Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
680,509  
694,688  
802,191  
737,816  
751,098  
401,365  
415,294  
527,397  
464,326  
476,579  
36,527  
50,705  
57,204  
40,146  
33,793  
123,547  
133,547  
83,547  
83,547  
83,547  
172,419  
177,415  
327,182  
291,802  
310,953  
65,585  
51,654  
57,572  
47,974  
47,216  
3,288  
1,973  
1,891  
857  
1,070  
279,144  
279,394  
274,794  
273,491  
274,520  
2,235  
2,235  
1,496  
1,496  
2,646  
35,806  
34,369  
34,398  
34,726  
35,053  
63  
93  
123  
153  
182  
9,775  
10,947  
3,608  
286  
0  
186,404  
186,306  
186,404  
186,684  
186,684  
44,861  
38,215  
48,765  
50,147  
49,954  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
7,228  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
680,509  
694,688  
802,191  
737,816  
751,098  
233,518  
242,611  
336,353  
278,542  
298,186  
224,313  
234,349  
333,023  
277,237  
297,876  
9,205  
8,262  
3,330  
1,304  
311  
446,991  
452,078  
465,838  
459,275  
452,912  
446,991  
452,078  
465,838  
459,275  
452,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0