Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
456,630  
408,553  
430,891  
467,594  
532,541  
158,988  
138,809  
164,426  
197,037  
251,748  
17,376  
20,677  
34,532  
29,464  
4,491  
3,304  
0  
0  
5,540  
33,163  
96,990  
71,358  
82,978  
111,166  
199,332  
26,643  
31,413  
31,413  
35,104  
0  
14,676  
15,361  
15,503  
15,763  
14,762  
297,642  
269,744  
266,465  
270,558  
280,794  
27,359  
11,190  
13,918  
17,264  
0  
1,060  
1,106  
1,152  
1,199  
1,245  
0  
0  
0  
0  
0  
40,514  
115,554  
115,520  
114,886  
140,464  
226,816  
126,832  
120,832  
120,832  
120,968  
1,893  
15,062  
15,043  
16,377  
18,117  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
456,630  
408,553  
430,891  
467,594  
532,541  
202,715  
211,923  
236,568  
279,932  
331,909  
199,578  
145,381  
167,886  
209,050  
252,673  
3,138  
66,542  
68,683  
70,882  
79,236  
253,914  
196,630  
194,323  
187,662  
200,632  
253,914  
196,630  
194,323  
187,662  
200,632  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0