Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
694,688  
802,191  
737,816  
751,098  
741,166  
415,294  
527,397  
464,326  
476,579  
465,566  
50,705  
57,204  
40,146  
33,793  
93,306  
133,547  
83,547  
83,547  
83,547  
68,000  
177,415  
327,182  
291,802  
310,953  
247,802  
51,654  
57,572  
47,974  
47,216  
54,601  
1,973  
1,891  
857  
1,070  
1,856  
279,394  
274,794  
273,491  
274,520  
275,600  
2,235  
1,496  
1,496  
2,646  
2,646  
34,369  
34,398  
34,726  
35,053  
35,407  
93  
123  
153  
182  
212  
10,947  
3,608  
286  
0  
0  
186,306  
186,404  
186,684  
186,684  
186,684  
38,215  
48,765  
50,147  
49,954  
50,652  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
7,228  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
694,688  
802,191  
737,816  
751,098  
741,166  
242,611  
336,353  
278,542  
298,186  
297,037  
234,349  
333,023  
277,237  
297,876  
296,929  
8,262  
3,330  
1,304  
311  
109  
452,078  
465,838  
459,275  
452,912  
444,129  
452,078  
465,838  
459,275  
452,912  
444,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0