Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,263,111  
21,177,110  
21,021,307  
21,796,074  
22,175,554  
5,891,198  
5,854,641  
5,639,184  
6,287,871  
6,476,975  
2,331,959  
2,188,251  
1,666,333  
1,803,330  
1,617,981  
764,724  
1,037,247  
1,351,568  
2,148,217  
2,073,939  
1,974,787  
1,828,710  
1,849,804  
1,554,740  
1,857,868  
783,819  
762,969  
726,639  
746,947  
903,529  
35,909  
37,465  
44,839  
34,636  
23,658  
15,371,913  
15,322,469  
15,382,123  
15,508,203  
15,698,579  
18,923  
19,330  
19,105  
18,996  
20,281  
14,508,133  
14,547,648  
14,680,922  
14,821,259  
15,045,869  
0  
0  
0  
0  
0  
66,119  
65,826  
37,478  
37,455  
27,458  
671,649  
584,556  
556,240  
560,423  
572,087  
107,088  
105,109  
88,378  
70,069  
32,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,263,111  
21,177,110  
21,021,307  
21,796,074  
22,175,554  
7,737,661  
7,910,566  
7,785,024  
8,345,747  
8,973,409  
2,947,498  
3,187,856  
3,503,651  
3,893,411  
3,815,504  
4,790,163  
4,722,710  
4,281,374  
4,452,336  
5,157,905  
13,525,450  
13,266,544  
13,236,283  
13,450,327  
13,202,146  
13,525,450  
13,266,544  
13,236,283  
13,450,327  
13,202,146  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0