Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,541  
581,803  
613,650  
1,120,223  
1,058,869  
251,748  
281,279  
299,625  
401,718  
395,483  
4,491  
2,146  
14,180  
9,724  
5,533  
33,163  
29,800  
0  
0  
0  
199,332  
232,620  
265,097  
370,961  
368,706  
0  
0  
0  
0  
0  
14,762  
16,713  
20,349  
21,034  
21,243  
280,794  
300,523  
314,024  
718,504  
663,386  
0  
0  
0  
0  
0  
1,245  
1,291  
1,337  
1,383  
1,394  
0  
0  
0  
0  
0  
140,464  
157,666  
168,639  
539,750  
485,629  
120,968  
121,568  
121,568  
121,568  
121,012  
18,117  
19,999  
22,481  
55,804  
55,351  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,541  
581,803  
613,650  
1,120,223  
1,058,869  
331,909  
374,530  
401,837  
801,760  
739,009  
252,673  
292,259  
315,673  
691,806  
628,987  
79,236  
82,271  
86,164  
109,955  
110,022  
200,632  
207,273  
211,813  
318,463  
319,859  
200,632  
207,273  
211,813  
318,463  
319,859  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0