Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,847,416  
3,016,845  
2,981,022  
2,978,285  
2,943,209  
1,176,197  
1,249,566  
1,179,241  
1,114,634  
1,016,709  
634,347  
519,930  
465,423  
568,258  
648,356  
141,500  
289,135  
277,135  
241,000  
131,000  
385,851  
419,859  
426,931  
295,376  
221,964  
8,456  
11,880  
2,329  
3,038  
8,104  
6,043  
8,762  
7,423  
6,962  
7,285  
1,671,219  
1,767,279  
1,801,780  
1,863,651  
1,926,500  
395  
395  
395  
395  
395  
1,652,124  
1,735,046  
1,797,695  
1,860,345  
1,922,994  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,076  
979  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,699  
11,762  
2,711  
2,911  
3,111  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,847,416  
3,016,845  
2,981,022  
2,978,285  
2,943,209  
1,574,703  
1,831,776  
1,831,308  
1,852,405  
1,850,758  
697,312  
829,837  
805,745  
712,124  
679,190  
877,391  
1,001,939  
1,025,564  
1,140,281  
1,171,568  
1,272,713  
1,185,069  
1,149,713  
1,125,879  
1,092,451  
1,272,713  
1,185,069  
1,149,713  
1,125,879  
1,092,451  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0