Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,324,283  
24,062,803  
24,231,983  
24,929,213  
26,416,384  
7,159,598  
7,676,620  
7,778,923  
8,221,084  
9,444,978  
2,546,192  
2,232,670  
2,923,411  
3,496,562  
3,216,705  
1,602,519  
1,640,214  
1,294,296  
889,865  
626,000  
2,124,057  
2,890,364  
2,616,177  
2,792,038  
4,422,260  
819,843  
861,045  
881,674  
1,007,218  
1,030,712  
66,987  
52,327  
63,365  
35,403  
149,302  
16,164,685  
16,386,183  
16,453,059  
16,708,129  
16,971,406  
16,673  
17,381  
17,800  
17,134  
14,276  
15,459,356  
15,646,564  
15,700,453  
15,931,915  
16,251,454  
0  
0  
0  
0  
0  
65,828  
66,099  
55,716  
52,899  
27,522  
563,438  
590,287  
596,322  
625,085  
628,727  
59,390  
65,853  
82,769  
81,095  
49,427  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,324,283  
24,062,803  
24,231,983  
24,929,213  
26,416,384  
10,099,757  
10,830,091  
11,002,080  
11,618,851  
13,184,719  
3,991,242  
4,314,378  
4,216,388  
4,449,850  
5,746,115  
6,108,515  
6,515,714  
6,785,691  
7,169,002  
7,438,605  
13,224,526  
13,232,712  
13,229,903  
13,310,362  
13,231,665  
13,224,526  
13,232,712  
13,229,903  
13,310,362  
13,231,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0