Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
430,891  
467,594  
532,541  
581,803  
613,650  
164,426  
197,037  
251,748  
281,279  
299,625  
34,532  
29,464  
4,491  
2,146  
14,180  
0  
5,540  
33,163  
29,800  
0  
82,978  
111,166  
199,332  
232,620  
265,097  
31,413  
35,104  
0  
0  
0  
15,503  
15,763  
14,762  
16,713  
20,349  
266,465  
270,558  
280,794  
300,523  
314,024  
13,918  
17,264  
0  
0  
0  
1,152  
1,199  
1,245  
1,291  
1,337  
0  
0  
0  
0  
0  
115,520  
114,886  
140,464  
157,666  
168,639  
120,832  
120,832  
120,968  
121,568  
121,568  
15,043  
16,377  
18,117  
19,999  
22,481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
430,891  
467,594  
532,541  
581,803  
613,650  
236,568  
279,932  
331,909  
374,530  
401,837  
167,886  
209,050  
252,673  
292,259  
315,673  
68,683  
70,882  
79,236  
82,271  
86,164  
194,323  
187,662  
200,632  
207,273  
211,813  
194,323  
187,662  
200,632  
207,273  
211,813  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0