Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
473,218  
438,438  
413,130  
425,135  
470,271  
387,859  
351,493  
323,737  
332,589  
374,370  
37,311  
50,770  
54,407  
40,276  
74,291  
43,000  
60,000  
70,000  
85,000  
75,000  
134,474  
70,812  
77,379  
84,602  
100,215  
154,888  
151,144  
101,339  
101,901  
102,749  
18,185  
18,767  
20,612  
20,811  
22,115  
85,359  
86,945  
89,393  
92,546  
95,901  
0  
0  
0  
0  
0  
82,242  
86,011  
86,615  
91,103  
95,498  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,129  
701  
122  
0  
0  
0  
0  
0  
3,117  
934  
650  
742  
281  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
473,218  
438,438  
413,130  
425,135  
470,271  
51,076  
35,603  
47,739  
77,004  
128,155  
47,706  
35,603  
47,739  
77,004  
128,155  
3,370  
0  
0  
0  
0  
422,142  
402,835  
365,391  
348,131  
342,116  
422,142  
402,835  
365,391  
348,131  
342,116  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0