Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,049,446  
16,857,302  
16,435,279  
15,497,241  
18,358,628  
14,045,108  
13,908,522  
13,401,017  
12,516,964  
14,113,571  
714,238  
732,745  
812,767  
758,739  
909,254  
6,410,354  
6,785,023  
6,743,971  
5,833,068  
6,859,570  
6,691,528  
6,124,485  
5,543,029  
5,725,471  
6,116,723  
10,945  
20,014  
12,184  
2,458  
2,528  
218,043  
246,255  
289,066  
197,229  
225,497  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
3,004,338  
2,948,780  
3,034,262  
2,980,277  
4,245,056  
22,839  
20,747  
20,600  
20,055  
38,492  
288,559  
273,582  
271,542  
277,385  
280,956  
1,856,446  
1,552,406  
1,559,953  
1,567,501  
1,577,547  
0  
0  
0  
0  
0  
809,806  
1,071,853  
1,144,750  
1,067,330  
2,275,566  
26,688  
30,193  
37,417  
48,006  
72,496  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,049,446  
16,857,302  
16,435,279  
15,497,241  
18,358,628  
10,541,987  
10,032,168  
9,646,897  
8,763,278  
11,437,021  
10,393,142  
9,808,749  
9,381,338  
8,363,488  
11,029,175  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
148,845  
223,419  
265,559  
399,790  
407,846  
0  
0  
0  
0  
0  
6,507,459  
6,825,134  
6,788,382  
6,733,963  
6,921,607  
6,507,459  
6,825,134  
6,788,382  
6,733,963  
6,921,607  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0