CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,026,910  
1,017,234  
980,572  
979,508  
980,499  
728,330  
727,769  
727,575  
727,880  
732,463  
2,410  
1,629  
1,437  
1,520  
3,613  
3,365  
2,294  
2,294  
2,677  
5,427  
23,049  
23,003  
23,004  
23,073  
23,324  
692,136  
691,835  
691,752  
691,586  
691,235  
7,370  
9,007  
9,088  
9,024  
8,863  
298,580  
289,465  
252,996  
251,628  
248,036  
0  
0  
0  
0  
0  
146  
159  
171  
184  
196  
0  
0  
0  
0  
0  
62,212  
53,925  
17,435  
16,168  
15,314  
228,538  
227,998  
227,998  
227,852  
225,102  
7,684  
7,383  
7,393  
7,424  
7,424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,026,910  
1,017,234  
980,572  
979,508  
980,499  
551,031  
540,986  
502,844  
500,082  
499,372  
503,976  
540,986  
502,844  
500,082  
499,372  
47,054  
0  
0  
0  
0  
475,880  
476,248  
477,727  
479,426  
481,127  
475,880  
476,248  
477,727  
479,426  
481,127  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0