Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
629,321  
627,515  
634,074  
633,080  
652,784  
223,435  
219,850  
211,309  
210,567  
227,500  
4,582  
7,344  
11,901  
20,806  
11,631  
39,165  
0  
38,564  
36,496  
55,484  
111,669  
144,186  
74,009  
76,509  
79,120  
66,564  
64,958  
71,719  
62,194  
59,210  
1,455  
3,363  
15,116  
14,563  
22,055  
405,886  
407,665  
422,765  
422,513  
425,284  
125,790  
127,885  
142,392  
141,189  
141,168  
2,909  
2,969  
3,121  
3,273  
3,435  
54,708  
54,323  
54,933  
55,543  
56,154  
219,288  
219,288  
219,109  
219,288  
218,969  
3,123  
3,123  
3,123  
3,123  
5,451  
68  
77  
87  
97  
107  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
629,321  
627,515  
634,074  
633,080  
652,784  
495,836  
496,303  
502,405  
501,228  
514,978  
95,341  
405,715  
101,383  
97,129  
110,759  
400,494  
90,587  
401,022  
404,099  
404,219  
133,485  
131,212  
131,669  
131,852  
137,806  
133,485  
131,212  
131,669  
131,852  
137,806  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0