Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,254,571  
22,327,100  
23,125,443  
23,324,283  
24,062,803  
6,306,231  
6,114,609  
6,818,312  
7,159,598  
7,676,620  
2,184,885  
2,322,264  
2,777,568  
2,546,192  
2,232,670  
1,584,222  
1,615,008  
1,683,127  
1,602,519  
1,640,214  
1,704,922  
1,330,768  
1,527,354  
2,124,057  
2,890,364  
792,377  
803,112  
794,987  
819,843  
861,045  
39,825  
43,457  
35,275  
66,987  
52,327  
15,948,340  
16,212,490  
16,307,132  
16,164,685  
16,386,183  
16,474  
16,690  
16,688  
16,673  
17,381  
15,255,237  
15,466,857  
15,562,529  
15,459,356  
15,646,564  
0  
0  
0  
0  
0  
65,094  
62,710  
57,965  
65,828  
66,099  
573,620  
620,249  
618,955  
563,438  
590,287  
37,916  
45,985  
50,994  
59,390  
65,853  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,254,571  
22,327,100  
23,125,443  
23,324,283  
24,062,803  
9,054,876  
9,081,097  
9,658,312  
10,099,757  
10,830,091  
3,336,842  
3,101,622  
3,252,310  
3,991,242  
4,314,378  
5,718,034  
5,979,476  
6,406,003  
6,108,515  
6,515,714  
13,199,695  
13,246,003  
13,467,131  
13,224,526  
13,232,712  
13,199,695  
13,246,003  
13,467,131  
13,224,526  
13,232,712  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0