Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,796,074  
22,175,554  
22,254,571  
22,327,100  
23,125,443  
6,287,871  
6,476,975  
6,306,231  
6,114,609  
6,818,312  
1,803,330  
1,617,981  
2,184,885  
2,322,264  
2,777,568  
2,148,217  
2,073,939  
1,584,222  
1,615,008  
1,683,127  
1,554,740  
1,857,868  
1,704,922  
1,330,768  
1,527,354  
746,947  
903,529  
792,377  
803,112  
794,987  
34,636  
23,658  
39,825  
43,457  
35,275  
15,508,203  
15,698,579  
15,948,340  
16,212,490  
16,307,132  
18,996  
20,281  
16,474  
16,690  
16,688  
14,821,259  
15,045,869  
15,255,237  
15,466,857  
15,562,529  
0  
0  
0  
0  
0  
37,455  
27,458  
65,094  
62,710  
57,965  
560,423  
572,087  
573,620  
620,249  
618,955  
70,069  
32,884  
37,916  
45,985  
50,994  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,796,074  
22,175,554  
22,254,571  
22,327,100  
23,125,443  
8,345,747  
8,973,409  
9,054,876  
9,081,097  
9,658,312  
3,893,411  
3,815,504  
3,336,842  
3,101,622  
3,252,310  
4,452,336  
5,157,905  
5,718,034  
5,979,476  
6,406,003  
13,450,327  
13,202,146  
13,199,695  
13,246,003  
13,467,131  
13,450,327  
13,202,146  
13,199,695  
13,246,003  
13,467,131  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0