Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,175,554  
22,254,571  
22,327,100  
23,125,443  
23,324,283  
6,476,975  
6,306,231  
6,114,609  
6,818,312  
7,159,598  
1,617,981  
2,184,885  
2,322,264  
2,777,568  
2,546,192  
2,073,939  
1,584,222  
1,615,008  
1,683,127  
1,602,519  
1,857,868  
1,704,922  
1,330,768  
1,527,354  
2,124,057  
903,529  
792,377  
803,112  
794,987  
819,843  
23,658  
39,825  
43,457  
35,275  
66,987  
15,698,579  
15,948,340  
16,212,490  
16,307,132  
16,164,685  
20,281  
16,474  
16,690  
16,688  
16,673  
15,045,869  
15,255,237  
15,466,857  
15,562,529  
15,459,356  
0  
0  
0  
0  
0  
27,458  
65,094  
62,710  
57,965  
65,828  
572,087  
573,620  
620,249  
618,955  
563,438  
32,884  
37,916  
45,985  
50,994  
59,390  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,175,554  
22,254,571  
22,327,100  
23,125,443  
23,324,283  
8,973,409  
9,054,876  
9,081,097  
9,658,312  
10,099,757  
3,815,504  
3,336,842  
3,101,622  
3,252,310  
3,991,242  
5,157,905  
5,718,034  
5,979,476  
6,406,003  
6,108,515  
13,202,146  
13,199,695  
13,246,003  
13,467,131  
13,224,526  
13,202,146  
13,199,695  
13,246,003  
13,467,131  
13,224,526  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0