Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,626,752  
19,092,433  
19,361,221  
17,527,545  
16,642,561  
15,003,658  
15,206,225  
14,988,774  
15,094,299  
14,126,314  
1,134,418  
797,531  
1,585,765  
731,854  
706,885  
6,098,310  
7,353,502  
6,186,850  
7,111,366  
6,290,262  
7,524,878  
6,789,492  
6,923,233  
6,913,804  
6,857,862  
3,786  
7,999  
10,378  
7,995  
8,218  
242,266  
257,701  
282,548  
329,280  
263,087  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
4,623,094  
3,886,209  
4,372,447  
2,433,247  
2,516,247  
23,708  
23,649  
23,474  
23,335  
23,074  
275,912  
279,924  
288,469  
297,888  
301,785  
1,499,947  
1,508,450  
1,516,535  
1,837,571  
1,846,053  
1,745,402  
1,679,286  
1,582,072  
7,594  
3,479  
1,051,392  
363,115  
918,919  
225,886  
302,031  
26,732  
31,784  
42,978  
40,974  
39,824  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
2,035  
18,835  
18,835  
18,835  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,626,752  
19,092,433  
19,361,221  
17,527,545  
16,642,561  
12,792,865  
12,381,718  
12,347,156  
10,617,934  
9,821,016  
12,430,565  
11,741,426  
11,608,354  
10,514,578  
9,712,305  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
362,300  
640,292  
738,803  
103,357  
108,710  
0  
0  
0  
0  
0  
6,833,887  
6,710,715  
7,014,065  
6,909,611  
6,821,545  
6,833,887  
6,710,715  
7,014,065  
6,909,611  
6,821,545  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0