Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,800,401  
9,860,216  
9,286,836  
9,191,537  
9,218,910  
4,076,044  
4,318,866  
3,999,981  
3,934,814  
3,719,928  
1,102,816  
1,273,173  
1,391,541  
2,002,808  
1,897,097  
1,620,949  
1,844,459  
1,423,124  
917,698  
982,673  
1,161,257  
1,035,854  
1,038,179  
854,896  
702,651  
84,087  
83,131  
70,146  
94,818  
76,956  
106,935  
82,249  
76,992  
64,593  
60,552  
5,724,357  
5,541,350  
5,286,854  
5,256,723  
5,498,981  
9,182  
8,982  
9,079  
15,044  
8,684  
5,048,102  
5,174,377  
4,937,609  
4,919,646  
5,195,905  
0  
0  
0  
0  
0  
241,508  
12,587  
7,785  
7,285  
12,657  
300,670  
226,925  
248,628  
238,624  
231,784  
124,896  
118,478  
83,754  
76,124  
49,952  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,800,401  
9,860,216  
9,286,836  
9,191,537  
9,218,910  
4,990,155  
5,161,670  
4,475,225  
4,546,060  
4,831,977  
2,301,829  
2,561,875  
1,971,501  
2,043,897  
2,072,976  
2,688,326  
2,599,795  
2,503,724  
2,502,163  
2,759,001  
4,810,246  
4,698,546  
4,811,611  
4,645,477  
4,386,933  
4,810,246  
4,698,546  
4,811,611  
4,645,477  
4,386,933  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0