Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
581,803  
613,650  
1,120,223  
1,058,869  
1,009,401  
281,279  
299,625  
401,718  
395,483  
394,233  
2,146  
14,180  
9,724  
5,533  
1,664  
29,800  
0  
0  
0  
0  
232,620  
265,097  
370,961  
368,706  
372,137  
0  
0  
0  
0  
0  
16,713  
20,349  
21,034  
21,243  
20,432  
300,523  
314,024  
718,504  
663,386  
615,169  
0  
0  
0  
0  
0  
1,291  
1,337  
1,383  
1,394  
1,496  
0  
0  
0  
0  
0  
157,666  
168,639  
539,750  
485,629  
446,285  
121,568  
121,568  
121,568  
121,012  
121,012  
19,999  
22,481  
55,804  
55,351  
46,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
581,803  
613,650  
1,120,223  
1,058,869  
1,009,401  
374,530  
401,837  
801,760  
739,009  
687,601  
292,259  
315,673  
691,806  
628,987  
577,443  
82,271  
86,164  
109,955  
110,022  
110,158  
207,273  
211,813  
318,463  
319,859  
321,800  
207,273  
211,813  
318,463  
319,859  
321,800  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0