Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
979,508  
980,499  
984,176  
1,044,795  
996,027  
727,880  
732,463  
733,385  
794,637  
744,382  
1,520  
3,613  
5,084  
51,904  
1,713  
2,677  
5,427  
5,427  
5,427  
5,427  
23,073  
23,324  
23,348  
23,322  
23,267  
691,586  
691,235  
691,126  
693,431  
693,431  
9,024  
8,863  
8,400  
20,553  
20,544  
251,628  
248,036  
250,791  
250,158  
251,644  
0  
0  
0  
0  
0  
184  
196  
209  
118  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,168  
15,314  
15,314  
14,732  
14,732  
227,852  
225,102  
227,837  
227,837  
229,404  
7,424  
7,424  
7,431  
7,472  
7,509  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
979,508  
980,499  
984,176  
1,044,795  
996,027  
500,082  
499,372  
498,135  
559,669  
508,609  
500,082  
499,372  
498,135  
559,669  
508,609  
0  
0  
0  
0  
0  
479,426  
481,127  
486,042  
485,126  
487,418  
479,426  
481,127  
486,042  
485,126  
487,418  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0