Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,361,221  
17,527,545  
16,642,561  
17,049,446  
16,857,302  
14,988,774  
15,094,299  
14,126,314  
14,045,108  
13,908,522  
1,585,765  
731,854  
706,885  
714,238  
732,745  
6,186,850  
7,111,366  
6,290,262  
6,410,354  
6,785,023  
6,923,233  
6,913,804  
6,857,862  
6,691,528  
6,124,485  
10,378  
7,995  
8,218  
10,945  
20,014  
282,548  
329,280  
263,087  
218,043  
246,255  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
4,372,447  
2,433,247  
2,516,247  
3,004,338  
2,948,780  
23,474  
23,335  
23,074  
22,839  
20,747  
288,469  
297,888  
301,785  
288,559  
273,582  
1,516,535  
1,837,571  
1,846,053  
1,856,446  
1,552,406  
1,582,072  
7,594  
3,479  
0  
0  
918,919  
225,886  
302,031  
809,806  
1,071,853  
42,978  
40,974  
39,824  
26,688  
30,193  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
18,835  
18,835  
18,835  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,361,221  
17,527,545  
16,642,561  
17,049,446  
16,857,302  
12,347,156  
10,617,934  
9,821,016  
10,541,987  
10,032,168  
11,608,354  
10,514,578  
9,712,305  
10,393,142  
9,808,749  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
738,803  
103,357  
108,710  
148,845  
223,419  
0  
0  
0  
0  
0  
7,014,065  
6,909,611  
6,821,545  
6,507,459  
6,825,134  
7,014,065  
6,909,611  
6,821,545  
6,507,459  
6,825,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0