Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,895,583  
1,636,129  
2,141,405  
2,226,597  
2,339,129  
1,603,586  
1,336,436  
1,852,475  
1,931,992  
2,032,964  
457,341  
356,355  
400,139  
264,302  
288,055  
18,752  
19,060  
7,334  
15,934  
53,710  
782,302  
618,261  
1,095,896  
1,266,439  
1,101,776  
331,686  
328,274  
333,202  
371,038  
573,329  
13,504  
14,486  
15,904  
14,278  
16,093  
291,998  
299,693  
288,930  
294,606  
306,165  
291  
291  
291  
291  
204  
252,210  
259,897  
267,499  
275,201  
282,198  
0  
0  
0  
0  
0  
68  
122  
54  
47  
32  
4,582  
5,242  
4,670  
6,221  
6,794  
34,846  
34,140  
16,415  
12,845  
16,938  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,895,583  
1,636,129  
2,141,405  
2,226,597  
2,339,129  
1,012,556  
705,427  
1,193,897  
1,276,031  
1,387,671  
984,309  
677,209  
1,168,672  
1,246,341  
1,366,200  
28,247  
28,218  
25,225  
29,690  
21,471  
883,027  
930,702  
947,508  
950,566  
951,458  
881,202  
928,627  
945,433  
949,941  
950,833  
1,825  
2,075  
2,075  
625  
625  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0