Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
425,135  
470,271  
443,862  
485,629  
591,490  
332,589  
374,370  
343,350  
389,181  
475,343  
40,276  
74,291  
172,155  
199,793  
51,458  
85,000  
75,000  
0  
0  
0  
84,602  
100,215  
49,129  
93,051  
321,777  
101,901  
102,749  
102,721  
74,772  
90,126  
20,811  
22,115  
19,345  
21,565  
11,982  
92,546  
95,901  
100,513  
96,447  
116,147  
0  
0  
0  
0  
0  
91,103  
95,498  
100,024  
95,721  
103,174  
0  
0  
0  
0  
0  
701  
122  
0  
0  
11,987  
0  
0  
0  
0  
0  
742  
281  
489  
726  
986  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
425,135  
470,271  
443,862  
485,629  
591,490  
77,004  
128,155  
96,062  
137,153  
154,058  
77,004  
128,155  
96,062  
86,526  
100,895  
0  
0  
0  
50,628  
53,163  
348,131  
342,116  
347,801  
348,475  
437,432  
348,131  
342,116  
347,801  
348,475  
437,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0