Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL (PVO: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
193,217  
 
 
 
 
155,257  
 
 
 
 
53,708  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
56,666  
 
 
 
 
43,649  
 
 
 
 
1,235  
 
 
 
 
37,960  
 
 
 
 
38  
 
 
 
 
11,613  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
26,309  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
193,217  
 
 
 
 
74,792  
 
 
 
 
74,792  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
118,425  
 
 
 
 
118,425  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0