Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,651,269  
1,583,248  
1,674,031  
1,343,434  
1,371,283  
1,445,303  
1,359,517  
1,439,733  
1,103,605  
1,127,048  
40,619  
39,665  
74,244  
37,129  
43,667  
294  
294  
294  
837  
837  
388,411  
351,127  
425,009  
415,266  
599,516  
997,280  
949,153  
924,849  
609,695  
457,204  
18,700  
19,278  
15,337  
40,679  
25,824  
205,966  
223,731  
234,298  
239,829  
244,235  
146,144  
146,137  
153,516  
153,516  
153,516  
41,521  
50,415  
52,102  
57,998  
61,154  
0  
0  
0  
7,457  
0  
8,999  
13,134  
12,443  
12,013  
6,799  
0  
0  
0  
0  
0  
9,301  
14,046  
16,237  
8,846  
22,767  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,651,269  
1,583,248  
1,674,031  
1,343,434  
1,371,283  
1,339,620  
1,255,938  
1,334,921  
1,021,781  
1,058,266  
1,335,401  
1,248,403  
1,323,198  
1,010,058  
1,038,166  
4,219  
7,535  
11,723  
11,723  
20,100  
311,648  
327,309  
339,110  
321,652  
313,017  
311,648  
327,309  
339,110  
321,652  
313,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0