Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,135,068  
24,220,068  
24,764,134  
23,995,720  
25,522,979  
13,318,028  
13,873,132  
14,421,689  
13,663,102  
15,094,673  
5,744,949  
6,311,683  
6,286,643  
5,519,642  
5,885,286  
1,541,181  
1,449,154  
1,297,195  
1,130,635  
911,017  
5,150,350  
4,464,249  
5,158,889  
5,302,865  
6,092,033  
434,354  
1,195,474  
1,253,802  
1,215,289  
1,622,157  
447,195  
452,572  
425,160  
494,671  
584,180  
9,817,040  
10,346,937  
10,342,445  
10,332,618  
10,428,306  
36,743  
37,458  
35,645  
36,957  
99,146  
3,681,363  
3,755,629  
3,878,440  
3,981,047  
4,150,439  
192,807  
193,990  
195,174  
196,358  
197,542  
231,497  
495,185  
465,349  
520,401  
498,673  
4,954,204  
5,175,564  
5,085,104  
4,903,562  
4,750,044  
720,427  
689,110  
682,733  
694,293  
732,463  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,135,068  
24,220,068  
24,764,134  
23,995,720  
25,522,979  
11,074,619  
12,223,395  
12,758,272  
11,967,936  
13,822,275  
7,577,840  
8,295,749  
8,759,666  
8,150,531  
9,698,763  
3,496,779  
3,927,646  
3,998,606  
3,817,405  
4,123,511  
12,060,449  
11,996,673  
12,005,863  
12,027,784  
11,700,704  
12,060,449  
11,996,673  
12,005,863  
12,027,784  
11,700,704  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0