Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,000,548  
9,374,095  
9,063,364  
9,551,375  
9,542,492  
3,510,282  
4,142,094  
3,726,650  
4,009,286  
3,933,106  
1,957,005  
1,947,679  
1,262,111  
1,895,814  
1,669,107  
844,795  
1,090,919  
1,636,329  
1,057,500  
1,291,742  
575,049  
1,008,016  
706,797  
951,046  
884,120  
86,305  
68,768  
86,224  
62,814  
51,051  
47,128  
26,712  
35,190  
42,113  
37,086  
5,490,265  
5,232,001  
5,336,714  
5,542,089  
5,609,385  
8,900  
8,120  
7,790  
6,907  
6,924  
5,215,812  
4,947,742  
5,062,368  
5,184,835  
5,302,224  
0  
0  
0  
0  
8,511  
5,172  
1,602  
265  
15,527  
5,156  
227,710  
241,495  
234,898  
227,206  
162,059  
32,670  
33,041  
31,393  
107,615  
124,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,000,548  
9,374,095  
9,063,364  
9,551,375  
9,542,492  
4,724,653  
4,958,916  
4,734,101  
5,326,182  
5,249,313  
1,978,564  
2,170,675  
1,738,402  
2,143,823  
2,137,633  
2,746,089  
2,788,241  
2,995,699  
3,182,359  
3,111,680  
4,275,895  
4,415,179  
3,569,582  
3,458,238  
4,293,178  
4,275,895  
4,415,179  
3,569,582  
3,458,238  
4,293,178  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
759,682  
766,955  
0