Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
984,176  
1,044,795  
996,027  
996,569  
1,005,912  
733,385  
794,637  
744,382  
744,885  
754,076  
5,084  
51,904  
1,713  
1,487  
2,700  
5,427  
5,427  
5,427  
5,427  
9,205  
23,348  
23,322  
23,267  
24,036  
25,438  
691,126  
693,431  
693,431  
693,394  
693,153  
8,400  
20,553  
20,544  
20,541  
23,581  
250,791  
250,158  
251,644  
251,684  
251,836  
0  
0  
0  
0  
10  
209  
118  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,314  
14,732  
14,732  
14,732  
14,732  
227,837  
227,837  
229,404  
229,404  
229,506  
7,431  
7,472  
7,509  
7,549  
7,589  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
984,176  
1,044,795  
996,027  
996,569  
1,005,912  
498,135  
559,669  
508,609  
508,730  
516,437  
498,135  
559,669  
508,609  
508,730  
516,437  
0  
0  
0  
0  
0  
486,042  
485,126  
487,418  
487,839  
489,475  
486,042  
485,126  
487,418  
487,839  
489,475  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0