Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,060,101  
1,906,339  
1,636,129  
2,141,405  
2,226,597  
1,769,614  
1,610,899  
1,336,436  
1,852,475  
1,931,992  
533,518  
457,180  
356,355  
400,139  
264,302  
19,212  
18,752  
19,060  
7,334  
15,934  
859,443  
799,407  
618,261  
1,095,896  
1,266,439  
343,842  
321,935  
328,274  
333,202  
371,038  
13,599  
13,624  
14,486  
15,904  
14,278  
290,487  
295,441  
299,693  
288,930  
294,606  
2,291  
291  
291  
291  
291  
245,284  
252,210  
259,897  
267,499  
275,201  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
68  
122  
54  
47  
3,767  
4,582  
5,242  
4,670  
6,221  
39,145  
38,289  
34,140  
16,415  
12,845  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,060,101  
1,906,339  
1,636,129  
2,141,405  
2,226,597  
1,176,280  
1,014,170  
705,427  
1,193,897  
1,276,031  
1,148,462  
985,923  
677,209  
1,168,672  
1,246,341  
27,818  
28,247  
28,218  
25,225  
29,690  
883,821  
892,170  
930,702  
947,508  
950,566  
881,796  
890,345  
928,627  
945,433  
949,941  
2,025  
1,825  
2,075  
2,075  
625  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0