Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,981,022  
2,978,285  
2,943,209  
3,019,291  
2,976,079  
1,179,241  
1,114,634  
1,016,709  
1,045,353  
954,703  
465,423  
568,258  
648,356  
621,692  
573,723  
277,135  
241,000  
131,000  
208,500  
208,500  
426,931  
295,376  
221,964  
198,695  
160,210  
2,329  
3,038  
8,104  
9,599  
4,829  
7,423  
6,962  
7,285  
6,867  
7,441  
1,801,780  
1,863,651  
1,926,500  
1,973,938  
2,021,376  
395  
395  
395  
395  
395  
1,797,695  
1,860,345  
1,922,994  
1,970,232  
2,017,470  
0  
0  
0  
0  
0  
979  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,711  
2,911  
3,111  
3,311  
3,511  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,981,022  
2,978,285  
2,943,209  
3,019,291  
2,976,079  
1,831,308  
1,852,405  
1,850,758  
1,957,695  
1,928,058  
805,745  
712,124  
679,190  
632,933  
603,213  
1,025,564  
1,140,281  
1,171,568  
1,324,762  
1,324,845  
1,149,713  
1,125,879  
1,092,451  
1,061,596  
1,048,020  
1,149,713  
1,125,879  
1,092,451  
1,061,596  
1,048,020  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0