Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,522,979  
25,842,295  
25,782,533  
25,938,546  
26,513,872  
15,094,673  
15,350,391  
15,223,790  
15,440,227  
15,924,273  
5,885,286  
6,387,835  
6,810,353  
6,940,819  
8,118,484  
911,017  
859,813  
789,331  
553,070  
450,200  
6,092,033  
6,176,644  
5,954,195  
6,486,425  
5,635,913  
1,622,157  
1,375,519  
1,102,118  
920,963  
1,195,845  
584,180  
550,581  
567,793  
538,951  
523,830  
10,428,306  
10,491,905  
10,558,742  
10,498,319  
10,589,598  
99,146  
84,181  
86,099  
134,125  
264,487  
4,150,439  
4,288,306  
4,452,054  
4,543,499  
4,722,096  
197,542  
198,726  
199,909  
201,093  
202,277  
498,673  
473,171  
467,257  
444,262  
424,421  
4,750,044  
4,700,284  
4,612,620  
4,404,217  
4,190,646  
732,463  
747,237  
740,803  
771,122  
785,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,522,979  
25,842,295  
25,782,533  
25,938,546  
26,513,872  
13,822,275  
14,019,373  
14,002,787  
13,818,755  
14,664,985  
9,698,763  
9,697,893  
9,754,410  
9,421,642  
10,059,976  
4,123,511  
4,321,480  
4,248,377  
4,397,113  
4,605,009  
11,700,704  
11,822,922  
11,779,746  
12,119,791  
11,848,887  
11,700,704  
11,822,922  
11,779,746  
12,119,791  
11,848,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0