Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,437,016  
1,262,078  
1,199,660  
1,088,842  
1,034,216  
1,207,112  
1,038,702  
973,570  
860,683  
805,987  
38,476  
82,867  
126,524  
70,782  
71,911  
4,861  
4,963  
4,963  
4,844  
0  
557,717  
424,420  
387,630  
473,739  
377,461  
580,384  
496,677  
430,183  
292,089  
336,651  
25,674  
29,775  
24,271  
19,230  
19,964  
229,903  
223,376  
226,090  
228,158  
228,229  
153,986  
153,585  
153,585  
153,585  
153,453  
63,208  
58,579  
61,515  
62,343  
59,872  
0  
0  
0  
0  
0  
2,667  
0  
0  
0  
3,198  
718  
718  
718  
718  
0  
9,324  
10,494  
10,272  
11,513  
11,707  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,437,016  
1,262,078  
1,199,660  
1,088,842  
1,034,216  
1,111,097  
955,373  
882,094  
741,533  
691,464  
1,065,866  
905,910  
845,196  
699,697  
629,435  
45,232  
49,463  
36,898  
41,836  
62,029  
325,918  
306,705  
317,566  
347,309  
342,753  
325,918  
306,705  
317,566  
347,309  
342,753  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0