Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,459,915  
1,651,269  
1,583,248  
1,674,031  
1,343,434  
1,258,505  
1,445,303  
1,359,517  
1,439,733  
1,103,605  
26,369  
40,619  
39,665  
74,244  
37,129  
294  
294  
294  
294  
837  
318,599  
388,411  
351,127  
425,009  
415,266  
889,836  
997,280  
949,153  
924,849  
609,695  
23,408  
18,700  
19,278  
15,337  
40,679  
201,410  
205,966  
223,731  
234,298  
239,829  
146,144  
146,144  
146,137  
153,516  
153,516  
38,827  
41,521  
50,415  
52,102  
57,998  
0  
0  
0  
0  
7,457  
10,113  
8,999  
13,134  
12,443  
12,013  
0  
0  
0  
0  
0  
6,326  
9,301  
14,046  
16,237  
8,846  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,459,915  
1,651,269  
1,583,248  
1,674,031  
1,343,434  
1,139,531  
1,339,620  
1,255,938  
1,334,921  
1,021,781  
1,123,423  
1,335,401  
1,248,403  
1,323,198  
1,010,058  
16,108  
4,219  
7,535  
11,723  
11,723  
320,384  
311,648  
327,309  
339,110  
321,652  
320,384  
311,648  
327,309  
339,110  
321,652  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0