Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL (PVO: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,233  
156,193  
 
 
 
85,002  
106,244  
 
 
 
5,206  
9,965  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
26,705  
50,312  
 
 
 
46,698  
40,691  
 
 
 
6,393  
5,276  
 
 
 
48,231  
49,949  
 
 
 
38  
38  
 
 
 
42,653  
44,164  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
5,540  
5,746  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,233  
156,193  
 
 
 
33,685  
52,620  
 
 
 
33,533  
52,467  
 
 
 
153  
153  
 
 
 
99,548  
103,574  
 
 
 
99,548  
103,574  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0