Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,125,443  
23,324,283  
24,062,803  
24,231,983  
24,929,213  
6,818,312  
7,159,598  
7,676,620  
7,778,923  
8,221,084  
2,777,568  
2,546,192  
2,232,670  
2,923,411  
3,496,562  
1,683,127  
1,602,519  
1,640,214  
1,294,296  
889,865  
1,527,354  
2,124,057  
2,890,364  
2,616,177  
2,792,038  
794,987  
819,843  
861,045  
881,674  
1,007,218  
35,275  
66,987  
52,327  
63,365  
35,403  
16,307,132  
16,164,685  
16,386,183  
16,453,059  
16,708,129  
16,688  
16,673  
17,381  
17,800  
17,134  
15,562,529  
15,459,356  
15,646,564  
15,700,453  
15,931,915  
0  
0  
0  
0  
0  
57,965  
65,828  
66,099  
55,716  
52,899  
618,955  
563,438  
590,287  
596,322  
625,085  
50,994  
59,390  
65,853  
82,769  
81,095  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,125,443  
23,324,283  
24,062,803  
24,231,983  
24,929,213  
9,658,312  
10,099,757  
10,830,091  
11,002,080  
11,618,851  
3,252,310  
3,991,242  
4,314,378  
4,216,388  
4,449,850  
6,406,003  
6,108,515  
6,515,714  
6,785,691  
7,169,002  
13,467,131  
13,224,526  
13,232,712  
13,229,903  
13,310,362  
13,467,131  
13,224,526  
13,232,712  
13,229,903  
13,310,362  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0