Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,715,589  
1,990,542  
2,292,352  
2,235,203  
1,983,573  
1,401,134  
1,666,064  
1,969,904  
1,908,206  
1,640,579  
270,366  
188,305  
247,399  
451,575  
312,901  
3,300  
26,500  
11,200  
0  
0  
655,664  
944,619  
1,051,160  
740,000  
591,897  
449,044  
484,542  
630,823  
681,414  
684,662  
22,760  
22,098  
29,322  
35,217  
51,119  
314,455  
324,478  
322,448  
326,997  
342,994  
204  
209  
58  
437  
564  
291,181  
297,386  
299,315  
303,236  
309,516  
0  
0  
0  
0  
0  
15  
0  
0  
0  
4,860  
7,386  
7,780  
9,755  
10,339  
11,268  
15,669  
19,102  
13,321  
12,984  
16,785  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,715,589  
1,990,542  
2,292,352  
2,235,203  
1,983,573  
745,334  
961,025  
1,262,668  
1,180,344  
781,964  
722,458  
936,645  
1,217,093  
1,133,248  
724,964  
22,876  
24,380  
45,575  
47,096  
57,000  
970,255  
1,029,517  
1,029,684  
1,054,859  
1,201,609  
969,405  
1,028,668  
1,028,720  
1,053,418  
1,200,109  
850  
850  
964  
1,441  
1,500  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0