Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,292,352  
2,235,203  
1,983,573  
1,885,459  
2,085,295  
1,969,904  
1,908,206  
1,640,579  
1,582,955  
1,790,813  
247,399  
451,575  
312,901  
311,536  
333,778  
11,200  
0  
0  
2,302  
0  
1,051,160  
740,000  
591,897  
520,342  
811,466  
630,823  
681,414  
684,662  
708,440  
612,583  
29,322  
35,217  
51,119  
40,336  
32,986  
322,448  
326,997  
342,994  
302,504  
294,482  
58  
437  
564  
301  
301  
299,315  
303,236  
309,516  
239,550  
236,146  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,860  
19,031  
22,325  
9,755  
10,339  
11,268  
11,657  
12,451  
13,321  
12,984  
16,785  
31,965  
23,259  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,292,352  
2,235,203  
1,983,573  
1,885,459  
2,085,295  
1,262,668  
1,180,344  
781,964  
680,136  
911,993  
1,217,093  
1,133,248  
724,964  
616,920  
834,585  
45,575  
47,096  
57,000  
63,215  
77,408  
1,029,684  
1,054,859  
1,201,609  
1,205,323  
1,173,302  
1,028,720  
1,053,418  
1,200,109  
1,203,452  
1,170,970  
964  
1,441  
1,500  
1,871  
2,332  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0