Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,005,912  
1,038,362  
1,052,682  
1,069,751  
1,062,747  
754,076  
786,485  
312,643  
1,010,723  
1,003,584  
2,700  
3,649  
6,261  
11,911  
4,657  
9,205  
9,205  
213,522  
213,522  
213,522  
25,438  
22,626  
34,944  
36,518  
41,218  
693,153  
727,205  
34,163  
723,390  
718,284  
23,581  
23,800  
23,753  
25,382  
25,904  
251,836  
251,878  
740,039  
59,029  
59,163  
10  
10  
10  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,732  
14,730  
707,390  
14,729  
14,729  
229,506  
229,506  
25,245  
36,905  
36,905  
7,589  
7,631  
7,393  
7,395  
7,529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,005,912  
1,038,362  
1,052,682  
1,069,751  
1,062,747  
516,437  
550,418  
553,738  
554,903  
544,619  
516,437  
550,418  
553,738  
554,903  
544,619  
0  
0  
0  
0  
0  
489,475  
487,944  
498,944  
514,848  
518,128  
489,475  
487,944  
498,944  
514,848  
518,128  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0