Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
634,027  
633,080  
652,784  
648,103  
657,580  
217,742  
210,567  
227,500  
218,442  
134,245  
13,953  
20,806  
11,631  
970  
1,360  
36,511  
36,496  
55,484  
85,187  
20,729  
80,491  
76,509  
79,120  
65,714  
44,478  
71,540  
62,194  
59,210  
64,331  
64,120  
15,247  
14,563  
22,055  
2,240  
3,557  
416,284  
422,513  
425,284  
429,662  
523,335  
135,732  
141,189  
141,168  
140,872  
153,996  
3,121  
3,273  
3,435  
3,608  
7,723  
54,933  
55,543  
56,154  
56,764  
57,374  
219,288  
219,288  
218,969  
221,380  
298,664  
3,123  
3,123  
5,451  
6,920  
5,451  
87  
97  
107  
117  
127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
634,027  
633,080  
652,784  
648,103  
657,580  
502,404  
501,228  
514,978  
519,581  
521,262  
101,383  
97,129  
110,759  
110,048  
110,014  
401,022  
404,099  
404,219  
409,533  
411,248  
131,622  
131,852  
137,806  
128,523  
136,318  
131,622  
131,852  
137,806  
128,523  
136,318  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0