Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,642,561  
17,049,446  
16,857,302  
16,435,279  
15,497,241  
14,126,314  
14,045,108  
13,908,522  
13,401,017  
12,516,964  
706,885  
714,238  
732,745  
812,767  
758,739  
6,290,262  
6,410,354  
6,785,023  
6,743,971  
5,833,068  
6,857,862  
6,691,528  
6,124,485  
5,543,029  
5,725,471  
8,218  
10,945  
20,014  
12,184  
2,458  
263,087  
218,043  
246,255  
289,066  
197,229  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
2,516,247  
3,004,338  
2,948,780  
3,034,262  
2,980,277  
23,074  
22,839  
20,747  
20,600  
20,055  
301,785  
288,559  
273,582  
271,542  
277,385  
1,846,053  
1,856,446  
1,552,406  
1,559,953  
1,567,501  
3,479  
0  
0  
0  
0  
302,031  
809,806  
1,071,853  
1,144,750  
1,067,330  
39,824  
26,688  
30,193  
37,417  
48,006  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
18,835  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,642,561  
17,049,446  
16,857,302  
16,435,279  
15,497,241  
9,821,016  
10,541,987  
10,032,168  
9,646,897  
8,763,278  
9,712,305  
10,393,142  
9,808,749  
9,381,338  
8,363,488  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
108,710  
148,845  
223,419  
265,559  
399,790  
0  
0  
0  
0  
0  
6,821,545  
6,507,459  
6,825,134  
6,788,382  
6,733,963  
6,821,545  
6,507,459  
6,825,134  
6,788,382  
6,733,963  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0