Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,339,129  
1,715,589  
1,990,542  
2,292,352  
2,235,203  
2,032,964  
1,401,134  
1,666,064  
1,969,904  
1,908,206  
288,055  
270,366  
188,305  
247,399  
451,575  
53,710  
3,300  
26,500  
11,200  
0  
1,101,776  
655,664  
944,619  
1,051,160  
740,000  
573,329  
449,044  
484,542  
630,823  
681,414  
16,093  
22,760  
22,098  
29,322  
35,217  
306,165  
314,455  
324,478  
322,448  
326,997  
204  
204  
209  
58  
437  
282,198  
291,181  
297,386  
299,315  
303,236  
0  
0  
0  
0  
0  
32  
15  
0  
0  
0  
6,794  
7,386  
7,780  
9,755  
10,339  
16,938  
15,669  
19,102  
13,321  
12,984  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,339,129  
1,715,589  
1,990,542  
2,292,352  
2,235,203  
1,387,671  
745,334  
961,025  
1,262,668  
1,180,344  
1,366,200  
722,458  
936,645  
1,217,093  
1,133,248  
21,471  
22,876  
24,380  
45,575  
47,096  
951,458  
970,255  
1,029,517  
1,029,684  
1,054,859  
950,833  
969,405  
1,028,668  
1,028,720  
1,053,418  
625  
850  
850  
964  
1,441  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0