Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,941,802  
1,971,901  
2,060,101  
1,906,339  
1,636,129  
1,666,759  
1,694,393  
1,769,614  
1,610,899  
1,336,436  
247,416  
221,780  
533,518  
457,180  
356,355  
117,000  
133,752  
19,212  
18,752  
19,060  
1,028,085  
1,012,895  
859,443  
799,407  
618,261  
263,253  
315,024  
343,842  
321,935  
328,274  
11,004  
10,941  
13,599  
13,624  
14,486  
275,043  
277,508  
290,487  
295,441  
299,693  
9,323  
2,266  
2,291  
291  
291  
229,978  
237,122  
245,284  
252,210  
259,897  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
68  
122  
1,329  
2,406  
3,767  
4,582  
5,242  
34,414  
35,715  
39,145  
38,289  
34,140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,941,802  
1,971,901  
2,060,101  
1,906,339  
1,636,129  
1,027,779  
1,066,493  
1,176,280  
1,014,170  
705,427  
1,011,939  
1,050,915  
1,148,462  
985,923  
677,209  
15,840  
15,579  
27,818  
28,247  
28,218  
914,023  
905,407  
883,821  
892,170  
930,702  
912,903  
902,335  
881,796  
890,345  
928,627  
1,120  
3,072  
2,025  
1,825  
2,075  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0