Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,170,890  
1,120,223  
1,058,869  
1,009,401  
983,423  
405,206  
401,718  
395,483  
394,233  
406,773  
10,180  
9,724  
5,533  
1,664  
4,295  
4,000  
0  
0  
0  
0  
370,677  
370,961  
368,706  
372,137  
383,605  
0  
0  
0  
0  
0  
20,349  
21,034  
21,243  
20,432  
18,873  
765,684  
718,504  
663,386  
615,169  
576,650  
0  
0  
0  
0  
0  
1,337  
1,383  
1,394  
1,496  
78  
0  
0  
0  
0  
0  
586,506  
539,750  
485,629  
446,285  
408,853  
121,568  
121,568  
121,012  
121,012  
121,012  
56,273  
55,804  
55,351  
46,376  
46,708  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,170,890  
1,120,223  
1,058,869  
1,009,401  
983,423  
854,409  
801,760  
739,009  
687,601  
673,627  
744,522  
691,806  
628,987  
577,443  
563,470  
109,887  
109,955  
110,022  
110,158  
110,158  
316,481  
318,463  
319,859  
321,800  
309,796  
316,481  
318,463  
319,859  
321,800  
309,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0