Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
627,515  
634,074  
633,080  
652,784  
648,103  
219,850  
211,309  
210,567  
227,500  
218,442  
7,344  
11,901  
20,806  
11,631  
970  
0  
38,564  
36,496  
55,484  
85,187  
144,186  
74,009  
76,509  
79,120  
65,714  
64,958  
71,719  
62,194  
59,210  
64,331  
3,363  
15,116  
14,563  
22,055  
2,240  
407,665  
422,765  
422,513  
425,284  
429,662  
127,885  
142,392  
141,189  
141,168  
140,872  
2,969  
3,121  
3,273  
3,435  
3,608  
54,323  
54,933  
55,543  
56,154  
56,764  
219,288  
219,109  
219,288  
218,969  
221,380  
3,123  
3,123  
3,123  
5,451  
6,920  
77  
87  
97  
107  
117  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
627,515  
634,074  
633,080  
652,784  
648,103  
496,303  
502,405  
501,228  
514,978  
519,581  
405,715  
101,383  
97,129  
110,759  
110,048  
90,587  
401,022  
404,099  
404,219  
409,533  
131,212  
131,669  
131,852  
137,806  
128,523  
131,212  
131,669  
131,852  
137,806  
128,523  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0