Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,510,310  
1,431,804  
1,442,141  
1,389,112  
1,250,241  
789,728  
713,516  
710,652  
628,845  
472,076  
106,929  
46,261  
48,991  
52,046  
22,941  
16,000  
16,000  
16,000  
16,000  
16,000  
502,688  
495,308  
470,727  
423,719  
308,901  
69,850  
63,773  
78,118  
53,311  
52,912  
94,260  
92,174  
96,817  
83,769  
71,322  
720,582  
718,288  
731,489  
760,267  
778,165  
8,113  
0  
17,633  
17,933  
17,433  
421,792  
425,021  
421,754  
430,541  
452,615  
24,429  
24,636  
23,721  
24,240  
24,134  
5,900  
8,037  
3,125  
3,356  
2,597  
10,000  
12,400  
11,920  
11,920  
11,920  
250,348  
248,194  
253,336  
272,277  
269,466  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,510,310  
1,431,804  
1,442,141  
1,389,112  
1,250,241  
1,109,425  
1,034,417  
1,047,122  
1,002,304  
863,694  
1,015,483  
941,062  
955,045  
912,501  
774,379  
93,942  
93,355  
92,076  
89,804  
89,315  
400,885  
397,387  
395,019  
386,808  
386,547  
400,885  
397,387  
395,019  
386,808  
386,547  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0