Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL (PVO: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
156,193  
 
 
 
 
106,244  
 
 
 
 
9,965  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
50,312  
 
 
 
 
40,691  
 
 
 
 
5,276  
 
 
 
 
49,949  
 
 
 
 
38  
 
 
 
 
44,164  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,746  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
156,193  
 
 
 
 
52,620  
 
 
 
 
52,467  
 
 
 
 
153  
 
 
 
 
103,574  
 
 
 
 
103,574  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0