Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,120,223  
1,058,869  
1,009,401  
983,423  
935,114  
401,718  
395,483  
394,233  
406,773  
413,780  
9,724  
5,533  
1,664  
4,295  
2,371  
0  
0  
0  
0  
0  
370,961  
368,706  
372,137  
383,605  
393,777  
0  
0  
0  
0  
0  
21,034  
21,243  
20,432  
18,873  
17,632  
718,504  
663,386  
615,169  
576,650  
521,334  
0  
0  
0  
0  
0  
1,383  
1,394  
1,496  
78  
134  
0  
0  
0  
0  
0  
539,750  
485,629  
446,285  
408,853  
358,003  
121,568  
121,012  
121,012  
121,012  
121,347  
55,804  
55,351  
46,376  
46,708  
41,849  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,120,223  
1,058,869  
1,009,401  
983,423  
935,114  
801,760  
739,009  
687,601  
673,627  
624,211  
691,806  
628,987  
577,443  
563,470  
513,986  
109,955  
110,022  
110,158  
110,158  
110,225  
318,463  
319,859  
321,800  
309,796  
310,903  
318,463  
319,859  
321,800  
309,796  
310,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0