Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,368,519  
1,335,301  
1,250,506  
1,349,630  
1,272,745  
589,363  
550,993  
466,440  
555,023  
536,658  
32,630  
32,531  
31,335  
53,372  
74,801  
16,000  
16,000  
16,000  
16,000  
16,000  
431,744  
396,415  
361,477  
379,598  
378,301  
42,126  
50,791  
16,260  
62,200  
30,825  
66,862  
55,257  
41,368  
43,853  
36,731  
779,156  
784,309  
784,066  
794,607  
736,086  
17,433  
17,433  
9,933  
9,411  
10  
451,096  
461,253  
484,060  
494,050  
242,692  
24,365  
24,932  
0  
0  
0  
3,974  
1,218  
4,789  
5,554  
232,705  
11,920  
11,920  
11,920  
11,920  
10,000  
270,367  
267,553  
273,364  
273,672  
250,679  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,368,519  
1,335,301  
1,250,506  
1,349,630  
1,272,745  
983,480  
939,647  
860,380  
957,483  
864,825  
905,235  
847,438  
769,828  
852,655  
771,030  
78,245  
92,208  
90,552  
104,827  
93,795  
385,039  
395,654  
390,126  
392,147  
407,920  
385,039  
395,654  
390,126  
392,147  
407,920  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0