Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
413,130  
425,135  
470,271  
443,862  
485,629  
323,737  
332,589  
374,370  
343,350  
389,181  
54,407  
40,276  
74,291  
172,155  
199,793  
70,000  
85,000  
75,000  
0  
0  
77,379  
84,602  
100,215  
49,129  
93,051  
101,339  
101,901  
102,749  
102,721  
74,772  
20,612  
20,811  
22,115  
19,345  
21,565  
89,393  
92,546  
95,901  
100,513  
96,447  
0  
0  
0  
0  
0  
86,615  
91,103  
95,498  
100,024  
95,721  
0  
0  
0  
0  
0  
2,129  
701  
122  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
650  
742  
281  
489  
726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
413,130  
425,135  
470,271  
443,862  
485,629  
47,739  
77,004  
128,155  
96,062  
137,153  
47,739  
77,004  
128,155  
96,062  
86,526  
0  
0  
0  
0  
50,628  
365,391  
348,131  
342,116  
347,801  
348,475  
365,391  
348,131  
342,116  
347,801  
348,475  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0