Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,058,869  
1,009,401  
983,423  
935,114  
893,328  
395,483  
394,233  
406,773  
413,780  
496,093  
5,533  
1,664  
4,295  
2,371  
3,946  
0  
0  
0  
0  
0  
368,706  
372,137  
383,605  
393,777  
401,012  
0  
0  
0  
0  
74,448  
21,243  
20,432  
18,873  
17,632  
16,687  
663,386  
615,169  
576,650  
521,334  
397,235  
0  
0  
0  
0  
0  
1,394  
1,496  
78  
134  
191  
0  
0  
0  
0  
0  
485,629  
446,285  
408,853  
358,003  
233,330  
121,012  
121,012  
121,012  
121,347  
123,906  
55,351  
46,376  
46,708  
41,849  
39,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,058,869  
1,009,401  
983,423  
935,114  
893,328  
739,009  
687,601  
673,627  
624,211  
576,658  
628,987  
577,443  
563,470  
513,986  
466,365  
110,022  
110,158  
110,158  
110,225  
110,293  
319,859  
321,800  
309,796  
310,903  
316,670  
319,859  
321,800  
309,796  
310,903  
316,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0