Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,769,198  
2,847,416  
3,016,845  
2,981,022  
2,978,285  
1,161,801  
1,176,197  
1,249,566  
1,179,241  
1,114,634  
597,892  
634,347  
519,930  
465,423  
568,258  
236,100  
141,500  
289,135  
277,135  
241,000  
319,203  
385,851  
419,859  
426,931  
295,376  
2,895  
8,456  
11,880  
2,329  
3,038  
5,710  
6,043  
8,762  
7,423  
6,962  
1,607,397  
1,671,219  
1,767,279  
1,801,780  
1,863,651  
395  
395  
395  
395  
395  
1,584,407  
1,652,124  
1,735,046  
1,797,695  
1,860,345  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,076  
979  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
22,595  
18,699  
11,762  
2,711  
2,911  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,769,198  
2,847,416  
3,016,845  
2,981,022  
2,978,285  
1,473,986  
1,574,703  
1,831,776  
1,831,308  
1,852,405  
619,931  
697,312  
829,837  
805,745  
712,124  
854,055  
877,391  
1,001,939  
1,025,564  
1,140,281  
1,295,212  
1,272,713  
1,185,069  
1,149,713  
1,125,879  
1,295,212  
1,272,713  
1,185,069  
1,149,713  
1,125,879  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0