Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
980,499  
984,176  
1,044,795  
996,027  
996,569  
732,463  
733,385  
794,637  
744,382  
744,885  
3,613  
5,084  
51,904  
1,713  
1,487  
5,427  
5,427  
5,427  
5,427  
5,427  
23,324  
23,348  
23,322  
23,267  
24,036  
691,235  
691,126  
693,431  
693,431  
693,394  
8,863  
8,400  
20,553  
20,544  
20,541  
248,036  
250,791  
250,158  
251,644  
251,684  
0  
0  
0  
0  
0  
196  
209  
118  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,314  
15,314  
14,732  
14,732  
14,732  
225,102  
227,837  
227,837  
229,404  
229,404  
7,424  
7,431  
7,472  
7,509  
7,549  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
980,499  
984,176  
1,044,795  
996,027  
996,569  
499,372  
498,135  
559,669  
508,609  
508,730  
499,372  
498,135  
559,669  
508,609  
508,730  
0  
0  
0  
0  
0  
481,127  
486,042  
485,126  
487,418  
487,839  
481,127  
486,042  
485,126  
487,418  
487,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0