Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
485,629  
591,490  
627,377  
704,143  
760,429  
389,181  
475,343  
509,319  
573,597  
617,110  
199,793  
51,458  
23,679  
92,946  
96,128  
0  
0  
0  
0  
0  
93,051  
321,777  
379,742  
380,552  
401,806  
74,772  
90,126  
90,751  
90,258  
113,033  
21,565  
11,982  
15,147  
9,841  
6,143  
96,447  
116,147  
118,059  
130,546  
143,319  
0  
0  
0  
0  
0  
95,721  
103,174  
110,726  
118,377  
120,130  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,987  
5,944  
10,011  
6,180  
0  
0  
0  
0  
0  
726  
986  
1,389  
2,158  
17,009  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
485,629  
591,490  
627,377  
704,143  
760,429  
137,153  
154,058  
129,174  
187,484  
273,779  
86,526  
100,895  
75,395  
133,199  
217,953  
50,628  
53,163  
53,779  
54,286  
55,826  
348,475  
437,432  
498,204  
516,659  
486,651  
348,475  
437,432  
498,204  
516,659  
486,651  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0