Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,335,301  
1,250,506  
1,349,630  
1,272,745  
1,315,273  
550,993  
466,440  
555,023  
536,658  
627,860  
32,531  
31,335  
53,372  
74,801  
137,912  
16,000  
16,000  
16,000  
16,000  
0  
396,415  
361,477  
379,598  
378,301  
418,032  
50,791  
16,260  
62,200  
30,825  
32,694  
55,257  
41,368  
43,853  
36,731  
39,223  
784,309  
784,066  
794,607  
736,086  
687,413  
17,433  
9,933  
9,411  
10  
0  
461,253  
484,060  
494,050  
242,692  
220,799  
24,932  
0  
0  
0  
0  
1,218  
4,789  
5,554  
232,705  
214,607  
11,920  
11,920  
11,920  
10,000  
10,000  
267,553  
273,364  
273,672  
250,679  
242,007  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,335,301  
1,250,506  
1,349,630  
1,272,745  
1,315,273  
939,647  
860,380  
957,483  
864,825  
907,809  
847,438  
769,828  
852,655  
771,030  
811,898  
92,208  
90,552  
104,827  
93,795  
95,911  
395,654  
390,126  
392,147  
407,920  
407,464  
395,654  
390,126  
392,147  
407,920  
407,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0