Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,250,506  
1,349,630  
1,272,745  
1,315,273  
1,224,438  
466,440  
555,023  
536,658  
627,860  
600,344  
31,335  
53,372  
74,801  
137,912  
70,404  
16,000  
16,000  
16,000  
0  
0  
361,477  
379,598  
378,301  
418,032  
422,984  
16,260  
62,200  
30,825  
32,694  
30,752  
41,368  
43,853  
36,731  
39,223  
76,204  
784,066  
794,607  
736,086  
687,413  
624,095  
9,933  
9,411  
10  
0  
0  
484,060  
494,050  
242,692  
220,799  
204,411  
0  
0  
0  
0  
0  
4,789  
5,554  
232,705  
214,607  
166,302  
11,920  
11,920  
10,000  
10,000  
10,000  
273,364  
273,672  
250,679  
242,007  
243,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,250,506  
1,349,630  
1,272,745  
1,315,273  
1,224,438  
860,380  
957,483  
864,825  
907,809  
823,031  
769,828  
852,655  
771,030  
811,898  
647,912  
90,552  
104,827  
93,795  
95,911  
175,119  
390,126  
392,147  
407,920  
407,464  
401,407  
390,126  
392,147  
407,920  
407,464  
401,407  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0