Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,640,485  
1,437,016  
1,262,078  
1,199,660  
1,088,842  
1,404,726  
1,207,112  
1,038,702  
973,570  
860,683  
186,908  
38,476  
82,867  
126,524  
70,782  
837  
4,861  
4,963  
4,963  
4,844  
454,800  
557,717  
424,420  
387,630  
473,739  
723,020  
580,384  
496,677  
430,183  
292,089  
39,161  
25,674  
29,775  
24,271  
19,230  
235,759  
229,903  
223,376  
226,090  
228,158  
153,501  
153,986  
153,585  
153,585  
153,585  
66,657  
63,208  
58,579  
61,515  
62,343  
0  
0  
0  
0  
0  
5,674  
2,667  
0  
0  
0  
0  
718  
718  
718  
718  
9,926  
9,324  
10,494  
10,272  
11,513  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,640,485  
1,437,016  
1,262,078  
1,199,660  
1,088,842  
1,308,359  
1,111,097  
955,373  
882,094  
741,533  
1,279,881  
1,065,866  
905,910  
845,196  
699,697  
28,477  
45,232  
49,463  
36,898  
41,836  
332,126  
325,918  
306,705  
317,566  
347,309  
332,126  
325,918  
306,705  
317,566  
347,309  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0