Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (PVG: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,450,305  
1,430,391  
1,523,772  
1,431,804  
1,442,141  
726,598  
724,478  
803,450  
713,516  
710,652  
33,918  
113,043  
54,229  
46,261  
48,991  
26,800  
0  
68,700  
16,000  
16,000  
477,889  
485,947  
499,945  
495,308  
470,727  
71,017  
57,200  
84,236  
63,773  
78,118  
116,974  
68,288  
96,339  
92,174  
96,817  
723,707  
705,913  
720,322  
718,288  
731,489  
8,113  
0  
8,113  
0  
17,633  
405,525  
417,178  
421,792  
425,021  
421,754  
24,015  
24,222  
24,429  
24,636  
23,721  
10,013  
9,909  
5,900  
8,037  
3,125  
10,000  
10,000  
10,000  
12,400  
11,920  
266,041  
244,605  
250,089  
248,194  
253,336  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,450,305  
1,430,391  
1,523,772  
1,431,804  
1,442,141  
1,043,374  
1,026,823  
1,123,037  
1,034,417  
1,047,122  
937,644  
936,197  
1,029,959  
941,062  
955,045  
105,730  
90,626  
93,078  
93,355  
92,076  
406,932  
403,569  
400,735  
397,387  
395,019  
406,932  
403,569  
400,735  
397,387  
395,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0