Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
996,569  
1,005,912  
1,038,362  
1,052,682  
1,069,751  
744,885  
754,076  
786,485  
312,643  
1,010,723  
1,487  
2,700  
3,649  
6,261  
11,911  
5,427  
9,205  
9,205  
213,522  
213,522  
24,036  
25,438  
22,626  
34,944  
36,518  
693,394  
693,153  
727,205  
34,163  
723,390  
20,541  
23,581  
23,800  
23,753  
25,382  
251,684  
251,836  
251,878  
740,039  
59,029  
0  
10  
10  
10  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,732  
14,732  
14,730  
707,390  
14,729  
229,404  
229,506  
229,506  
25,245  
36,905  
7,549  
7,589  
7,631  
7,393  
7,395  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
996,569  
1,005,912  
1,038,362  
1,052,682  
1,069,751  
508,730  
516,437  
550,418  
553,738  
554,903  
508,730  
516,437  
550,418  
553,738  
554,903  
0  
0  
0  
0  
0  
487,839  
489,475  
487,944  
498,944  
514,848  
487,839  
489,475  
487,944  
498,944  
514,848  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0