Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
668,184  
680,509  
694,688  
802,191  
737,816  
385,601  
401,365  
415,294  
527,397  
464,326  
29,056  
36,527  
50,705  
57,204  
40,146  
108,547  
123,547  
133,547  
83,547  
83,547  
162,283  
172,419  
177,415  
327,182  
291,802  
79,156  
65,585  
51,654  
57,572  
47,974  
6,559  
3,288  
1,973  
1,891  
857  
282,583  
279,144  
279,394  
274,794  
273,491  
2,764  
2,235  
2,235  
1,496  
1,496  
48,428  
35,806  
34,369  
34,398  
34,726  
34  
63  
93  
123  
153  
0  
9,775  
10,947  
3,608  
286  
186,306  
186,404  
186,306  
186,404  
186,684  
45,051  
44,861  
38,215  
48,765  
50,147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
7,228  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
668,184  
680,509  
694,688  
802,191  
737,816  
216,892  
233,518  
242,611  
336,353  
278,542  
205,586  
224,313  
234,349  
333,023  
277,237  
11,307  
9,205  
8,262  
3,330  
1,304  
451,292  
446,991  
452,078  
465,838  
459,275  
451,292  
446,991  
452,078  
465,838  
459,275  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0