Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,009,401  
983,423  
935,114  
893,328  
846,973  
394,233  
406,773  
413,780  
496,093  
481,102  
1,664  
4,295  
2,371  
3,946  
2,192  
0  
0  
0  
0  
0  
372,137  
383,605  
393,777  
401,012  
387,261  
0  
0  
0  
74,448  
74,448  
20,432  
18,873  
17,632  
16,687  
17,201  
615,169  
576,650  
521,334  
397,235  
365,872  
0  
0  
0  
0  
0  
1,496  
78  
134  
191  
298  
0  
0  
0  
0  
0  
446,285  
408,853  
358,003  
233,330  
210,146  
121,012  
121,012  
121,347  
123,906  
123,906  
46,376  
46,708  
41,849  
39,808  
31,522  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,009,401  
983,423  
935,114  
893,328  
846,973  
687,601  
673,627  
624,211  
576,658  
527,277  
577,443  
563,470  
513,986  
466,365  
416,917  
110,158  
110,158  
110,225  
110,293  
110,361  
321,800  
309,796  
310,903  
316,670  
319,696  
321,800  
309,796  
310,903  
316,670  
319,696  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0