Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,199,660  
1,088,842  
1,034,216  
915,325  
896,258  
973,570  
860,683  
805,987  
731,890  
716,344  
126,524  
70,782  
71,911  
54,900  
99,709  
4,963  
4,844  
0  
0  
0  
387,630  
473,739  
377,461  
518,935  
477,046  
430,183  
292,089  
336,651  
141,431  
120,176  
24,271  
19,230  
19,964  
16,625  
19,413  
226,090  
228,158  
228,229  
183,435  
179,915  
153,585  
153,585  
153,453  
153,453  
153,453  
61,515  
62,343  
59,872  
15,427  
12,131  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,198  
3,198  
3,198  
718  
718  
0  
0  
0  
10,272  
11,513  
11,707  
11,357  
11,133  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,199,660  
1,088,842  
1,034,216  
915,325  
896,258  
882,094  
741,533  
691,464  
581,008  
570,139  
845,196  
699,697  
629,435  
567,622  
560,209  
36,898  
41,836  
62,029  
13,386  
9,930  
317,566  
347,309  
342,753  
334,317  
326,120  
317,566  
347,309  
342,753  
334,317  
326,120  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0