Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,226,597  
2,339,129  
1,715,589  
1,990,542  
2,292,352  
1,931,992  
2,032,964  
1,401,134  
1,666,064  
1,969,904  
264,302  
288,055  
270,366  
188,305  
247,399  
15,934  
53,710  
3,300  
26,500  
11,200  
1,266,439  
1,101,776  
655,664  
944,619  
1,051,160  
371,038  
573,329  
449,044  
484,542  
630,823  
14,278  
16,093  
22,760  
22,098  
29,322  
294,606  
306,165  
314,455  
324,478  
322,448  
291  
204  
204  
209  
58  
275,201  
282,198  
291,181  
297,386  
299,315  
0  
0  
0  
0  
0  
47  
32  
15  
0  
0  
6,221  
6,794  
7,386  
7,780  
9,755  
12,845  
16,938  
15,669  
19,102  
13,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,226,597  
2,339,129  
1,715,589  
1,990,542  
2,292,352  
1,276,031  
1,387,671  
745,334  
961,025  
1,262,668  
1,246,341  
1,366,200  
722,458  
936,645  
1,217,093  
29,690  
21,471  
22,876  
24,380  
45,575  
950,566  
951,458  
970,255  
1,029,517  
1,029,684  
949,941  
950,833  
969,405  
1,028,668  
1,028,720  
625  
625  
850  
850  
964  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0