Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,442,141  
1,389,112  
1,250,241  
1,368,519  
1,335,301  
710,652  
628,845  
472,076  
589,363  
550,993  
48,991  
52,046  
22,941  
32,630  
32,531  
16,000  
16,000  
16,000  
16,000  
16,000  
470,727  
423,719  
308,901  
431,744  
396,415  
78,118  
53,311  
52,912  
42,126  
50,791  
96,817  
83,769  
71,322  
66,862  
55,257  
731,489  
760,267  
778,165  
779,156  
784,309  
17,633  
17,933  
17,433  
17,433  
17,433  
421,754  
430,541  
452,615  
451,096  
461,253  
23,721  
24,240  
24,134  
24,365  
24,932  
3,125  
3,356  
2,597  
3,974  
1,218  
11,920  
11,920  
11,920  
11,920  
11,920  
253,336  
272,277  
269,466  
270,367  
267,553  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,442,141  
1,389,112  
1,250,241  
1,368,519  
1,335,301  
1,047,122  
1,002,304  
863,694  
983,480  
939,647  
955,045  
912,501  
774,379  
905,235  
847,438  
92,076  
89,804  
89,315  
78,245  
92,208  
395,019  
386,808  
386,547  
385,039  
395,654  
395,019  
386,808  
386,547  
385,039  
395,654  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0