Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,824,189  
21,130,318  
21,756,546  
19,974,599  
19,626,752  
16,801,465  
17,568,347  
17,535,503  
15,626,672  
15,003,658  
326,397  
1,577,275  
1,464,901  
909,847  
1,134,418  
8,373,282  
7,075,158  
7,093,286  
7,451,914  
6,098,310  
7,842,280  
8,624,387  
8,715,097  
6,995,780  
7,524,878  
2,961  
23,597  
3,856  
11,954  
3,786  
256,546  
267,930  
258,363  
257,177  
242,266  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
3,022,724  
3,561,971  
4,221,043  
4,347,927  
4,623,094  
26,860  
25,809  
25,288  
24,221  
23,708  
266,019  
260,524  
267,162  
262,932  
275,912  
1,471,271  
1,479,944  
1,482,972  
1,491,465  
1,499,947  
1,038,876  
1,226,118  
1,811,166  
1,796,058  
1,745,402  
191,175  
541,558  
606,510  
751,738  
1,051,392  
28,521  
28,017  
27,944  
21,512  
26,732  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,824,189  
21,130,318  
21,756,546  
19,974,599  
19,626,752  
12,788,612  
14,205,197  
15,065,397  
12,713,236  
12,792,865  
12,726,911  
14,131,247  
14,980,053  
12,640,394  
12,430,565  
0  
0  
0  
0  
0  
61,701  
73,950  
85,344  
72,843  
362,300  
0  
0  
0  
0  
0  
7,035,576  
6,925,120  
6,691,149  
7,261,363  
6,833,887  
7,035,576  
6,925,120  
6,691,149  
7,261,363  
6,833,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0