Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,820,419  
23,852,704  
22,795,194  
23,135,068  
24,220,068  
13,970,921  
13,645,858  
12,470,313  
13,318,028  
13,873,132  
6,797,732  
5,594,387  
5,376,070  
5,744,949  
6,311,683  
1,684,720  
1,898,774  
1,689,023  
1,541,181  
1,449,154  
4,760,934  
5,448,109  
4,735,326  
5,150,350  
4,464,249  
417,510  
398,036  
327,694  
434,354  
1,195,474  
310,024  
306,551  
342,201  
447,195  
452,572  
9,849,498  
10,206,846  
10,324,881  
9,817,040  
10,346,937  
34,202  
34,155  
35,150  
36,743  
37,458  
3,495,237  
3,516,869  
3,608,549  
3,681,363  
3,755,629  
189,255  
190,439  
191,623  
192,807  
193,990  
176,841  
260,306  
257,555  
231,497  
495,185  
4,774,097  
4,986,718  
4,997,748  
4,954,204  
5,175,564  
1,179,866  
1,218,358  
1,234,256  
720,427  
689,110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,820,419  
23,852,704  
22,795,194  
23,135,068  
24,220,068  
11,842,022  
11,971,297  
10,780,006  
11,074,619  
12,223,395  
7,683,485  
7,775,298  
6,407,078  
7,577,840  
8,295,749  
4,158,538  
4,195,999  
4,372,928  
3,496,779  
3,927,646  
11,978,396  
11,881,407  
12,015,188  
12,060,449  
11,996,673  
11,978,396  
11,881,407  
12,015,188  
12,060,449  
11,996,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0