Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,220,068  
24,764,134  
23,995,720  
25,522,979  
25,842,295  
13,873,132  
14,421,689  
13,663,102  
15,094,673  
15,350,391  
6,311,683  
6,286,643  
5,519,642  
5,885,286  
6,387,835  
1,449,154  
1,297,195  
1,130,635  
911,017  
859,813  
4,464,249  
5,158,889  
5,302,865  
6,092,033  
6,176,644  
1,195,474  
1,253,802  
1,215,289  
1,622,157  
1,375,519  
452,572  
425,160  
494,671  
584,180  
550,581  
10,346,937  
10,342,445  
10,332,618  
10,428,306  
10,491,905  
37,458  
35,645  
36,957  
99,146  
84,181  
3,755,629  
3,878,440  
3,981,047  
4,150,439  
4,288,306  
193,990  
195,174  
196,358  
197,542  
198,726  
495,185  
465,349  
520,401  
498,673  
473,171  
5,175,564  
5,085,104  
4,903,562  
4,750,044  
4,700,284  
689,110  
682,733  
694,293  
732,463  
747,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,220,068  
24,764,134  
23,995,720  
25,522,979  
25,842,295  
12,223,395  
12,758,272  
11,967,936  
13,822,275  
14,019,373  
8,295,749  
8,759,666  
8,150,531  
9,698,763  
9,697,893  
3,927,646  
3,998,606  
3,817,405  
4,123,511  
4,321,480  
11,996,673  
12,005,863  
12,027,784  
11,700,704  
11,822,922  
11,996,673  
12,005,863  
12,027,784  
11,700,704  
11,822,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0