Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,343,434  
1,371,283  
1,640,485  
1,437,016  
1,262,078  
1,103,605  
1,127,048  
1,404,726  
1,207,112  
1,038,702  
37,129  
43,667  
186,908  
38,476  
82,867  
837  
837  
837  
4,861  
4,963  
415,266  
599,516  
454,800  
557,717  
424,420  
609,695  
457,204  
723,020  
580,384  
496,677  
40,679  
25,824  
39,161  
25,674  
29,775  
239,829  
244,235  
235,759  
229,903  
223,376  
153,516  
153,516  
153,501  
153,986  
153,585  
57,998  
61,154  
66,657  
63,208  
58,579  
7,457  
0  
0  
0  
0  
12,013  
6,799  
5,674  
2,667  
0  
0  
0  
0  
718  
718  
8,846  
22,767  
9,926  
9,324  
10,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,343,434  
1,371,283  
1,640,485  
1,437,016  
1,262,078  
1,021,781  
1,058,266  
1,308,359  
1,111,097  
955,373  
1,010,058  
1,038,166  
1,279,881  
1,065,866  
905,910  
11,723  
20,100  
28,477  
45,232  
49,463  
321,652  
313,017  
332,126  
325,918  
306,705  
321,652  
313,017  
332,126  
325,918  
306,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0