  
76,992  
64,593  
60,552  
47,128  
5,541,350  
5,286,854  
5,256,723  
5,498,981  
5,490,265  
8,982  
9,079  
15,044  
8,684  
8,900  
5,174,377  
4,937,609  
4,919,646  
5,195,905  
5,215,812  
0  
0  
0  
0  
0  
12,587  
7,785  
7,285  
12,657  
5,172  
226,925  
248,628  
238,624  
231,784  
227,710  
118,478  
83,754  
76,124  
49,952  
32,670  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,860,216  
9,286,836  
9,191,537  
9,218,910  
9,000,548  
5,161,670  
4,475,225  
4,546,060  
4,831,977  
4,724,653  
2,561,875  
1,971,501  
2,043,897  
2,072,976  
1,978,564  
2,599,795  
2,503,724  
2,502,163  
2,759,001  
2,746,089  
4,698,546  
4,811,611  
4,645,477  
4,386,933  
4,275,895  
4,698,546  
4,811,611  
4,645,477  
4,386,933  
4,275,895  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0