Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,974,599  
19,626,752  
19,092,433  
19,361,221  
17,527,545  
15,626,672  
15,003,658  
15,206,225  
14,988,774  
15,094,299  
909,847  
1,134,418  
797,531  
1,585,765  
731,854  
7,451,914  
6,098,310  
7,353,502  
6,186,850  
7,111,366  
6,995,780  
7,524,878  
6,789,492  
6,923,233  
6,913,804  
11,954  
3,786  
7,999  
10,378  
7,995  
257,177  
242,266  
257,701  
282,548  
329,280  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
4,347,927  
4,623,094  
3,886,209  
4,372,447  
2,433,247  
24,221  
23,708  
23,649  
23,474  
23,335  
262,932  
275,912  
279,924  
288,469  
297,888  
1,491,465  
1,499,947  
1,508,450  
1,516,535  
1,837,571  
1,796,058  
1,745,402  
1,679,286  
1,582,072  
7,594  
751,738  
1,051,392  
363,115  
918,919  
225,886  
21,512  
26,732  
31,784  
42,978  
40,974  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,974,599  
19,626,752  
19,092,433  
19,361,221  
17,527,545  
12,713,236  
12,792,865  
12,381,718  
12,347,156  
10,617,934  
12,640,394  
12,430,565  
11,741,426  
11,608,354  
10,514,578  
0  
0  
0  
0  
0  
72,843  
362,300  
640,292  
738,803  
103,357  
0  
0  
0  
0  
0  
7,261,363  
6,833,887  
6,710,715  
7,014,065  
6,909,611  
7,261,363  
6,833,887  
6,710,715  
7,014,065  
6,909,611  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0