Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,092,433  
19,361,221  
17,527,545  
16,642,561  
17,049,446  
15,206,225  
14,988,774  
15,094,299  
14,126,314  
14,045,108  
797,531  
1,585,765  
731,854  
706,885  
714,238  
7,353,502  
6,186,850  
7,111,366  
6,290,262  
6,410,354  
6,789,492  
6,923,233  
6,913,804  
6,857,862  
6,691,528  
7,999  
10,378  
7,995  
8,218  
10,945  
257,701  
282,548  
329,280  
263,087  
218,043  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
3,886,209  
4,372,447  
2,433,247  
2,516,247  
3,004,338  
23,649  
23,474  
23,335  
23,074  
22,839  
279,924  
288,469  
297,888  
301,785  
288,559  
1,508,450  
1,516,535  
1,837,571  
1,846,053  
1,856,446  
1,679,286  
1,582,072  
7,594  
3,479  
0  
363,115  
918,919  
225,886  
302,031  
809,806  
31,784  
42,978  
40,974  
39,824  
26,688  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
2,035  
18,835  
18,835  
18,835  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,092,433  
19,361,221  
17,527,545  
16,642,561  
17,049,446  
12,381,718  
12,347,156  
10,617,934  
9,821,016  
10,541,987  
11,741,426  
11,608,354  
10,514,578  
9,712,305  
10,393,142  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
640,292  
738,803  
103,357  
108,710  
148,845  
0  
0  
0  
0  
0  
6,710,715  
7,014,065  
6,909,611  
6,821,545  
6,507,459  
6,710,715  
7,014,065  
6,909,611  
6,821,545  
6,507,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0