Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
591,490  
627,377  
704,143  
760,429  
845,629  
475,343  
509,319  
573,597  
617,110  
707,451  
51,458  
23,679  
92,946  
96,128  
186,634  
0  
0  
0  
0  
0  
321,777  
379,742  
380,552  
401,806  
285,633  
90,126  
90,751  
90,258  
113,033  
210,773  
11,982  
15,147  
9,841  
6,143  
24,411  
116,147  
118,059  
130,546  
143,319  
138,178  
0  
0  
0  
0  
0  
103,174  
110,726  
118,377  
120,130  
127,817  
0  
0  
0  
0  
0  
11,987  
5,944  
10,011  
6,180  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
986  
1,389  
2,158  
17,009  
10,361  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
591,490  
627,377  
704,143  
760,429  
845,629  
154,058  
129,174  
187,484  
273,779  
392,628  
100,895  
75,395  
133,199  
217,953  
345,108  
53,163  
53,779  
54,286  
55,826  
47,520  
437,432  
498,204  
516,659  
486,651  
453,000  
437,432  
498,204  
516,659  
486,651  
453,000  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0