Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,141,405  
2,226,597  
2,339,129  
1,715,589  
1,990,542  
1,852,475  
1,931,992  
2,032,964  
1,401,134  
1,666,064  
400,139  
264,302  
288,055  
270,366  
188,305  
7,334  
15,934  
53,710  
3,300  
26,500  
1,095,896  
1,266,439  
1,101,776  
655,664  
944,619  
333,202  
371,038  
573,329  
449,044  
484,542  
15,904  
14,278  
16,093  
22,760  
22,098  
288,930  
294,606  
306,165  
314,455  
324,478  
291  
291  
204  
204  
209  
267,499  
275,201  
282,198  
291,181  
297,386  
0  
0  
0  
0  
0  
54  
47  
32  
15  
0  
4,670  
6,221  
6,794  
7,386  
7,780  
16,415  
12,845  
16,938  
15,669  
19,102  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,141,405  
2,226,597  
2,339,129  
1,715,589  
1,990,542  
1,193,897  
1,276,031  
1,387,671  
745,334  
961,025  
1,168,672  
1,246,341  
1,366,200  
722,458  
936,645  
25,225  
29,690  
21,471  
22,876  
24,380  
947,508  
950,566  
951,458  
970,255  
1,029,517  
945,433  
949,941  
950,833  
969,405  
1,028,668  
2,075  
625  
625  
850  
850  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0