Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,564,832  
1,459,915  
1,651,269  
1,583,248  
1,674,031  
1,378,579  
1,258,505  
1,445,303  
1,359,517  
1,439,733  
50,708  
26,369  
40,619  
39,665  
74,244  
119  
294  
294  
294  
294  
326,053  
318,599  
388,411  
351,127  
425,009  
983,956  
889,836  
997,280  
949,153  
924,849  
17,743  
23,408  
18,700  
19,278  
15,337  
186,253  
201,410  
205,966  
223,731  
234,298  
146,144  
146,144  
146,144  
146,137  
153,516  
33,281  
38,827  
41,521  
50,415  
52,102  
0  
0  
0  
0  
0  
2,586  
10,113  
8,999  
13,134  
12,443  
0  
0  
0  
0  
0  
4,241  
6,326  
9,301  
14,046  
16,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,564,832  
1,459,915  
1,651,269  
1,583,248  
1,674,031  
1,253,169  
1,139,531  
1,339,620  
1,255,938  
1,334,921  
1,253,044  
1,123,423  
1,335,401  
1,248,403  
1,323,198  
125  
16,108  
4,219  
7,535  
11,723  
311,663  
320,384  
311,648  
327,309  
339,110  
311,663  
320,384  
311,648  
327,309  
339,110  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0