Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,990,542  
2,292,352  
2,235,203  
1,983,573  
1,885,459  
1,666,064  
1,969,904  
1,908,206  
1,640,579  
1,582,955  
188,305  
247,399  
451,575  
312,901  
311,536  
26,500  
11,200  
0  
0  
2,302  
944,619  
1,051,160  
740,000  
591,897  
520,342  
484,542  
630,823  
681,414  
684,662  
708,440  
22,098  
29,322  
35,217  
51,119  
40,336  
324,478  
322,448  
326,997  
342,994  
302,504  
209  
58  
437  
564  
301  
297,386  
299,315  
303,236  
309,516  
239,550  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,860  
19,031  
7,780  
9,755  
10,339  
11,268  
11,657  
19,102  
13,321  
12,984  
16,785  
31,965  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,990,542  
2,292,352  
2,235,203  
1,983,573  
1,885,459  
961,025  
1,262,668  
1,180,344  
781,964  
680,136  
936,645  
1,217,093  
1,133,248  
724,964  
616,920  
24,380  
45,575  
47,096  
57,000  
63,215  
1,029,517  
1,029,684  
1,054,859  
1,201,609  
1,205,323  
1,028,668  
1,028,720  
1,053,418  
1,200,109  
1,203,452  
850  
964  
1,441  
1,500  
1,871  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0